BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 09/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (02 września 2009 r.– 27 października 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- trzy stanowiska pracy aplikantów w Straży Miejskiej w Piszu. Wybrano Pana Dariusza Pyczkowskiego, Pana Pawła Sulewskiego i Panią Agatę Karolinę Czajka.
- podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Tomasza Polewaczyk.
- podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Leszka Wiszowatego.
2. Ogłoszono nabór na:
- referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 31.10.2009 r.
- referenta w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 31.10.2009 r.
- referenta w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 31.10.2009 r.
3. Zatrudniono 100 osób w ramach robót publicznych.
4. Zatrudniono 14 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych sześć ofert. W dniu 23 września 2009 roku postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W dniu 03 września 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działki o nr geod. 306/14 przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę BIO - EKO s.c. z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto 60 268,00 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30 września 2009 roku.

3. W dniu 09 września 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działek o nr geod. 231/6, 232/7, 233/2 i 234 przy ulicy Klementowskiego w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o.o., z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto – 112 620,64 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 15 października 2009 roku.

4. W dniu 16 września 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na place zabaw na terenie miasta i gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez CROQUET S.C. z siedzibą w Szczodrem przy ul. Trzebnickiej 81, za łączną cenę brutto – 34 641,90 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

5. W dniu 01 października 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz” (ul. Rybacka – oświetlenie uliczne (część przeprawy mostowej, ul. Kwiatowa wraz z rondem oraz ul. Warszawska – oświetlenie uliczne). Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Umowę podpisano z PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12, za łączną cenę brutto- 44 484,97 zł rocznie. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

6. W dniu 06 października 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działek o nr geod. 320/1, 320/15 przy ul. Klementowskiego w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło osiem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. OLECH POL Wojciech Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Batorego 43, za łączną cenę brutto – 56 303,00 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2009 r.

7. W dniu 06 października 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działki o nr geod. 737/8 przy ul. Warszawskiej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. OLECH POL Wojciech Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Batorego 43, za łączną cenę brutto – 27 853,21 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2009 r.

8. W dniu 17 września 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez RIW- NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6, za łączną cenę brutto – 33 306,00 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 31 grudnia 2009 r.

9. W dniu 17 września 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rewitalizację śródmieścia miasta Pisz - etap I”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

10. W dniu 24 września 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwadzieścia ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Autorską Pracownię Architektury CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamienieckiej 46, za łączną cenę brutto 94 916,00 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 02 listopada 2009 roku.

11. W dniu 25 września 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont budynku Szkoły Filialnej w Snopkach wraz z częścią mieszkalną”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych dwanaście ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

12. W dniu 25 września 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni placu manewrowego w Piszu przy ul. Matejki 2”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych osiem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez F.H.U. „FF CERATO” Wojciech Izdebski z siedzibą w Ełku przy ul. Suwalskiej 84C, za łączną cenę brutto 152 500,00 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 04 listopada 2009 roku.

13. W dniu 02 października 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”.” Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych pięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

14. W dniu 23 października 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Piszu.” Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 17 listopada 2009 roku.

15. W dniu 26 października 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie transportu na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Przewozy Pasażerskie „K.M.” w Piszu Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, przy ul. A. Mickiewicza 10/17, za łączną cenę brutto – 63 360,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2010 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono zagospodarowanie działek o nr ewid. 201/3 i 554 przy ul. Mickiewicza w Piszu.
2. Zakończono budowę chodnika od targowiska miejskiego do ul. Słowackiego w Piszu na dz. o nr ewid. 431/57, 446, 431/54.
3. Zakończono budowę chodników przy ulicach Zatorowej i Jeziornej w Piszu. Inwestycję odebrano w dniu 25.09.2009 r.
4. Zakończono budowę ul. Pisańskiego w Piszu i ul. Tęczowej w Jagodnem.
5. Zakończono remont chodnika przy ul. Małej w Piszu.
6. Zakończono budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Batorego do ul. Trzcinowej w Piszu.
7. Zakończono budowę odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu.
8. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
9. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu” ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
10. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
11. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa ul. Warmińskiej w Piszu” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Remont chodników w Wiartlu na dz. o nr ewid. 5/5 i 26/17.
2. Budowa oświetlenia na odcinku drogi Snopki – Pisz.
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu (odbiór 29.10.2009 r.).
4. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu.
5. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 12 lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Sprzedano 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową położoną na terenie gminy i miasta Pisz.
3. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pisz.
4. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogumiłach.
5. Ogłoszono 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz (Pilchy, Jeże, Kocioł Duży).
6. Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem garażowym położoną w Piszu.
7. Wszczęto procedurę w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe położonej na terenie miasta Pisz.
8. Wydano 17 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
9. Wydano 9 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
10. Wysłano 32 zawiadomienia o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
11. Wysłano 121 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Tartaczną a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:

 Remont i rekonstrukcja pomnika w miejscowości Turowo.
 Rozbudowa istniejącej instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Borkach.
 Zakup materiałów do instalacji kominka w świetlicy w Rakowie Piskim.
 Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej w miejscowości Babrosty.
 Kontrola przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Starych Gutach.
 Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej w miejscowości Wąglik.

