BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu jest internetowym serwisem informacyjnym urzędu.

 Pierwsza belka od góry zawiera:

 1. Pole wyszukiwarki czyli wpisujemy słowo, frazę szukaną i wybieramy w jakim dziale chcemy odnaleźć informacje. Po naciśnięciu „szukaj” w środkowej kolumnie otrzymamy listę wiadomości z tym słowem/frazą.
 2. Mapa strony to automatyczny schemat wszystkich kategorii serwisu czyli grup informacji
 3. Rejestr zmian – generowany automatycznie zestawienie zmian na stronie BIP
 4. Ikona BIP jako link do centralnego BIPu czyli bip.gov.pl

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe i tematyczne umieszczone poniżej nagłówka. Kategorie znajdujące się w menu to grupy informacji na określony w nazwie kategorii temat.

Po kliknięciu w wybraną kategorię zostaniemy tam przekierowani. Niektóre kategorie mogą dalej dzielić się na podkategorie. Znajdują się one po prawej stronie. Oznaczone są napisem „menu” i są na czerwonym tle.

Informacje znajdują się w środkowej kolumnie.

Tytuł pisany jest największą czcionką.

Po kliknięciu w tytuł przechodzimy do pełnej treści informacji. Informacja może zawierać: tekst, załącznik, zdjęcie, odsyłacz.

W środkowej kolumnie znajdują się także opcje dodatkowe:

 1. Powiększanie (A+) lub pomniejszanie (-a) czcionki lub przywracanie do domyślnej (A)
 2. Wersja kontrastowa (żółto-czarna)
 3. Drukuj – znajduje się pod treścią wiadomości

Pod treścią wiadomości znajduje się metryczka zawierająca datę powstania i opublikowania wiadomości, kto opublikował i kto zaakceptował. Widać także licznik wyświetleń informacji.

Po kliknięciu w autora zostaniemy przekierowani do sekcji autorów. Tam znajduje się pełna lista autorów informacji łącznie z kontaktami do nich.

W stopce strony znajduje się mail do administratora Biuletynu Informacji Publicznej.

Każde kliknięcie w główna ikonę BIP w nagłówku czy w napis BIP Urzędu Miejskiego w Piszu przekieruje nas do podmiotowej strony głównej BIP.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 08:12
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 08:19
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 12415 razy

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU NA TERENIE MIASTA I GMINY PISZ

I.  Podstawa prawna
§ 1.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr 119 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne
§ 2.

 1. Regulamin funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania, miejsca instalacji kamer na terenie miasta i gminy Pisz, zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczania i udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) monitoringu - rozumie się przez to system rejestracji obrazu prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer lub fotopułapek zainstalowanych w określonych punktach miasta i gminy Pisz na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu;
  2) systemie monitoringu - rozumie się przez to instalację składającą się z okablowania oraz ze sprzętowych i programowych elementów służących do odbioru obrazu, jego rejestracji, odtwarzania lub przetwarzania w celu osiągnięcia funkcjonalności;
  3) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to podmioty, które na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów, mogą mieć udostępniony wgląd do obrazu w systemie monitoringu. Podmiotami uprawnionymi są w szczególności: sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy, Służba Celna.

III. Cel stosowania systemu monitoringu
§ 3.

 1. Podstawowym celem wykorzystania monitoringu jest:
  1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  2) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 1. Administratorem systemu monitoringu oraz Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, reprezentowana przez Burmistrza Pisza.
 2. Koordynatorem systemu monitoringu jest upoważniony informatyk Urzędu Miejskiego w Piszu.

IV. Miejsca instalacji kamer i osprzętu oraz obszar objęty monitoringiem
§ 4.

 1. Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Pisz system monitoringu wizyjnego składa się z:
  1) kamer i fotopułapek rejestrujących zdarzenia na terenie miasta i gminy Pisz, zgodnie z wykazem sporządzonym według Załącznika nr 1 do Regulaminu. Aktualizacja załącznika nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia;
  2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz;
  3) monitorów;
  4) stanowiska pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń oraz umożliwiającego tworzenie kopii z rejestratora.
 1. Kamery są umieszczone w sposób zapewniający poszanowanie prawa do prywatności, godności człowieka i innych dóbr osobistych. Wybór punktów zainstalowania kamer został dokonany z poszanowaniem praw i wolności obywateli.
 2. Centrum monitoringu usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
 3. Dostęp do pomieszczenia jest ograniczony do osób posiadających upoważnienie Administratora Danych Osobowych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego. Rejestr osób upoważnionych do przeglądania obrazu oraz tworzenia kopii z rejestratora systemu monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp pracowników firm zewnętrznych jest możliwy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia prac w obecności osób upoważnionych.

