BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 08/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej (08 lipca 2009 r.– 01 września 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Piotra Syta.
2. Ogłoszono nabór na trzy stanowiska pracy: aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Termin składania ofert upłynął dnia 31.08.2009 r.
3. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert - do dnia 04.09.2009 r.
4. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert - do dnia 07.09.2009 r.
5. Zatrudniono 9 osób w ramach prac interwencyjnych.
6. Zatrudniono 29 osób w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 01 czerwca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”.” Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych sześć ofert. Jeden z wykonawców złożył odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które nie zostało jeszcze rozpatrzone.

2. W dniu 07 lipca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś z siedzibą w Rucianem - Nidzie, przy ul. Zielonej 13, za łączną cenę brutto – 2 290,00 zł.

3. W dniu 13 lipca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ulicy Parkowej 5 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez PRO – INVENT Rafał Kiszka z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kowalczyka 10/6, za łączną cenę brutto – 3 538,00 zł.

4. W dniu 13 lipca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUD - SYSTEM Monika Kościuszkiewicz, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 17/7, za łączną cenę brutto – 339 974,97 zł.5. W dniu 14 lipca 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia drogowego odcinka drogi krajowej Nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki w km od 118+800 do 119+600”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziesięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Instalatorswo Elektryczne Marek Tokarzewicz z siedzibą w Hajnówce przy ul. Bielskiej 110, za łączną cenę brutto – 134 882,71 zł. Umowę podpisano dnia 28 sierpnia 2009 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 28 listopada 2009 r.

6. W dniu 16 lipca 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Henryka Leszczyńskiego z siedzibą w Piszu przy ul. Usługowej 10, za łączną cenę brutto – 199 988,50 zł. Umowę podpisano dnia 04 sierpnia 2009 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 grudnia 2009 r.

7. W dniu 20 lipca 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę chodników wzdłuż ul. Zatorowej i Jeziornej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez P.P.H.U. OLECH POL Wojciech Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Batorego 43, za łączną cenę brutto – 139 200,78 zł. Umowę podpisano dnia 26 sierpnia 2009 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 15 października 2009 r.

8. W dniu 21 lipca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz” (ul. Warszawska i ul. Rybacka – oświetlenie uliczne). Postępowanie zostało unieważnione, gdyż do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

9. W dniu 24 lipca 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działek przy ulicy Klementowskiego 4 i 6 oraz ulicy Chopina 2 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI - PLON z Giżycka za cenę brutto 122 620,64 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 09 września 2009 roku.

10. W dniu 24 lipca 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki przy ulicy Gdańskiej 4 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Firmę BIO - EKO s.c. z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto 60 268,00 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 03 września 2009 roku.

11. W dniu 28 lipca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez KOLBUD spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy z siedzibą w Kolnie, przy ul. Wojska Polskiego 46, za łączną cenę brutto – 1 870 179,02 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : etap I – do dnia 30 października 2009 roku, etap II - do dnia 31 sierpnia 2010 roku.


12. W dniu 11 sierpnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę tymczasowego zbiornika przeciwpożarowego w Trzonkach”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Żwirownię Usługi Ziemno – Budowlane Cezary Leszczyński z siedzibą w Jagodnem przy ul. Tęczowej 16, za łączną cenę brutto – 50 020,00 zł.

13. W dniu 11 sierpnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Agencję Geodezyjną s.c. Zofia i Jerzy Dąbrowscy z siedzibą w Piszu przy ul. Krzywej 31 za łączną cenę brutto – 9 882,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 września 2009 roku.

14. W dniu 19 sierpnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na place zabaw na terenie miasta i gminy Pisz”. Wpłynęły cztery oferty.

15. W dniu 19 sierpnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz” (ul. Warszawska i ul. Rybacka – oświetlenie uliczne). Wpłynęła jedna oferta.

16. W dniu 24 sierpnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działek przy ul. Klementowskiego 14 w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 15 września 2009 roku.

17. W dniu 24 sierpnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki przy ul. Warszawskiej 19 w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 16 września 2009 roku.