2. Systematycznie przekazywany jest sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pisz.
3. W dniu 13 września 2009 r. zorganizowano w Piszu Dożynki Gminne.
4. Przedstawiciele Gminy Pisz ( Zastępca Burmistrza Pani Grażyna Leszczyńska oraz zespół „Rostkowianie”) w dniu 20.09.2009 r. uczestniczyli w dożynkach wojewódzkich w Iławie.
5. W dniach od 18 do 21 września br. na zaproszenie władz Rejonu Irpiń na Ukrainie siedmioosobowa delegacja z Gminy Pisz ( 4 radnych, dyrektor MGOPS, Kierownik OPiT oraz wicedyrektor Gimnazjum Nr 1), uczestniczyła w obchodach „Dni Irpinia”.
6. Zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W dniu 14.10.2009 r. na uroczystej akademii w Piskim Domu Kultury wręczono nauczycielom akty nadania stopni awansu zawodowego oraz nagrody Burmistrza. Podczas akademii wręczone zostały wyróżnienia i nagrody dla trenerów i sportowców za wyniki sportowe w 2008 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 132 decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 67 nowych wniosków.
2. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej pod nazwą „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytku – schronu biernego typu Regelbau 502 w Piszu” dotyczącej schronu położonego w Piszu przy ulicy Nidzkiej, na działce nr 136/17 z Romualdem Muszyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie i Nadzór Inwestorski” z siedzibą w Maldaninie 18 C na kwotę 7930,00 zł brutto.
4. Odebrano prace związane z dostawą i montażem urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw usytuowanych w miejscowościach: Karpa, Stare Guty, Bogumiły, Liski, Kałęczyn, Wiartel oraz w Piszu na osiedlach przy ul.: Lipowej 13, Gizewiusza 7, Warszawskiej 15, Parkowej 5. Prace wykonała firma CROQUET s.c.
5. Rozpatrywano i prowadzono 35 spraw dotyczących usunięcia drzew,
- wydano 6 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
- wydano 2 postanowienia opiniujące programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
6. Wykonano roboty budowlane dotyczące zjazdu na drogę gminną z drogi krajowej nr 58 w km 117+056 na działkę budowlaną nr 348 w obrębie m. Snopki, Gm. Pisz. Prace wykonała firma P.P.H.U „OLECH POL”, ul. Stefana Batorego 43 w Piszu, według umowy nr GK.7040-188.8/06/09 na kwotę 11 590,00 zł brutto.
7. Utwardzono teren pasa drogowego w miejscowości Kociołek Szlachecki w celu wykonania miejsc parkingowych na kwotę 8 000,00 zł brutto.
8. Opracowano projekt stałej zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 58 na trasie Snopki – Pisz celem poinformowania turystów o znajdującym się w pobliżu zabytku historycznym – schronie biernym Regelbau 502 w Piszu przy ulicy Nidzkiej.
9. Zamontowano stojaki na rowery przed budynkami przy ul. Klementowskiego 11 i 14, ul. Gałczyńskiego 4, ul. Dworcowej 11B w Piszu.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1470 wniosków o udzielenie pomocy, 601 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 1289 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 565.316,47 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.190.198,40 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 187.516,67 zł , na prace społecznie użyteczne kwotę 8.139,60 zł
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w roku 2009” w ilości 18.553,87 kg na kwotę 36.812,39zł. Żywność rozdysponowano wśród 725 rodzin.
Realizowane są programy z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną „Pedagog domowy – przyjaciel rodziny 2009”, „Warsztaty gospodarstwa domowego” i „Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”. Udzielane są bezpłatne porady przez prawnika, terapeutę rodzinnego, psychologa.
Kontynuowana jest realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Udział bierze 116 niepracujących osób, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Program realizowany jest w dwóch formach: Klub Integracji Społecznej i Program Aktywności Lokalnej. Organizowano zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu. Rozpoczęto realizację kursów i szkoleń zawodowych.
W miesiącu wrześniu zorganizowano 2 spotkania integracyjne oraz wyjazd do teatru.
Skierowano 48 osób do prac społecznie użytecznych. Osoby te pracują w jednostkach organizacyjnych gminy, szkołach, przedszkolu i świetlicach.
Ośrodek świadczy usługi przewozu dla osób niepełnosprawnych.

Data powstania: wtorek, 3 lis 2009 09:56
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2009 11:29
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2937 razy