V. Zakres przetwarzanych danych
§ 5.

 1. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniach rejestrujących:
  1) wizerunek osoby;
  2) numer rejestracyjny pojazdu.
 1. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Zasady stosowania systemu monitoringu
§ 6.

 1. System monitoringu funkcjonuje całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 2. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 3. Zapisy z monitoringu nie są archiwizowane.
 4. Maksymalny okres przechowywania obrazu zarejestrowanego w systemie monitoringu wynosi 25 dni. W przypadkach uzasadnionych prowadzonym postępowaniem, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane dane z nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają skasowaniu poprzez automatyczne nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami lub wnioskami, o których mowa powyżej.
 6. System monitoringu zapisuje w dzienniku zdarzeń wszelkie próby logowania, dostępu do danych i ich kopiowania.
 7. System monitoringu jest zabezpieczony przed utratą zasilania (UPS).

VII. Zasady udostępniania danych zarejestrowanych przez system monitoringu
§ 7.

 1. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów systemu monitoringu dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny.
 2. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w zakresie realizowania przez nie zadań ustawowych.
 3. Nagrania z monitoringu nie są udostępniane bezpośrednio osobom fizycznym. Potrzebę uzyskania takich danych jako środka dowodowego należy zgłosić organom ścigania.
 4. Zarejestrowany obraz może zostać zabezpieczony również w uzasadnionych przypadkach na wniosek podmiotu uprawnionego lub na pisemny wniosek osoby, która uzasadni interes prawny do uzyskania nagranego materiału.
 5. Każdorazowe zabezpieczenie, udostępnienie lub skopiowanie i przekazanie danych z systemu monitoringu podmiotowi uprawnionemu odbywa się na pisemny wniosek tego podmiotu i następuje za zgodą Burmistrza Pisza. Wzór wniosku o udostępnienie / zabezpieczenie kopii nagrania z monitoringu miasta i gminy Pisz stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, podmiot uprawniony zgłasza wniosek ustnie Burmistrzowi Pisza, a następnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni dostarcza go na piśmie.
 7. Przekazane podmiotom uprawnionym dane nie są archiwizowane.
 8. Osoba, która wykaże interes prawny i faktyczny dostępu do swoich danych, ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Administratora Danych Osobowych i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób oraz po uzyskaniu zgody Burmistrza Pisza.
 9. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu zwraca się na piśmie do Administratora Danych Osobowych przed upływem przyjętego okresu ich przechowywania.
 10. Zabezpieczona kopia przygotowana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zapisana na dysku komputera służącego do zarządzania monitoringiem i jest przechowywana przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące licząc od dnia wykonania kopii (realizacja wniosku) i udostępniania jest jedynie podmiotom uprawnionym.
 11. W przypadku bezczynności podmiotów uprawnionych przez okres wskazany w ust. 10, kopia podlega usunięciu przy użyciu oprogramowania umożliwiającego bezpieczne usunięcie danych. Fakt zniszczenia należy odnotować w rejestrze udostępnionych kopii.
 12. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku przez osobę zainteresowaną.
 13. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek oraz umieszcza ją w kopercie oznaczonej numerem porządkowym kopii, datą wykonania kopii, podpisem osoby wykonującej kopię i przekazuje ją wnioskodawcy.
 14. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym w formacie, który wnioskodawca jest w stanie odtworzyć. Jeżeli wnioskodawca prosi o zapis w formacie, którego Administrator Danych Osobowych nie jest w stanie wygenerować, musi pokryć koszt formatowania zapisu przez firmę zewnętrzną.
 15. Jeżeli żądania podmiotu uprawnionego są nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może:
  1) pobrać opłatę, która uwzględnia administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
  2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Kopia nagrania podlega ewidencjonowaniu w rejestrze udostępnionych kopii z monitoringu wizyjnego. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie i miasta i gminy Pisz stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestr udostępnień przechowywany jest razem z rejestratorem.
 3. Nośnik z kopią nagrania przekazuje się za pokwitowaniem w rejestrze udostępnień wnioskodawcy.
 4. Zabrania się przekazywania kopii nagrań osobom nieuprawnionym.
 5. Dane zapisane na nośniku elektronicznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
§ 8.

