BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 06/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (21 kwietnia 2009 r.– 25 maja 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu. Termin składania ofert - do 25 maja 2009 r.
2. Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Piszu. Termin składania ofert - do 25 maja 2009 r.
3. Zatrudniono 53 osoby w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 23 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który będzie przeznaczony na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, przy ul. Gizewiusza 2A, za łączną cenę 230 233,68 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

2. W dniu 29 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który będzie przeznaczony na wykonanie zadania pn „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 6, za łączną cenę 363 025,02 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

3. W dniu 19 maja 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń klasowych oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych trzynaście ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPOL z siedzibą w Nowince 26B, za łączną cenę brutto – 189 267,65 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 15 lipca 2009 r.

4. W dniu 07 maja 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę parkingu przy kościele na Osiedlu Wschód w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto – 309 916,53 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30 września 2009 r.

5. W dniu 29 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz (Tłocznia Strefowa Ścieków Jeże”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12, za łączną cenę brutto- 3 520,47 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w terminie 12 miesięcy.

6. W dniu 21 kwietnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez DF- Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, za łączną cenę brutto – 173 200,00 zł, jednakże został złożony protest przez innego Wykonawcę.

7. W dniu 05 maja 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 29 maja 2009 roku.

8. W dniu 08 maja 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę chodników od ulicy Trzcinowej do ulicy Batorego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe. I Etap – budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 29 maja 2009 roku.

9. W dniu 08 maja 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni ulicy Rybackiej w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 28 maja 2009 roku.

10. W dniu 13 maja 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem”. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za łączną cenę 41 600,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego ulic: Pisańskiego w Piszu oraz Tęczowej, Łowieckiej i Gajowej w Jagodnem.
2. Rozpoczęto remont chodników w m. Wiartel.
3. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.
4. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych: budowy ul. Słubickiej w Piszu, budowy ul. Wołodyjowskiego i Kmicica w Piszu, remontu chodników przy ul. 1-Maja w Piszu, budowy ciągu jezdnego za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1) Budowa ul. Pisańskiego w Piszu i ul. Tęczowej w Jagodnem.
2) Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
3) Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
4) Adaptacja budynku na lokale socjalne w Borkach.
5) Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu.
6) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
7) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Borki – Jeże II etap

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Zgłoszono do sprzedaży 12 lokali mieszkalnych położonych na terenie m. Pisz.
3. Ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z możliwością zabudowy mieszkaniowej położonych na terenie gminy i miasta Pisz (Jaśkowo, Pogobie Średnie, Jeże, Pisz - ul. PCK, ul. Kochanowskiego).
4. Ogłoszono przetarg na wydzierżawienie pomieszczenia gospodarczego położonego w Piszu przy ul. Mickiewicza.
5. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 11 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 49 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy gruntów.
8. Dnia 25 maja 2009 r. została zawarta umowa zamiany gruntów z Nadleśnictwem Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.
Dnia 21 maja 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, pod poz. 1086 został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
1.1. W Zdorach zakończono kompleksowe prace remontowe polegające na wykonaniu:
1.1.1. nowego ujęcia wody,
1.1.2. ekologicznego zbiornika na ścieki,
1.1.3. nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
1.1.4. WC oraz pomieszczenia socjalnego w świetlicy.
1.2. W Turośli rozpoczęto remont przedsionka przed świetlicą oraz remont elewacji budynku świetlicy.
2. Trwają prace przy wykonaniu ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Turośl. Prace wykonują mieszkańcy wsi.
3. Zakupiono sprzęt sportowy na boiska wiejskie w miejscowościach: Szeroki Bór Piski, Jagodne, Rakowo i Turośl.
4. W ramach prac publicznych zostali zatrudnieni opiekunowie do świetlic wiejskich w Liskach i ponownie w Wiartlu.
5. Doposażono w nowy sprzęt świetlice wiejskie w miejscowościach: Hejdyk, Stare Guty i Turośl.
6. Dla sołectwa Kocioł Duży zakupiono 12 krzeseł i 2 stoły świetlicowe.
7. W miejscowości Hejdyk w dniu 10 maja br. odbył się festyn wiejski.
8. Wykonano obsługę fotograficzną imprez odbywających się na terenie gminy Pisz w miesiącach kwietniu i maju br.
9. W dniach: 22-24 kwietnia br. na VI Spotkaniu „Pisz i Śpiewaj Poezję” gościliśmy artystów z Estonii, Litwy i Ukrainy oraz delegacje miast partnerskich z tych krajów.
10. W dniach: 07-09 maja br. Krzysztof „K.A.S.A.” Kasowski nagrywał w Piszu teledysk do swojego nowego przeboju.
11. W dniach od 11 do 15 maja br. przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża- Oddział Powiatu Schleswig Flensburg przeprowadzili szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w : Zespole Szkół Nr 1 w Piszu, Gminnym Zespole Szkół w Piszu, Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu, Szkole Podstawowej w Liskach, świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym, trzech oddziałach Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu, Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu, Środowiskowym Domu Samopomocy w Piszu oraz Fabryce „Sklejka-Pisz” i firmie SKRAWMET.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 20.03.2009 r. do 20.04.2009 r. wydano 76 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 65 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. Odnowiono znaki śródlądowe na kładce dla pieszych.
3. Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
4. Przygotowano wnioski o wycinkę drzew rosnących przy ul. Lipowej 13 oraz przy ul. Kościuszki w Piszu.
5. Zlecono dostawę 25 sztuk koszy parkowych z podstawą mocującą oraz 25 sztuk koszy bez podstawy mocującej.
6. Rozpatrywano 11 spraw dotyczących usunięcia drzew.
7. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
8. Wydano 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

PION OCHRONY

1. Wszczęto jedno postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych dla pracownika tut. Urzędu.
2. Opracowano założenia do sporządzenia planu ewakuacji na terenie gminy Pisz
3. W dniach 24.04.-12.05.2009 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1990 z terenu Gminy Pisz.
4. Wydano dwie decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 348 wniosków o udzielenie pomocy, 97 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 291 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 249.216 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 460.557 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 93.825 zł .
Udzielano pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, inne oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 765 dzieci.
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał żywność z Programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Krajów Unii Europejskiej ” w ilości 21.966 kg na kwotę 58.256,61 zł.
Żywność została wydana 645 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Ośrodek przystąpił do realizacji projektu unijnego „Piska Akademia Aktywności”. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.
Ośrodek świadczy usługi przewozu dla osób niepełnosprawnych.

Data powstania: piątek, 12 cze 2009 12:44
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2009 13:46
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2640 razy