18. W dniu 28 sierpnia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Termin składania ofert upływa z dniem 07 września 2009 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę parkingu przy ul. Targowej w Piszu.
2. Zakończono budowę parkingu przy kościele na Os. Wschód w Piszu.
3. Zakończono remont ul. Rybackiej w Piszu.
4. Zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Borki - Jeże Etap II.
5. Zakończono remont pomieszczeń klasowych oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
6. Zakończono remont nawierzchni w części ul. Kajki w Piszu.
7. Zakończono budowę zbiornika p.poż. w Trzonkach.
8. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej - ul. Warmińskiej w Piszu. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
9. Uzyskano dofinansowanie na zadanie „Nasze centrum informatyczno-językowe” w wysokości 288 792,43 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
10. Uzyskano dofinansowanie na zadanie „Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia” w wysokości 251 497,15 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
11. W trakcie uzgodnień jest podpisanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego preumowy na dofinansowanie budowy ekomariny w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa ul. Pisańskiego w Piszu i ul. Tęczowej w Jagodnem.
2. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
4. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu
5. Budowa chodników wzdłuż ulic Zatorowej i Jeziornej w Piszu

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 12 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
2. Sprzedano 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową położone na terenie gminy i miasta Pisz,
3. Wszczęto procedurę sprzedaży 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych na terenie gminy Pisz.
4. Wszczęto procedurę w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele usługowe położonej na terenie miasta Pisz.
5. Wydano 13 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 11 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
7. Wysłano 50 zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
8. Wysłano 143 wezwania do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) części wsi Wąglik i Snopki,
8) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Tartaczną a rzeką Pisą (B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D)
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.
Dnia 26 lipca 2009 r. wszedł w życie opublikowany w 87 numerze Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:

 Remont świetlicy wiejskiej polegający na wykonaniu pomieszczenia WC oraz termomodernizacji budynku świetlicy i OSP w miejscowości Jeże.
 Renowacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Ciesinie.
 Położenie tynku mozaikowego, glazury w świetlicy w Hejdyku.
 Wyremontowanie i adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na garderobę oraz salę multimedialną w świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym.