 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym oznakowane są tabliczkami informacyjnymi zawierającymi znak graficzny - piktogram kamery i informację słowną „Teren monitorowany”, „Obiekt monitorowany”.
 2. Obowiązek informacyjny, w rozumieniu art. 13 RODO, realizowany jest poprzez umieszczenie:
  1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, jak również na stronie internetowej http://www.pisz.pl, klauzuli informacyjnej;
  2) na stronie internetowej http://www.pisz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu http://bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Regulaminu funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz, z wyłączeniem dokumentów do użytku służbowego, które nie podlegają publikacji.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator Danych Osobowych.

Data powstania: wtorek, 1 sie 2023 07:51
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2023 08:35
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 2441 razy

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

(Dz.U.2022.902)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art.  1.  [Definicja informacji publicznej. Zakres zastosowania przepisów ustawy]

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
 3. (uchylony).

Art.  2.  [Prawo do informacji publicznej]

 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
 2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art.  2a. 
(uchylony).

Art.  3.  [Uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej]

 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
  2) wglądu do dokumentów urzędowych;
  3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Art.  4.  [Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej]

 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
  1) organy władzy publicznej;
  2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
  3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
  4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 1. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445), oraz partie polityczne.
 2. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art.  5.  [Ograniczenie prawa do informacji publicznej]

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

1a. (utracił moc).

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

2a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.
2b. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 396).

 1. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2-2b, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
 2. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Rozdział  2
Dostęp do informacji publicznej

Art.  6.  [Przedmiot informacji publicznej]

 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
  1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  b) projektowaniu aktów normatywnych,
  c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
  2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  a) statusie prawnym lub formie prawnej,
  b) organizacji,
  c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
  d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  f) majątku, którym dysponują;
  3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  h) (uchylona);
  4) danych publicznych, w tym:
  a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
  – treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
  – dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  – treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
  b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
  5) majątku publicznym, w tym o:|
  a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych 1,
  d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  f) długu publicznym,
  g) pomocy publicznej,|
  h) ciężarach publicznych.
 2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Art.  7.  [Sposoby dostępu do informacji publicznej]

 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
  2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
  3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
  4) udostępniania w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641), zwanym dalej "portalem danych".
 2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Art.  8.  [Biuletyn Informacji Publicznej]

 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
 2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
 4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
 6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
  1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
  2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
  3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
  4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
  5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Art.  9.  [Strony internetowe Biuletynu Informacji Publicznej]

 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej:
  1) zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami;
  2) zapewniającą dostęp do informacji publicznej oraz możliwość jej przeszukiwania w systemie, o którym mowa w ust. 4a;
  3) zapewniającą dostęp do portalu danych.
 2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, przez zastosowanie systemu, o którym mowa w ust. 4a, albo innego systemu teleinformatycznego, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.
 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w ust. 1.
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:
  1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2;
  2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1;
  3) nieodpłatnie udostępnia system, o którym mowa w ust. 4a.
  4a. Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej stanowi system teleinformatyczny, który umożliwia tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzanie informacji publicznych, w tym ich przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
  1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
  a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
  b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,
  2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
  3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat licencyjnych.

Art.  9a. 
(uchylony).
Art.  9b. 
(uchylony).
Art.  9c. 
(uchylony).
Art.  9d. 
(uchylony).
Art.  9e. 
(uchylony).

Art.  10.  [Tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej]

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art.  11.  [Udostępnienie informacji publicznej przez jej wyłożenie lub wywieszenie]

Informacja publiczna może być udostępniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Art.  12.  [Obowiązki podmiotu udostępniającego informacje publiczne]

 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.
 2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
  1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Art.  13.  [Termin udostępnienia informacji publicznej]

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art.  14.  [Forma udostępnienia informacji publicznej]

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art.  15.  [Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej]

 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art.  16.  [Odmowa udostępnienia informacji publicznej. Umorzenie postępowania. Odwołanie od decyzji]

 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
 2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
  1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art.  17.  [Rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej]

 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.
 2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Art.  18.  [Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów]

 1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.
 2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
 3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
 4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art.  19.  [Protokoły i stenogramy obrad organów kolegialnych]

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Art.  20.  [Jednostki pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych]

Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Art.  21.  [Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach o udostępnienie informacji publicznej]

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Art.  22. 
(uchylony).

Art.  23.  [Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej]

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Rozdział  2a 
(uchylony).

