BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 października 2009 r.– 10 grudnia 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabory na:
- referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Kamilę Annę Zajk.
- referenta w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Małgorzatę Dykty.
- referenta w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Łukasza Kowalczuk.
2. Przyjęto 5 stażystów.
3. Zatrudniono 39 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 16 listopada 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont budynku Szkoły Filialnej w Snopkach wraz z częścią mieszkalną”. Umowę podpisano z PHU „GROT” Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16, za łączną cenę brutto – 316 455,76 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 16 kwietnia 2010 r.

2. W dniu 04 listopada 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni placu manewrowego w Piszu przy ul. Matejki 2”. Umowę podpisano z F.H.U. FF CREATO Wojciech Izdebski z siedzibą w Ełku przy ul. Suwalskiej 84C, za łączną cenę brutto 152 500,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2009 roku.

3. W dniu 07 listopada 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Umowę podpisano z Zakładem Remontowo – Budowlanym Deptuła Jerzy Stanisław, z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 52B, za łączną cenę brutto – 1 211 339,20 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 28 grudnia 2009 roku.

4. W dniu 26 października 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z Przewozy Pasażerskie „K.M.” Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu przy ul. A. Mickiewicza 10/17, za łączną cenę brutto – 63 360,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 października 2010 roku.

5. W dniu 01 grudnia 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy ekologicznej mini przystani żeglarskiej w Piszu wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów”. Umowę podpisano z Pracownią Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 9/9, za łączną cenę brutto – 48 800,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 maja 2010 roku.

6. W dniu 28 października 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Agencję Inwestycyjną Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 3, za łączną cenę brutto 1 830,00 zł. Umowa została podpisana 16 listopada 2009 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 30 listopada 2009 roku.

7. W dniu 23 października 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło jedenaście ofert. Wybrano ofertę złożoną przez PHU „GROT” Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16, za łączną cenę brutto 996 821,74 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 14 grudnia 2009 roku.

8. W dniu 04 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez PPHU Elektromet Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę brutto 249 220,90 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 15 grudnia 2009 roku.

9. W dniu 03 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 rok”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie ofery. Wybrano ofertę złożoną przez Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, za łączną cenę 821 852,96 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 31 grudnia 2014 roku.

10. W dniu 12 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gmina Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło osiem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

11. W dniu 06 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2009/2010”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę brutto 177 620,00 zł. Umowa została podpisana 19 listopada 2009 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 30 kwietnia 2010 roku.

12. W dniu 06 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Gdańskiej i Kominiarskiej w Piszu oraz ulicy Zielonej w miejscowości Jagodne”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

13. W dniu 09 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni informatycznych i językowych”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez MENTOR Zdzisław Marcin Sabat z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/2, za łączną cenę brutto 269 569,98 zł. Podpisanie umowy nastąpi dnia 14 grudnia 2009 roku.

14. W dniu 09 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę fotoradaru wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym dla Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez MeTeR Jan Radziwiłowicz Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Armii Ludowej 8, za łączną cenę brutto 109 678,00 zł. Umowa została podpisana 02 grudnia 2009 roku. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - 09 grudnia 2009 roku.

15. W dniu 13 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę złożoną przez GEOINWEST Usługi Geodezyjno – Kartograficzne i Inwestycyjne Artur Zadroga z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 8, za łączną cenę brutto 11 899,00 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 16 grudnia 2009 roku.

16. W dniu 02 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.

17. W dniu 26 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

18. W dniu 04 listopada 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 15 grudnia 2009 roku.

19. W dniu 08 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rewitalizację śródmieścia miasta Pisz – Etap I”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2009 roku.

20. W dniu 09 grudnia 2009 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, Oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)”. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 17 grudnia 2009 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego Pisz-Snopki
2. Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
3. Zakończono remont chodników we wsi Wiartel
4. Zakończono II etap rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu
5. Odebrano dokumentację projektową na budowę ul. Słubickiej w Piszu
6. Odebrano dokumentację projektową na remont nawierzchni dróg na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i Czerniewskiego w Piszu
7. Podpisano umowę o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej we wsi Pilchy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych „ORLIK”

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Prace związane ze sprzedażą i wydzierżawieniem nieruchomości gminnych.
- sprzedano 8 lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
-ogłoszono przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
- zbyto 2 nieruchomości położone na terenie gminy Pisz,
- nabyto prawo użytkowania wieczystego 2 działek (dróg) położonych na terenie miasta Pisz.