2. Systematycznie przekazywany jest sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich na terenie Gminy.
3. W ramach prac publicznych na bieżąco są zatrudniani opiekunowie świetlic wiejskich.
4. Festyny wiejskie:
- 18 lipca br. w miejscowości Snopki odbył się festyn wiejski.
- W miejscowości Bogumiły w dniu 19 lipca 2009 r. odbył się festyn wiejski oraz oddanie do użytku boiska piłki nożnej.
- 25 lipca br. w miejscowości Jagodne odbył się festyn wiejski.
- 26 lipca br. odbył się festyn wiejski w Pogobiu Średnim. - 1 sierpnia br. odbył się festyn wiejski w miejscowościach Rakowo Piskie i Rakowo.
- 9 sierpnia br. w miejscowościach Zawady i Maszty odbył się festyn wiejski.
- 14 sierpnia br. w miejscowości Szeroki Bór Piski odbył się festyn wiejski.
- 15 sierpnia br. odbył się festyn wiejski w miejscowości Karwik.
- 15 sierpnia br. w miejscowości Uściany odbył się festyn wiejski.
- 15 sierpnia br. w miejscowości Wiartel odbył się festyn wiejski.
- 16 sierpnia br. odbył się festyn wiejski w Łupkach.
- 23 sierpnia br. odbył się festyn wiejski w miejscowości Kocioł Duży.
5. W ramach realizacji zawartych porozumień o wzajemnej współpracy z partnerami zagranicznymi zorganizowano:
1) w dniach 18-28 lipca br. obóz sportowy młodych sportowców z Pisza, Schleswiga (Niemcy) i Alytaus (Litwa). W obozie uczestniczyła 60- osobowa grupa młodzieży wraz z 9 opiekunami. Obóz został dofinansowany w 83% przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
2) w dniach od 11 do 22 sierpnia br. zorganizowano obóz młodzieży z Pisza i Woronowa (Białoruś) . W obozie uczestniczyła 20- osobowa grupa młodzieży z opiekunami.
3) w dniach od 26 lipca do 12 sierpnia br. w Woronowie na zaproszenie władz Woronowa (Białoruś), przebywała 10- osobowa grupa młodzieży z Pisza z opiekunem.
4) w dniach od 8 do 22 sierpnia br. na obozie w Irpinie (Ukraina) przebywała 22- osobowa grupa młodzieży z Pisza wraz z opiekunami.
5) w dniach: 20-28 sierpnia br. na międzynarodowym obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Schleswigu (Niemcy) przebywała 15-osobowa reprezentacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Pisz.
6. W dniu 01 września br. odbyły się uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
7. Nakręcony został film promocyjny o Piszu przez Telewizję „ Silesia „ w ramach cyklu „Wakacje z TVS” . Zdjęcia do filmu wykonane były na terenie Gminy Pisz w dniach : 23-24 lipca 2009 r. W/w film został wyemitowany w dniu 30 lipca br. w Telewizji SILESIA.
8. Wykonano nowe turystyczne mapy gminy i miasta Pisz uwzględniające nową przeprawę mostową.
9. Prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego na temat wpisania Pisza na listę gmin organizujących regionalne imprezy promujące Warmię i Mazury poprzez smaki. Temat wstępnie zarezerwowany dla Pisza to runo leśne.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 08.07.2009 r. do 02.09.2009 r. wydano 109 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 30 nowych wniosków.
2. Wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3. Wykonano prace dotyczące odnowienia poziomych znaków drogowych - pasy dla pieszych i miejsca parkingowe na terenie miasta Pisz..
4. Prowadzone są bieżące kontrole zawartych umów na wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych. Szczegółowych kontroli dokonano już w miejscowościach: Wiartel, Jaśkowo, Karwik, Pilchy, Rostki, Kociołek Szlachecki i Kwik.
5. W omawianym okresie :
 rozpatrzono 22 sprawy dotyczące usunięcia drzew;
 wydano 7 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 wydano 3 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 zakończono konkurs na „Najładniejszą posesję Gminy Pisz” – edycja VII
6. Wykonano nową bramę i 2 furtki na cmentarzu komunalnym w Piszu przy ulicy Spokojnej
7. Utwardzono nawierzchnię przy wiatach przystankowych w miejscowościach : Liski, Stare Guty, Jaśkowo, Maszty, Trzonki, Łupki – Kolonia, Turowo przy drodze krajowej nr 63 oraz umocniono nasyp w miejscowości Babrosty przy zatoce przystankowej obok drogi krajowej Nr 58 w kierunku Białej Piskiej.
8. Wykonano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ( Porozumienie Nr 24 C/2009 z dnia 8 maja 2009 r., dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 5 000,00 zł). Wykonawca Firma Usługowo – Handlowa „IWA” Paweł Brandt, ulica Rybacka 22/5, 12 – 200 Pisz.
9. Wykonano i rozliczono zadanie polegające na przeprowadzeniu prac remontowo konserwatorskich na zbiorowej mogile żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r., położonej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Pisz, na podstawie porozumienia Nr 7/ROPWiM/2009 r., z dnia 20 maja 2009 r., (dotacja z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 10 000,00 zł i 1 600,00 zł dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego) Wykonawca firma „JERRY” Zakład Remontowo – Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław z siedzibą przy ulicy Olsztyńskiej 52B w Piszu.
10. Podpisano umowę na wykonanie prac w zakresie ułożenia przepustu pod drogą gminną Jagodne – Maszty. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A z siedzibą w Ełku przy ulicy Suwalskiej 84 na kwotę 14 640,00 zł brutto.
11. Wykonano oznakowanie miasta poprzez montaż tablic z nazwami ulic oraz tablic z nazwami instytucji w miejscowości Pisz. Wykonawca: Ryszard Mińkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AZYL” z siedzibą w Kięźlinach przy ulicy Księdza Jakuba Jagałły 54, 10 – 371 Olsztyn na kwotę 34 657,76 brutto.
12. Wykonane jest nowe ogrodzenie na części cmentarza komunalnego w Piszu.
13. W trakcie realizacji jest sporządzenie inwentaryzacji i planu urządzenia cmentarza komunalnego w Piszu (w wolnej części).

PION OCHRONY

1. Opracowywano plan obrony cywilnej Gminy Pisz.
2. Opracowywano plan ewakuacji na terenie Gminy Pisz.
3. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych.
4. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
5. Dokonano analizy zapisów w prowadzonych dziennikach w zakresie ochrony informacji niejawnych: wykonanych dokumentów, korespondencyjnym oraz doręczonych przesyłek.
6. Dokonano aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu na czas zagrożenia państwa i wojny.
7. Wykonano sprawozdanie roczne z zakresu świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 11 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 710 wniosków o udzielenie pomocy, 95 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 567 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 391.585,67 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.010.912,30 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 211.399,84 zł .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Realizowane są programy z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną „Pedagog domowy – przyjaciel rodziny 2009” oraz „Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”. Udzielane są bezpłatne porady przez prawnika, terapeutę rodzinnego, psychologa.
Kontynuowana jest realizacja projektu „Piska Akademia Aktywności” współfinansowanego ze środków unijnych.
W ramach programu organizowane są systematyczne spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, specjalistą ds.uzależnień i inne.
W miesiącu lipcu br. zorganizowano uczestnikom wycieczkę integracyjno-turystyczną do wioski rodzinnej i parku dinozaurów oraz wyjazd do muzeum i kina.
Ośrodek świadczy przewóz dla osób niepełnosprawnych.


Data powstania: piątek, 4 wrz 2009 08:21
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2009 11:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2437 razy