Rozdział  3
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art.  24. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  25.  [Sprawy niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy]

 1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
 2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art.  26.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust. 3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e oraz pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d - wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a-d i lit. f - wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 14:06
Data opublikowania: środa, 28 lis 2018 11:28
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 10029 razy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

(Dz.U. Nr 10, poz. 68)

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.  ) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
b) standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej;
2) zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
3) URL - adres wskazujący lokalizację zasobu w Internecie, w szczególności adres strony WWW;
4) baza danych - bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);
5) mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji;
6) spis podmiotów - zamieszczony na stronie głównej BIP wykaz podmiotów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, które zgłosiły fakt prowadzenia strony podmiotowej;
7) menu przedmiotowe - podział tematyczny lub wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP;
8) moduł wyszukujący - element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP zawierających poszukiwane wyrażenie;
9) moduł administracyjny - element oprogramowania zawierający mechanizm identyfikacji i autoryzacji umożliwiający dostęp do stron BIP, w szczególności w celu dokonania niezbędnych zmian w treści udostępnianych informacji publicznych.

§ 3.
Dostęp do informacji publicznych zawartych w BIP jest możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą URL - http://www.bip.gov.pl, według spisu podmiotów lub menu przedmiotowego albo poprzez strony podmiotowe BIP.
§ 4.
Informacje publiczne zawarte w BIP organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.
§ 5.
Informacje publiczne zawarte w BIP udostępnia się odwiedzającym BIP przez całą dobę bez przerwy, z zastrzeżeniem § 21.
§ 6.
Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.
§ 7.
1. Strony BIP:

1) spełniają minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);
2) projektuje się w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.

2. Treści zgromadzone na stronach BIP:

1) są udostępniane w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;
2) nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

Rozdział 2
Struktura strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

§ 8.
Strona główna BIP zawiera w szczególności:

1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony głównej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;
4) instrukcję korzystania z BIP;
5) spis podmiotów;
6) menu przedmiotowe;
7) informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;
8) moduł wyszukujący.

Rozdział 3
Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej

§ 9.
1. Strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron WWW.
2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.
3. Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia. W takich przypadkach ust. 2 nie stosuje się.

§ 10.
Na stronach podmiotowych BIP umieszcza się czytelny link do strony głównej BIP oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.
§ 11.
1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:

1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
a) informacji publicznych, o których mowa w 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
b) innych informacji publicznych, o których mowa w 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
6) moduł wyszukujący.

2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Rozdział 4
Zakres i tryb przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

§ 12.
1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu zamieszczania na stronie głównej BIP.
§ 13.
Przekazywanie informacji, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz powiadamianie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.
§ 14.
1. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13, odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej BIP.
2. Administrator strony głównej BIP jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5
Wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 15.
1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają osoby odpowiedzialne za:

1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji;
2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mają dostęp do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP w oparciu o mechanizmy identyfikacji i autoryzacji nadzorowane przez administratora strony podmiotowej BIP.

§ 16.
1. Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.
2. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.
3. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni.
§ 17.
Strony BIP ochrania się przez moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne uniemożliwiające zniszczenie lub modyfikację informacji publicznych zawartych w BIP przez osoby nieuprawnione.
§ 18.
Informacje zgromadzone w bazie danych stron BIP kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji nie później niż dobę po zaistnieniu zmiany treści tych informacji. Jeżeli zmiany treści zachodzą częściej niż raz na dobę, informacje kopiuje się na odrębne informatyczne nośniki informacji raz na dobę.
§ 19.
Strony BIP zawierają rozwiązania chroniące przed celowym spowolnieniem lub uniemożliwieniem dostępu do zasobów tych stron.

§ 20.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na stronie głównej BIP.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na ich stronach podmiotowych BIP.
§ 21.
1. W przypadku awarii brak dostępności strony głównej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 8 godzin.
2. W przypadku awarii brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.

Rozdział 6
Przepis końcowy

§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Data powstania: środa, 28 lis 2018 12:40
Data opublikowania: środa, 28 lis 2018 19:00
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 9915 razy

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pisz

Budynek Urzędu Miejskiego  
w Piszu
Budynek Urzędu Miejskiego w Piszu

Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo wszystkie informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.

Uwagi i wnioski prosimy kierować pod adresem Urzędu:

 • Urząd Miejski w Piszu
  ul. Gustawa Gizewiusza 5
  12-200 Pisz
 • pisz@home.pl
Data powstania: czwartek, 24 lip 2003 14:17
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2003 14:43
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 243910 razy