BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 05/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (19 marca 2009 r.– 20 kwietnia 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- Strażnika Straży Miejskiej w Piszu. Wybrano Pana Mariusza Trzonkowskiego.
- Komendanta Straży Miejskiej w Piszu. Wybrano Pana Kazimierza Podsiad.
2. W dniu 15.04.2009 r. odbył się konwent Sołtysów.
3. W dniu 17.04.2009 r. Burmistrz Pisza uczestniczył w spotkaniu samorządowców z Klubem Parlamentarnym PSL.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 19 marca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Pisz”. Została złożona jedna oferta. Umowę podpisano 06 kwietnia 2009 roku z FIMOT FILIPKOWSCY S.J. w Ełku, DEALER SKODA AUTO POLSKA S.A.z siedzibą w Ełku przy ul. Łukasiewicza 1C, za łączną wartość umowy 103 900,00 zł brutto.

2. W dniu 23 marca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dobudowę Sali Gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu”. Umowę podpisano z REMBUD Piotr Tomanek z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej 128/1, za łączną wartość umowy 2 046 794,89 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 16.08.2010 r.

3. W dniu 31 marca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który będzie przeznaczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”. Została złożona jedna oferta przez Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 2A, za łączną cenę 230 233,68 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Podpisanie umowy planowane jest na 23 kwietnia 2009 roku.

4. W dniu 02 kwietnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont pomieszczeń klasowych oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 23 kwietnia 2009 roku.

5. W dniu 03 kwietnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który będzie przeznaczony na wykonanie zadania pn „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”. Zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 6, za łączną cenę 363 025,02 zł. Podpisanie umowy planowane jest na 29 kwietnia 2009 roku.

6. W dniu 06 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej, i Gajowej w miejscowości Jagodne ”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo- Handlowym ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną wartość 132 222,31 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 06.07.2009 r.

7. W dniu 06 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowym „POLBET”- Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich, za łączną wartość 79 661,00 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 30.06.2009 r.

8. W dniu 07 kwietnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę parkingu przy kościele na Osiedlu Wschód w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 28 kwietnia 2009 roku.

9. W dniu 09 kwietnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz” do tłoczni strefowej ścieków w Jeżach. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonej oferty.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Złożono wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Pragniemy rozwijać nasze Pilchy - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Utworzenie wiejskiego Centrum Kulturalno-Społecznego w Kociołku Szlacheckim”.
2. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu sportowego – ORLIK 2012”.
3. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz” – termin składania wniosków do 30 kwietnia 2009 r.
4. Złożono wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu oraz wykonanie dokumentacji technicznej remontu wieży ciśnień.
5. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.
6. W Urzędzie Miejskim w Piszu (pok. 21) można zapoznać się z propozycją umieszczenia instalacji w ramach realizowanego przez rząd projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.

2. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.

4. Wysłano 12 wezwań przedsądowych o zapłatę należności z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy za 2008 r.

5. Obciążono 1 nieruchomość niezabudowaną będącą własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.
Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI
1. W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
1.1. W Uścianach zakończono kompleksowy remont świetlicy wiejskiej. W ramach remontu wykonano:
1.1.1. wymianę okien,
1.1.2. zamontowanie nowych drzwi,
1.1.3. nową instalację wodno-kanalizacyjną,
1.1.4. nowe tynki,
1.1.5. lamperie z tynku żywicznego,
1.1.6. pomieszczenie WC,
1.1.7. malowanie pomieszczeń,
1.1.8. nowe oświetlenie,
1.1.9. termomodernizację budynku świetlicy.
1.2. W miejscowości Łupki wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną z podłączeniem do istniejącej wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
1.3. W świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdory wykonano nowe ujęcie wody oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z ekologicznym zbiornikiem na ścieki. Trwają prace remontowe przy wykonaniu pomieszczeń WC i socjalnego.
2. Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Zawady. Prace związane z grodzeniem wykonują mieszkańcy wsi.
3. Zakupiono sprzęt sportowy na boiska wiejskie w miejscowościach: Turośl i Jagodne.
4. Systematycznie przekazywany jest sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach na terenie Gminy.
5. W ramach prac publicznych zostali zatrudnieni opiekunowie do świetlic.
6. Doposażono w nowy sprzęt świetlice wiejskie w miejscowościach: Hejdyk, Stare Guty i Turośl.
7. Do świetlic dostarczono drewno opałowe do ogrzewania kominkowego.
8. Dokonano rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. Przyznano dotacje dla 3 organizacji pozarządowych.
9. Wykonano obsługę fotograficzną imprez odbywających się na terenie gminy Pisz w miesiącu marcu 2009 r.
10. Gmina Pisz otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze szkół wiejskich w kwocie: 35.000,00 zł.
11. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Pisz a Rejonem Nesterov z Rosji (Obwód Kaliningradzki).
12. W dniu 27 marca 2009 r. Burmistrz Pisza uczestniczył w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Euroregion Bałtyk”.
13. W dniach od 04.04.2009 r. do 14.04.2009 r. 4 młodych muzyków , reprezentantów Szkoły Muzycznej oraz Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu uczestniczyło w spotkaniach muzycznych w Scheersbergu , w ramach współpracy Gminy Pisz z Powiatem Schleswig Flensburg.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 84 decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 68 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
2. Przeprowadzono kontrole: regularną, funkcjonalną oraz coroczną wszystkich placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy Pisz. Czynność ta została przeprowadzona w obecności przedstawicieli firm stawiających urządzenia na placach oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Piszu;
3. Zakupiono 50 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ( 20 szt. na szkło; 20 szt. na plastik, 10 szt. na papier)
4. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- drewna dłużycowego sosnowego WCO w ilości 40,58 m3
- drewna stosowego sosnowego SoS2B (o dł. 250 cm) w ilości 24,72 m3
- drewna stosowego sosnowego SoS2A (o dł. 250 cm) w ilości 307,95 m3
będącego własnością Gminy Pisz;
5. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego;
6. Zakupiono znaki drogowe w celu wymiany starych oraz usunięcia braków na terenie miasta i gminy Pisz na kwotę 19.974,78 zł brutto od firmy Czmuda S.A., ul. Sokola 6 c, 11-041 Olsztyn;
7. Rozpatrywano 19 spraw dotyczących usunięcia drzew;
8. Wydano 5 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
9. Wydano 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

PION OCHRONY

1) Wystawiono jedno poświadczenie bezpieczeństwa dla pracownika tut. urzędu, kończące postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.
2) Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.
3) Prowadzono czynności przygotowawcze w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej rocznika 1990 z terenu Gminy Pisz – wystawiono 393 wezwania dla osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 11 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 575 wniosków o udzielenie pomocy, 82 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 471 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 295.032,30 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 437.930,30 zł, na fundusz alimentacyjny 81.143,00 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, inne oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 763 dzieci.
Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebrano 1375 kg żywności. Żywność ta została przekazana Oddziałowi Caritas w Piszu, a następnie podopiecznym.Data powstania: czwartek, 23 kwi 2009 14:32
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2009 11:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2588 razy