BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 01/09 z działalności Burmistrza Pisza

Okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (24 grudnia 2008 r.– 20 stycznia 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Adriana Majkrzaka.
2. Ogłoszono nabór na młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu.
3. Zatrudniono 11 osób w ramach robót publicznych.
4. Zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 30 grudnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz na zadanie nr 1, dotyczące utrzymania zieleńców miejskich, parków miejskich, cmentarzy komunalnych oraz lasów komunalnych. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” sp. z o.o., z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto – 270 006,00 zł. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2009 r.

2. W dniu 31 grudnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz na zadanie nr 2, dotyczące utrzymania terenów osiedlowych oraz cmentarzy wojennych. Umowę podpisano z Pawłem Brandt prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto – 119 412,00 zł. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2009 r.

3. W dniu 06 stycznia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie napraw dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz na zadania nr 1 – profilowanie dróg miejskich w Piszu oraz dowóz żwiru i tłucznia na drogi miejskie w Piszu i 2 – profilowanie dróg na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisz oraz dowóz żwiru i tłucznia na drogi pozamiejskie na terenie gminy Pisz. Umowy podpisano z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10. Wartość umowy brutto na zadanie nr 1 wynosi – 112 551,10 zł, natomiast wartość umowy brutto na zadanie nr 2 wynosi – 235 941,90 zł. Umowy zawarto do dnia 31.12.2009 r.

4. W dniu 09 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz do świetlic wiejskich na potrzeby Gminy Pisz. Termin składania ofert upływa z dniem 23 stycznia 2009 roku.

5. W dniu 09 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin. Termin składania ofert upłynął dnia 21 stycznia 2009 roku. Złożono 7 ofert.

6. W dniu 14 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej. Termin składania ofert upływa z dniem 22 stycznia 2009 roku.

7. W dniu 16 stycznia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu. Umowę podpisano z Piotrem Pachuckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlano- Instalacyjne Piotr Pachucki z siedzibą w Biskupcu przy ul. Sikorskiego 6, za łączną cenę brutto – 1 300 298,63 zł. Termin zakończenia realizacji zamówienia określono na 30 listopada 2009 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego ul. 1 – go Maja, Wańkowicza i Prusa (ul. Wańkowicza i Prusa – rozstrzygany jest przetarg na dostawę energii).
2. Odebrano dokumentację techniczną na budowę parkingu przy kościele na os. Wschód.
3. Trwają roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Trzonkach oraz adaptacyjne budynku w Borkach z przeznaczeniem na lokale socjalne.
4. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie dróg Zdory – Szeroki Ostrów, Zdory – Kwik w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
5. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach i Kociołku Szlacheckim w ramach PROW.
6. Przygotowywane są wnioski o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
a) „Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia” – wyposażenie pracowni: matematycznej, przyrodniczej, wychowania technicznego, gospodarstwa domowego i jednej chemicznej w pomoce naukowe.
b) „Nasze centrum informatyczno-językowe” – wyposażenie pracowni językowych w meble, sprzęt elektroniczny (SP Nr 1 w Piszu, SP Nr 2 w Piszu, GZS w Piszu, Gimnazjum Nr 1 w Piszu, SP Nr 1 w Piszu Filia w Snopkach, SP w Kotle Dużym, SP w Trzonkach, SP w Hejdyku, SP w Jeżach).

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Sprzedano 1 lokal użytkowy na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
3. Sprzedano 1 działkę zabudowaną garażem murowanym.
4. Wydano 14 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.
6. Wysłano 8 wezwań przedsądowych o zapłatę zaległości.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej.
W dniu 19 stycznia 2009 r. zakończył się termin ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. planie może wnieść na piśmie uwagi do dnia 02 lutego 2009 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zakończono remont świetlicy w Karpie. Trwają prace dotyczące termomodernizacji budynku świetlicy. Uroczyste otwarcie świetlicy nastąpi w dniu 13.02.2009 r.
2. Zakupiono niezbędne wyposażenie do wyremontowanych świetlic w miejscowościach:
Kwik, Turowo Duże, Kociołek Szlachecki, Pogobie Średnie i Karpa.
3. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna do wykonania pomieszczeń socjalnych
i WC w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Jeże, Zdory, Kwik, Łupki i Karwik.
4. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych.
5. Przygotowywane są imprezy choinkowe dla dzieci wiejskich, które odbędą się w czasie
ferii zimowych.
6. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. Wysokość środków na wsparcie
realizacji tego zadania: 150.000,00 zł
2) upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie
kulturowym. Wysokość środków: 15.000.00 zł.
3) polityki prorodzinnej. Wysokość środków: 15.000,00 zł.
4) współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Wysokość środków: 5.000,00
zł.
5) bezpieczeństwa obywateli. Wysokość środków: 15.000,00 zł.
7. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs „Aktywna wieś Warmii i Mazur”. Wnioski można składać do 27.02.2009 `r. Maksymalne dofinansowanie – 3 000 zł. Organizacja festynów, konkursów, wystaw, warsztatów itp.
8. Zorganizowano uroczystość przywitania Nowego Roku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 24.12.2008 r. do 19.01.2009 r. wydano 90 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 37 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
2. Przygotowano 14 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych;
3. Przygotowano 4 komplety dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych;
4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2008 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz – został ogłoszony ww. konkurs wedle dołączonego do zarządzenia regulaminu;
5. Rozpatrywano 11 spraw dotyczących usunięcia drzew.
6. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

PION OCHRONY

1. Sporządzono sprawozdanie w zakresie dostarczania dokumentów mobilizacyjnych w trybie Akcji Kurierskiej za 2008 rok.
2. Wystawiono trzy poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników MGOPS w Piszu, kończące postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.
3. Opracowywano Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono siedmiu ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 532 wnioski o udzielenie pomocy, 64 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 363 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 206.422,42 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 342.826,60 zł, na fundusz alimentacyjny 68.855,00 zł
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, inne oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 555 dzieci.
Ośrodek umożliwiał swoim podopiecznym zasięgnięcie bezpłatnych porad prawnych. W opisanym okresie czasu z tej formy pomocy skorzystało 12 osób.
Data powstania: piątek, 23 sty 2009 14:15
Data opublikowania: piątek, 23 sty 2009 14:56
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2800 razy