BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lutego 2004 roku

w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Zarządzenie Nr 13/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 02 lutego 2004 r.


w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

§ 2

Zatwierdzam Regulamin konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik
do Zarządzenia nr 13/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 02 lutego 2004r.

REGULAMIN

Konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
§ 1
Kandydata na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, zwanego dalej Kierownikiem, wyłania się w drodze konkursu.

§ 2
Kandydat na stanowisko Kierownika powinien spełniać następujące wymogi:
1)ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2)niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe,
3)niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
4)wykształcenie wyższe,
5)staż pracy minimum 6 lat w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej
6)posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
7)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

§ 3
1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, Burmistrz Gminy i Miasta Pisz powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie 5 osobowym.
2. Legitymację do uczestnictwa w pracach Komisji – z prawem głosu – stanowi: powołanie w drodze zarządzenia na członka Komisji Konkursowej.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba krewna lub powinowata w stopniu pierwszym stosunku do kandydata na Kierownika.
4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

§ 4
1.Kandydaci przystępujący do konkursu składają w pok. nr 39 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, w opisanej i zaklejonej kopercie, dokumentację dotyczącą konkursu.
2.Koperta z dokumentacją winna być opisana według poniższego wzoru:
„Konkurs na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu ”
3.Wszystkie złożone na konkurs oferty przechowuje się do dnia konkursu, odpowiednio zabezpieczone w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.
4.W dniu przeprowadzenia konkursu Sekretarz Komisji wydaje zdeponowaną dokumentację Przewodniczącemu Komisji.
5.W przypadku odwołania konkursu, nienaruszoną dokumentację zwraca się osobom zainteresowanym.
6.Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, winna zawierać:
1)kwestionariusz osobowy,
2)zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownika,
3)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w warunkach przystąpienia do konkursu,
4)oświadczenia o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych,
6)dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych,
7)kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
7.Dokumentację, o której mowa w ust. 6 należy złożyć do 18 lutego 2004 r. do godz. 900 Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostaną złożone (data wpływu) w pokoju nr 39 UGiM w Piszu,
8.Dokumenty złożone po terminie, określonym w ust. 7, nie będą uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym.
9.Burmistrz Gminy i Miasta Pisz dokona publikacji w prasie ogłoszenia o terminie i miejscu konkursu na stanowisko Kierownika oraz o warunkach, jakie muszą spełniać kandydaci na to stanowisko.
10.Konkurs może zostać odwołany przez Burmistrz Gminy i Miasta Pisz z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

§ 5
1.Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2.I etap obejmuje:
1)komisyjne otwarcie złożonych przez kandydatów ofert,
2)sprawdzenie spełniania przez kandydatów wymagań formalnych,
3)podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia kandydatów do udziału w II etapie konkursu po spełnieniu przez kandydata warunków określonych w § 2 oraz wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. O dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do II etapu każdego z kandydatów decyduje głosowanie jawne członków komisji. Dopuszczony do II etapu jest ten kandydat (kandydaci), który uzyskał ponad 50 % głosów.
4)Ogłoszenie wyników postępowania I etapu konkursu.
3.Po ogłoszeniu wyników I etapu odbywa się drugi etap konkursu, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna z osobami dopuszczonymi do II etapu konkursu.
4.Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności co najmniej ½ składu Komisji.
5.Kandydat nie może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.

§ 6
1.Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika.
2.Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez Przewodniczącego Komisji opieczętowanej karcie z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, wyrażając swoją wolę w sposób następujący:
1)stawiając znak „x” przy nazwisku jednego wybranego kandydata,
2)w przypadku postawienia znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, głos uważa się za nieważny,
3)w przypadku nie postawienia znaku „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów, głos uważa się za wstrzymujący.
3.Każdy inny sposób głosowania traktuje się jako głos nieważny.
4.Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat.
5.Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący dokonuje przeliczenia głosów i o wynikach informuje członków Komisji.

§ 7
1.Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów.
2.Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów i kilku z nich uzyskało największą, ale taką samą, ilość głosów przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
3.Jeżeli w wyniku drugiego głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, Burmistrz Gminy i Miasta Pisz powołuje na stanowisko Kierownika ustalonego przez siebie kandydata, spośród kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
4.Burmistrz Gminy i Miasta Pisz powołuje na stanowisko Kierownika osobę, która wygrała konkurs.

§ 8
1.Dokumentację konkursu stanowią:
1)Podpisany przez wszystkich członków Komisji protokół z czynności Komisji Konkursowej,
2)Dołączone do protokołu karty do głosowania.
2.Po podpisaniu protokołu, Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.
3.Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
4.Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania Kierownika

§ 9
Konkurs może być unieważniony przez Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz, jeżeli został naruszony regulamin konkursu, lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno – prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska Kierownika.

§ 10
Wszelkie spory prawne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Pisz.Data powstania: czwartek, 5 lut 2004 08:03
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2004 09:08
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3153 razy