BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 03/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (24 stycznia 2009 r.– 03 marca 2009 r.)
WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Dawida Tomasza Listowskiego.
- podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Monikę Rogińską - Maconko.
2. Ogłoszono nabór na Strażnika Straży Miejskiej w Piszu. Termin składania ofert do 10.03.2009 r.
3. Ogłoszono nabór na Komendanta Straży Miejskiej w Piszu. Termin składania ofert do 10.03.2009 r.
4. Zatrudniono 13 osób w ramach prac interwencyjnych.
5. Zatrudniono 13 osób w ramach robót publicznych.
6. Przyjęto 5 stażystów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 ,poz. 1655 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz. do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Jaropełka Lewickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PUA Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 7/35, za łączną cenę brutto- 75 640,00 zł.

3. W dniu 09 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz (ulice Wańkowicza i Prusa w Piszu – oświetlenie uliczne; ulica Wąglicka w Piszu - oświetlenie uliczne; ulica Pisańskiego w Piszu i ulice Łowiecka i Gajowa w m. Jagodne - oświetlenie uliczne; Ciesina 11 a - świetlica wiejska; Turośl 5 - świetlica wiejska; Hejdyk (nr dz. 67/2)- świetlica wiejska). Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12, za łączną cenę brutto- 23 631,44 zł.

4. W dniu 27 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2., za łączną cenę brutto 2 485 943,27 zł.

5. W dniu 29 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych jedenaście ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

6. W dniu 31 stycznia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej”. Umowę podpisano z Piskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Wąglickiej 1, zadanie nr 1 (zarządzanie cmentarzem) za łączną cenę brutto –57 000,00 zł, zadanie nr 2 (zarządzanie kaplicą) za łączną cenę brutto- 22 800,00 zł.

7. W dniu 02 lutego 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych dziewięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

8. W dniu 04 lutego 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

9. W dniu 13 lutego 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin”. Umowę podpisano z Markiem Piworowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Marek Piworowicz z siedzibą w Piszu przy ul. Gałczyńskiego 9/46, za łączną cenę brutto – 4 148,00 zł.

10. W dniu 19 lutego 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 13 marca 2009 roku.

11. W dniu 20 lutego 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej, i Gajowej w miejscowości Jagodne ”. Termin składania ofert upływa z dniem 16 marca 2009 roku.

12. W dniu 22 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. W wyniku oceny złożonych ofert na:

- zadanie nr 7 (obejmuje inwentaryzację 50 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi), wybrano ofertę złożoną przez OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz z siedzibą w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 12, za łączną cenę brutto 5 368,00 zł - umowę zawarto w dniu 18.02.2009 r.

- zadanie nr 1 (obejmuje wycenę 70 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie) i zadanie nr 3 obejmuje (wycenę 120 działek gruntowych niezabudowanych) wybrano oferty złożone przez Tadeusza Kmieć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 46F, za łączną cenę brutto zadanie nr 1- 12 383,00 zł, zadanie nr 3- 13 200,00 zł - umowy zawarto w dniu 27.02.2009 r.

- zadanie nr 2 (obejmuje wycenę 8 nieruchomości zabudowanych) wybrano ofertę złożoną przez OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz z siedzibą w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 12, za łączną cenę brutto 3 318,40 zł - umowę zawarto w dniu 27.02.2009 r.

- zadanie nr 4 (obejmuje wycenę 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości) wybrano ofertę złożoną przez Piela- Nieruchomości S.C. Monika Prostko- Piela, Waldemar Piela z siedzibą w Ełku przy ul. Mickiewicza 15, za łączną cenę brutto 23 485,00 zł - umowę zawarto w dniu 27.02.2009 r.

- zadanie nr 5 (obejmuje wycenę 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej) wybrano ofertę złożoną przez RIW- Nieruchomości Sp. z o.o. z siedziba w Olsztynie przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę brutto 21 960,00 zł - umowę zawarto w dniu 27.02.2009 r.

- zadanie nr 6 (obejmuje wycenę 50 nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego) wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Jórzak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 3, za łączną cenę brutto 7 320,00 zł - umowę zawarto w dniu 27.02.2009 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zlecono wykonanie audytu energetycznego na termomodernizację budynku Szkoły Filialnej w Snopkach.
2. Wykonano dokumentację techniczną na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
3. Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Olsztyńskiej do wsi Snopki.
4. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznych na remont chodnika we wsi Wiartel i budowę chodnika od targowiska miejskiego do ul. Słowackiego.
5. W ramach ogłoszonego konkursu 01/08/5.2.1 Poddziałanie 5.2.1. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zostały złożone wnioski: "Przebudowa drogi Zdory-Szeroki Ostrów w Gminie Pisz" oraz "Przebudowa drogi Zdory-Kwik w Gminie Pisz".
6. Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego terenów przeznaczonych do zagospodarowania w projekcie PISA-NAREW.
7. Odebrano projekt budowlany kompleksu sportowego ORLIK 2012.
8. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska.
9. Wybrano wykonawcę Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego - Etap I i II wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na „Budowie II etapu nowego przebiegu dróg krajowych w mieście Pisz”. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Ove Arup & Partners International Limited, 13 Fitzroy Street, W1T 4BQ Londyn, Wielka Brytania, za cenę brutto 353 800,00 zł .

