BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 11/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (11 grudnia 2009 r.– 24 grudnia 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Ogłoszono nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 29.12.2009 r.
2. W dniu 21 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Burmistrza Pisza z Radnymi Rady Miejskiej w Piszu oraz Sołtysami Gminy Pisz.
3. W dniu 22 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Burmistrza Pisza z pracownikami Urzędu Miejskiego w Piszu oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy Pisz.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 15 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu”. Umowę podpisano z PPHU ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 249 220,90 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 15 maja 2010 roku.

2. W dnia 22 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz”. Umowę podpisano z Robertem Jaworskim Usługi Urbanistyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 8/10 m. 49, za łączną cenę brutto 71 980,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 13 września 2011 roku.

3. W dniu 22 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Gdańskiej i Kominiarskiej w Piszu oraz ulic Zielonej w miejscowości Jagodne”. Umowę podpisano z PPHU ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 47 963,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 22 maja 2010 roku.

4. W dniu 15 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie podziałów nieruchomości w mieście Pisz”. Umowę podpisano z GEOINWEST Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Inwestycyjne – Artur Zadroga z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 8, za łączną cenę brutto 11 899,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 01 marca 2010 roku.

5. W dniu 14 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zakup wyposażenia do pracowni informatycznych i językowych”. Umowę podpisano z MENTOR Zdzisław Marcin Sabat z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/2, za łączną cenę brutto 236 747,10 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 31 sierpnia 2010 roku.

6. W dniu 16 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę podpisano z PPHU ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 83 440,08 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 31 grudnia 2010 roku.

7. W dniu 04 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych, i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione dnia 15 grudnia 2009 roku.

8. W dniu 11 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w Mieście i Gminie Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert, w tym na zadanie nr 1 cztery oferty, na zadanie nr 2 dwie oferty i na zadanie nr 3 trzy oferty. Na zadanie nr 1 wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI – PLON Sp. z o.o., z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto 202 872,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi 31 grudnia 2009 roku. Na zadanie nr 2 wybrano ofertę złożoną przez PPHU OLECH POL Wojciech Olszewski z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 85 065,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 29 grudnia 2009 roku. Na zadanie nr 3 wybrano ofertę wybrano ofertę złożoną przez PPHU OLECH POL Wojciech Olszewski z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę brutto 74 365,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31 grudnia 2009 roku

9. W dniu 09 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, Oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)”. Wybrano ofertę złożoną przez BENTRA Sp. j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora z siedzibą w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej 1 – podpisanie umowy nastąpi w dniu 29 grudnia 2009 roku.

10. W dniu 26 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Projektowych M. i K. Olchowscy s.c. z siedzibą w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 3A, za łączną cenę brutto 67 710,00 zł. Z uwagi na złożony przez jednego z Wykonawców protest postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

11. W dniu 15 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12 za łączną cenę brutto 36 701,98 zł.

12. W dniu 14 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę brutto 368 096,05 zł brutto. Jednakże z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione w dniu 23 grudnia 2009 r.

13. W dniu 14 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę brutto 76 974,77 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 grudnia 2009 r.

14. W dniu 08 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2009 roku.

15. W dniu 18 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 29 grudnia 2009 roku.

16. W dniu 21 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zakup wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

17. W dniu 21 grudnia 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego (w trybie zamówienia z wolnej ręki) na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych (przesyłki listowe o masie do 50 g) dla Urzędu Miejskiego w Piszu”. Umowę zawarto z Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 r.

18. W dniu 21 grudnia 2009 r została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego (w trybie zamówienia z wolnej ręki) na „Prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Gminy Pisz”. Umowę zawarto z Kancelarią Prawną PROKURENT s. c. z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 47. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK”.
3. Remont Szkoły Filialnej w Snopkach.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na terenie miasta i gminy Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
2. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
3. Nabyto prawo użytkowania wieczystego od Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ Międzyzakładowa” 2 działek (dróg) położonych na terenie miasta Pisz.
4. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
6. Wysłano 10 zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
7. Wysłano 5 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Tartaczną a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
- montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Karpie,
- zakupiono materiały do budowy wiaty drewnianej w miejscowości Wąglik.
2. Przygotowano dokumentację niezbędną dla przekazania sprzętu medycznego (diatermii) dla Szpitala Powiatowego w Piszu.
3. Zorganizowano przyjęcie pięcioosobowej delegacji z Rosji i Litwy, goszczącej w naszym mieście w dniach 18-19 grudnia bieżącego roku.
4. Ogłoszono konkurs na świąteczny wystrój posesji.
5. Ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
- upowszechniania sportu i zajęć ruchowych
- polityki prorodzinnej
- upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym
- bezpieczeństwa obywateli
Oferty można składać do 22 stycznia 2010 r. do godz. 9.00.
6. Burmistrz Pisza podpisał umowę na realizację obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko-wiejskie”. Gmina na realizację programu otrzymała od PFRON kwotę 10968 zł.
7. W dniu 15.12.2009 r. odbyła się konferencja pt. „W trosce o zdrowie kobiet w Gminie Pisz – współpraca samorządu terytorialnego, sołectw, środowisk skupiających kobiety”

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 10.12.2009 r. do 24.12.2009 r. wydano 15 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 50 nowych wniosków;
2. Przedłożono komplet dokumentacji związanej z renowacją schronu biernego Regelbau serii 500 typu 502 ( projekt budowlany i instalacje elektryczne wewnętrzne) w Starostwie Powiatowym w Piszu celem uzyskania pozwolenia budowlanego na remont w/w obiektu;
3. Rozpatrywano 19 spraw dotyczących usunięcia drzew.
4. Wykonano prace związane z usunięciem nieczystości stałych – likwidacją dzikich wysypisk powstałych na terenach stanowiących własność Gminy Pisz, zlokalizowanych m.in.:
- na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 przy ulicy Moniuszki w Piszu
- na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 114/2 przy drodze krajowej nr 58
- na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 118/2 i 118/8 przy ulicy Staszica w Piszu
5. Ustawiono 3 słupy ogłoszeniowe w Piszu :
- ul. Lipowa/ul. Kwiatowa
- ul. Chopina/ul. Klementowskiego
- ul. Warszawska ( przy wjeździe do sklepu "Carrefour" )
6. Wydano 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
7. Wykonano prace dotyczące wycinki drzew rosnących w rowach odwadniających usytuowanych w pasie drogowym drogi gminnej nr 174018N na odcinku Maszty-Zawady.

PION OCHRONY

1. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych.
2. Dokonano aktualizacji planu ochrony zabytków.
3. Dokonano analizy zapisów w prowadzonych dziennikach w zakresie ochrony informacji niejawnych: wykonanych dokumentów, korespondencyjnym oraz doręczonych przesyłek.
4. Sporządzono wykazy osób podlegających rejestracji, przeznaczonych do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w roku przyszłym.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono trzech ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 356 wniosków o udzielenie pomocy, 35 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 335 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 345.129,18 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 505.380,70 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 90.681,00 zł., na prace społecznie użyteczne kwotę 12.566,40 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Uroczyście zakończono realizację programów z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną „Pedagog domowy – przyjaciel rodziny 2009, „Warsztaty gospodarstwa domowego” i „Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”.
W dniu 15 grudnia br. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Piska Akademia Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Beneficjenci, otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Ośrodek był współorganizatorem Wigilii dla osób samotnych i bezdomnych.
Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2010 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2010 15:40
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2831 razy