BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne stosuje się w stosunku do zaległości w płatnościach : - podatku od nieruchomości - podatku rolnym - podatku leśnym - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatku od środków transportowych - opłaty od posiadania psów - opłaty skarbowej - opłaty targowej - opłaty miejscowej

Egzekucja należności prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2016 r. poz. 599)
Powyższa ustawa zawiera zespół norm, które określają postępowanie egzekucyjne i środki przymusowe stosowane w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Postępowanie egzekucyjne jest to cały zespół czynności organów egzekucyjnych i innych podmiotów tego postępowania, podejmowanych w celu wykonania obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej. Do podmiotów, które biorą udział w tym postępowaniu należy zaliczyć przede wszystkim : organ egzekucyjny, wierzyciela i zobowiązanego.

Do osób fizycznych i prawnych zamieszkałych bądź prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Pisz egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Piszu, zaś dla pozostałych dłużników właściwe miejscowo Urzędy Skarbowe.

Szczegółowy tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. poz. 656).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej ( Dz. U. Nr 137 poz. 1543) koszty upomnienia w postępowaniu administracyjnym w administracji, wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użytecznośći publicznej "Poczta Polska" za polecenie przesyłki listowej.
Opłata za przesyłkę poleconą, zgodnie z cennikiem  usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej S.A. od 7 kwietnia 2014 r. wynosi 2,90 zł.

Zobowiązanemu zgodnie z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji służy prawo złożenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zgodnie z art. 54 skarga na czynności egzekucyjne lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

W celu skutecznego wyegzekwowania zaległości stosowane są środki egzekucyjne przewidziane w ustawie tj. :
- egzekucja z wynagrodzenia za pracę
- egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego
- egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
- egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych
- egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych
- egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunkach papierów wartościowych
- egzekucja z weksla
- egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
- egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
- egzekucja z ruchomości
- egzekucja z nieruchomośći.