BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu techniki biurowej.
Zarządzenie Nr 7/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu techniki biurowej.

Na podstawie art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.), § 1, § 2 ust. 1 i § 4, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu techniki biurowej w składzie:

1.Jarosław Andrzej Turski - Przewodniczący
2.Monika Stypułkowska - Z-ca przewodniczącego
3.Anna Bogdanowicz - Sekretarz
4.Lech Szumowski - członek

§ 2

Regulamin pracy Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 20.01.2004 r.


Regulamin pracy komisji przetargowej

§ 1.

1.Do zadań Komisji Przetargowej, zwanej dalej „Komisją” w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy i Miasta Pisz, zwanego dalej „Burmistrzem”
1)propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2)ogłoszenia właściwego dla danego trybu postępowania,
3)projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:
1)udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym dostawcom oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących jej treści,
2)otwarcie ofert,
3)ocena spełnienia warunków stawianych dostawcom oraz wnioskowanie do Burmistrza o wykluczenie dostawców w przypadkach określonych ustawą,
4)wnioskowanie do Burmistrza o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,
5)ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,
6)przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie
o unieważnienie postępowania.
§ 2
1.Komisja po ustaleniu przedmiotu zamówienia nadaje mu nazwę lub zwięźle go określa.
2.Komisja opracowuje projekt specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3.Komisja określa wartość zamówienia na podstawie wartości rynkowej przedmiotu zamówienia.
§ 3
1.Niezwłocznie po zapoznaniu się Komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez oferentów w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
2.W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 1, nie złożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec przewodniczącego Komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Burmistrz.
§ 4
1.Pracami Komisji kieruje przewodniczący:
2.Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz poinformowanie Burmistrza o okolicznościach wskazanych w § 3 ust. 2,
2)wyznaczenie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
3)podział pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4)nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5)informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenia zamówienia.
3.Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia prowadzi sekretarz Komisji.
§ 5
1.Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Burmistrzem może zasięgnąć opinii biegłych (rzeczoznawców).
2.Do biegłych stosuje się odpowiednio § 3.
3.Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie Komisji bierze udział w jej pracach
z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.
§ 6
1.Decyzje Komisji powinny zapadać jednomyślnie.
2.Jeśli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, Przewodniczący Komisji zarządza głosowanie jawne, w którym każdy z członków ma jeden głos. W przypadku, gdy
w głosowaniu nie można rozstrzygnąć danej sprawy z powodu równej ilości głosów „za”
i „przeciw” głos rozstrzygający ma przewodniczący Komisji.

§ 7
1.W okresie dzielącym dzień ogłoszenia o postępowaniu od dnia składania ofert, Pani Monika Stypułowska przyjmuje wpływające oferty i zabezpiecza ich przechowywanie.
2.Komisja przeprowadza jawne otwarcie ofert podając obecnym nazwy firm będących oferentami, ich adres, a także informacje dotyczące ceny ich ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
3.Komisja po otwarciu ofert, w trybie niejawnym, dokonuje oceny otrzymanych ofert stosując wyłącznie warunki i kryteria zawarte w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 pkt 1.
4.Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków Komisji, z zastrzeżeniem ust. 7.
5.Każdy z członków Komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.
6.Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzać zbiorcze zestawienie oceny ofert. W takim przypadku zamiast uzasadnienia, o którym mowa w ust. 5 sporządza się pisemne uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
7.W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 27b ust. 1 ustawy, Komisja występuje do Burmistrza o unieważnienie postępowania.
§ 8
1.Na polecenie Burmistrza Komisja powtarza unieważnioną czynność podjętą z naruszeniem prawa.
2.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz zatwierdzając propozycję Komisji.


Data powstania: czwartek, 22 sty 2004 15:45
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2004 17:00
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3455 razy