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Rozstrzygnięto 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości z możliwością zabudowy mieszkaniowej położonych na terenie gminy Pisz.
3. Zawarto 34 umowy dzierżawy na nieruchomości zlokalizowane na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę gruntu na ustawienie garażu.
5. Wydano 16 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 9 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 7 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy gruntów.
8. Na podstawie umowy notarialnej nabyto od osoby fizycznej nieruchomość niezbędną dla realizacji inwestycji gminnej – budowy ul. Pisańskiego.
9. Podpisano akt notarialny dotyczący przejęcia przez Gminę Pisz ujęcia wody w Kociołku Szlacheckim, celem realizacji zadań własnych Gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej oraz części wsi Łupki.
W dniach od 13 lutego 2009 r. do 06 marca 2009 r. został ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zakończono termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Karpie. Uroczyste otwarcie świetlicy połączone z festynem wiejskim odbyło się w dniu 13.02.2009 r.
2. W świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeże zakończono prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne. Zamontowano zlewozmywak, podgrzewacz wody oraz wykonano instalację kanalizacyjną.
3. W miejscowości Łupki wykonywane są prace wodno-kanalizacyjne mające na celu wykonanie pomieszczenia socjalnego wraz z WC.
4. Rozpoczęto kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Guty. Prace remontowe polegają na wykonaniu podwieszanych sufitów wraz z ociepleniem stropu, zamontowaniu ogrzewania kominkowego z wykonaniem rozprowadzenia ciepła do poszczególnych pomieszczeń, pomalowaniu klatki schodowej i pomieszczeń świetlicy, naprawy i wymiany części stolarki drzwiowej i okiennej, remontu pomieszczeń WC.
5. W miejscowości Uściany rozpoczęto remont świetlicy. Rozebrano stary piec kaflowy, który stanowił zagrożenie z powodu nieszczelności. W to miejsce zamontowano piec typu kominkowego. Rozpoczęto pozostałe prace remontowe.
6. W dniu 20 lutego 2009 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Hejdyk. Do świetlicy zakupiono nowe meble, sprzęt muzyczny oraz materiały do zajęć świetlicowych.
7. Podczas trwania ferii zimowych w świetlicach wiejskich Gminy Pisz odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
8. W świetlicach w miejscowościach: Borki, Ciesina, Karpa, Stare Guty, Rakowo Piskie, Bogumiły, Szeroki Bór Piski, Karwik, Jeże, Kociołek Szlachecki, Łupki, Rostki, Wiartel i Turowo Duże odbyły się imprezy choinkowe dla dzieci i młodzieży.
9. W dniach 19-20 luty 2009 r. w Piszu przebywały delegacje samorządów z Litwy, Rosji i Białorusi. Pracowano nad projektami do programów transgranicznych i transnarodowych.
10. Gmina była współorganizatorem uroczystości strażackich w dniu 20 lutego 2009 r., podczas których dokonano podsumowania rocznej działalności straży pożarnych, przekazano pojazdy bojowe oraz sprzęt pożarniczy dla Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej.
11. Dokonano rozstrzygnięcia konkursów na wsparcie realizacji zadań w zakresie:
1) Upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. Przyznano dotacje dla 12 organizacji pozarządowych, na łączną kwotę 122.884,00 zł.
2) Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym. Przyznano dotacje dla 4 organizacji pozarządowych na kwotę 15.000,00 zł.
3) Polityki prorodzinnej. Przyznano dotacje dla 7 organizacji pozarządowych na kwotę 15.000,00 zł.
4) Współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Przyznano dotację dla 1 organizacji pozarządowej w kwocie 3.500,00 zł.
5) Bezpieczeństwa obywateli. Przyznano dotacje dla 2 organizacji pozarządowych na kwotę 8.000,00 zł.
12. Wykonano obsługę fotograficzną imprez odbywających się na terenie gminy Pisz w miesiącu lutym 2009 r.
13. Gmina Pisz była współorganizatorem spotkania w dniu 27.02.2009 r. z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Arturem Ławniczakiem, z Prezesem KRUS Panem Henrykiem Smolarzem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panem Zbigniewem Włodkowskim.
14. Złożono wniosek Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” o uzyskanie finansowania realizacji strategii. Trwa ocena formalna.
15. Złożono wniosek do programu „Aktywna wieś Warmii i Mazur” na sfinansowanie gminnych zawodów strażackich OSP w Pogobiu Średnim.
16. Gmina włączyła się do Plebiscytu na 7 Cudów Natury ogłoszonego przez Szwajcarską Fundację New7Wonders. W plebiscycie biorą udział Wielkie Jeziora Mazurskie, na które można oddawać swoje głosy. Szczegóły na www.pisz.pl.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 100 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
2. Przygotowano 7 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych.
3. Przygotowano 2 komplety dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
4. Uczestniczono w 54 zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych.
5. Rozpatrzono złożone wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (uwzględniono 6 wniosków).
6. Dokonano obmiaru drzew ułożonych w stosy oraz drewna dłużycowego. Drewno pozyskano podczas „Wycinki 2123 sztuk drzew z lasu miejskiego znajdującego się przy ul. Parkowej i ul. Gdańskiej”.
7. Rozpatrywano i prowadzono 35 spraw dotyczących usunięcia drzew.
8. Wydano 6 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

PION OCHRONY

1. Odebrano skarosowany pojazd pożarniczy marki Star 244 dla OSP Wiartel.
2. Wydano decyzję dotyczącą uznania żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.
3. Zakończono opracowywanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 555 wniosków o udzielenie pomocy, 119 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 463 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 342.480,59 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 529.111,20 zł , na fundusz alimentacyjny 106.045 zł .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, inne oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 720 dzieci.
W Ośrodku udzielane są bezpłatne porady prawne.

Data powstania: wtorek, 10 mar 2009 09:58
Data opublikowania: środa, 11 mar 2009 15:16
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2650 razy