2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 12 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Prace związane z podziałami nieruchomości.
- wydano 15 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

4. Informacje odnośnie obowiązku uiszczania opłat rocznych.
- wysłano 70 zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

5. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 105 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.


WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
8) północnej części Pisza terenu pomiędzy ulicą Tartaczną a rzeką Pisą (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
 wykonano montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Starych Gutach,
 zakupiono materiały do budowy wiaty drewnianej w miejscowości Wąglik,
 zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Liskach,
 wykonano remont przewodów kominowych i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Łupkach.

2. W dniu 11 listopada br. zorganizowano uroczystości z okazji 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

3. W ramach partnerskiej współpracy z Rejonem Woronowo, na zaproszenie Burmistrza w dniach: 21 i 22 listopada br. gościł w Piszu chór i schola parafii p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z Woronowa na Białorusi.

4. W związku z epidemią grypy na Ukrainie w dniu 25.11.2009 r. przesłano dla partnerskiego Rejonu Irpiń 4000 szt. maseczek ochronnych.

5. W dniu 05 grudnia br. zorganizowano „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Czynny udział w Jarmarku brały udział następujące sołectwa z gminy Pisz: Borki, Liski, Rostki, Turowo Duże i Zdory.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 29.10.2009 r. do 10.12.2009 r. wydano 136 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 15 nowych wniosków;
2. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego;
3. Wykonano prace w zakresie remontu chodników usytuowanych:
- przy ulicy Wojska Polskiego w Piszu – teren działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 520/1, 522/1, 524/1 o powierzchni 100 m2 ( przełożenie płytek chodnikowych w celu likwidacji nierówności wraz z wymianą zniszczonych płytek chodnikowych) – koszt 4 451,17 zł brutto,
- w pasie drogowym przy ul. Zagłoby w Piszu – teren działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1436 o powierzchni 30 m2 - wykonanie części chodnika wraz z ułożeniem krawężników oraz wymianie zniszczonych płytek chodnikowych – koszt 2 086,20 zł brutto.
4. Dokonano wznowienia 5 punktów granicznych w obrębie wsi Łysonie za kwotę 700,00 zł brutto;
5. Rozpatrzono 28 spraw dotyczących usunięcia drzew;
6. Wydano 4 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
7. Wydano 2 postanowienia opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
8. Zakończono prace związane z inwestycją polegającą na „Utwardzeniu części terenu na działce o nr geod. 473/18 przy ul. Lipowej w Piszu” o wartości 24 156,00 zł brutto;
9. Zakończono inwestycję związaną z zagospodarowaniem działek nr 328/10 i 331/17 przy ul. Wojska Polskiego 3 w Piszu na kwotę 38 161,60 zł brutto;


PION OCHRONY

1. Dokonano aktualizacji planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Dokonano aktualizacji planu budowli ochronnych.
3. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.
4. Wydano decyzję administracyjną w zakresie świadczeń na rzecz obrony.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 922 wnioski o udzielenie pomocy, 228 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 738 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 595.936,44 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 592.486,10 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 136.265,33 zł .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w roku 2009” w ilości 19.580 kg na kwotę 61.198,30 zł.
Żywność rozdysponowano wśród podopiecznych.
Realizowane są programy z zakresu systemu opieki nad dzieckiem i rodziną „Pedagog domowy – przyjaciel rodziny 2009”, „Warsztaty gospodarstwa domowego” i „Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego”. Udzielane są bezpłatne porady przez prawnika, terapeutę rodzinnego, psychologa. W ramach tych programów zorganizowano Mikołajki dla dzieci.
Kontynuowano realizację projektu „Piska Akademia Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Udział bierze 116 niepracujących osób, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Program realizowany jest w dwóch formach: Klub Integracji Społecznej i Program Aktywności Lokalnej. W okresie sprawozdawczym organizowane były zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu, kursy i szkolenia zawodowe.
48 osób wykonuje prace społecznie użyteczne w jednostkach organizacyjnych Gminy, szkołach, przedszkolu i świetlicach.
Ośrodek był współorganizatorem Bożonarodzeniowej zbiórki żywności. Zebrano 935,125 kg żywności.
Żywność zostanie przekazana najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy.
Ośrodek świadczy przewóz dla osób niepełnosprawnych.


Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2010 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2010 15:46
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2813 razy