BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 07/09 z działalności Burmistrza Pisza

Okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (26 maja 2009 r.– 07 lipca 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Katarzynę Małgorzatę Banach.
- podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Adriana Majkrzak.
2. Ogłoszono nabór na inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert upłynął dnia 03 lipca 2009 r.
3. Zatrudniono 14 osób w ramach prac interwencyjnych.
4. Zatrudniono 10 osób w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 01 czerwca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu”. Do upływu składania ofert zostało złożonych dziewięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUD – SYSTEM Monika Kościuszkiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 17/7, za łączną cenę brutto 339 974,97 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 10 lipca 2009 roku.

2. W dniu 08 czerwca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, za łączną cenę brutto – 173 200,00 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 31 marca 2010 r.

3. W dniu 05 maja 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu”. Termin składania ofert upłynął z dniem 29 maja 2009 roku. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie ponownej oceny ofert, z uwagi na protesty wykonawców.

4. W dniu 25 czerwca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę chodników od ulicy Trzcinowej do ulicy Batorego i przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 i tory kolejowe. I Etap – budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Trzcinowej do ul. Batorego w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło jedenaście ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Ogólnobudowlane Piotr Wróblewski z siedzibą w Kaliszkach 5/3, Biała Piska za łączną cenę brutto – 231 580,96 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

5. W dniu 05 czerwca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni ulicy Rybackiej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 49 za łączną cenę brutto – 101 511,81 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 30 września 2009 roku.

6. W dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz oraz ustawienie 50 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Pisz wraz z ich opróżnianiem”. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za łączną cenę brutto – 41 600,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 grudnia 2009 roku.

7. W dniu 01 czerwca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie boisk sportowych przy ulicy Mickiewicza w Piszu w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych sześć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

8. W dniu 19 czerwca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na place zabaw na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez CROQUET s.c. z siedzibą w Szczodrem przy ul. Trzebnickiej 81 za łączną cenę brutto – 81 519,61 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 19 lipca 2009 r.

9. W dniu 15 czerwca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś z siedzibą w Rucianem - Nidzie przy ul. Zielonej 13, za łączną cenę brutto – 2 290,00 zł. Umowa została zawarta dnia 07 lipca 2009 roku.

10. W dniu 15 czerwca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ulicy Parkowej 5 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez PRO – INVENT Rafał Kiszka z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kowalczyka 10/6, za łączną cenę brutto – 3 538,00 zł. Termin podpisania umowy został ustalony na 10 lipca 2009 roku.

11. W dniu 02 lipca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę tymczasowego zbiornika przeciwpożarowego w Trzonkach”. Termin składania ofert upływa z dniem 23 lipca 2009 roku.

12. W dniu 03 lipca 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w mieście Pisz”. Termin składania ofert upływa z dniem 16 lipca 2009 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę parkingu za cmentarzem komunalnym w Piszu.
2. Zakończono remont chodników w m. Wiartel.
3. Zakończono remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
4. Zakończono adaptację budynku na lokale socjalne w Borkach (powstało 10 lokali socjalnych).
5. Zakończono remont starej części Szkoły Podstawowej w Trzonkach.
6. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej remontu budynku Szkoły Filialnej w Snopkach - termin wykonania 31 lipca 2009 r.
7. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej remontu budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu wraz z zagospodarowaniem terenu – termin wykonania 30 września 2009 r.
8. Odebrano dokumentację projektową na budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.
9. Odebrano dokumentację projektową na budowę ulic Wołodyjowskiego i Kmicica w Piszu.
10. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu.
11. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Kocioł – Kocioł Duży.

Inwestycje w trakcie realizacji

1) Budowa ul. Pisańskiego w Piszu i ul. Tęczowej w Jagodnem.
2) Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
3) Remont pomieszczeń klasowych oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszu.
4) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
5) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Borki – Jeże -II etap.
6) Budowa parkingu przy ul. Targowej w Piszu.
7) Budowa parkingu przy kościele na Os. Wschód w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
2. Rozstrzygnięto 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz (Jeże, Pogobie Średnie, Pisz, ul. Kochanowskiego).
3. Ogłoszono przetarg na wydzierżawienie gruntu przeznaczonego na ustawienie wieży telefonii komórkowej.
4. Podpisano 30-letnią umowę dzierżawy na nieruchomość zabudowaną.
5. Wydano decyzję w spawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe położonej na terenie miasta Pisz.
5. Wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
6. Wydano 11 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a ul. Tartaczną i Staszica (część B), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej, części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.
Dnia 22 czerwca 2009 r. wszedł w życie opublikowany w 67 numerze Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.
Dnia 25 czerwca 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 został opublikowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W świetlicach wiejskich zostały przeprowadzone następujące prace remontowe:
1.1. W Rakowie Piskim trwają prace termomodernizacji budynku świetlicy.
1.2. W Turośli zakończono remont przedsionka przed świetlicą oraz wykonano remont elewacji budynku świetlicy.
1.3. W Ciesinie przeprowadzono kompleksowy remont świetlicy wiejskiej. Prace zakończono 3 lipca br.
1.4. Rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Jeżach w zakresie termomodernizacji budynku oraz adaptacji pomieszczenia na WC.
2. Trwają prace przy boisku wiejskim w Bogumiłach. Gmina zakupiła i przekazała niezbędne wyposażenie.
3. Urządzono boisko do siatkówki w Wągliku. Zakupiono sprzęt do wyposażenia boiska.
4. Systematycznie przekazywany jest sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach na terenie Gminy.
5. W ramach prac publicznych na bieżąco są zatrudniani opiekunowie do świetlic wiejskich
6. Na boiska w: Bogumiłach, Wągliku i Pogobiu Średnim zakupiono nawóz.
7. Zakupiono środki do zabezpieczenia sceny przy świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim.
8. 14 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie, wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Starych Gutach.
9. W dniu 25.05.2009 r. w Liskach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
10. W miejscowości Borki w dniu 04 lipca br. odbył się festyn wiejski. W dniu 05 lipca br. odbył się festyn w Ciesinie.
11. W dniu 04 czerwca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami 20 rocznicy wolnych wyborów i upadku komunizmu w Europie Środkowej.
12. W dniach: od 22 czerwca do 06 sierpnia br. zorganizowano obóz młodzieżowy, w którym uczestniczyła młodzież z zaprzyjaźnionego miasta Irpiń na Ukrainie oraz młodzież z Pisza.
13. 27 czerwca br. odbył się „Pisz Music Festiwal” w ramach którego odbył się festiwal RADIO WAWES oraz wystąpiły zespoły ZAKOPOWER i DANZEL.
14. Zastępca Burmistrza Pisza – Grażyna Leszczyńska oraz Radni Gminy Pisz uczestniczyli w festiwalu „Pisa-Narew” zorganizowanym w tym roku w Ostrołęce.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 132 decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 15 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3. Wykonano remont przepustu drogowego położonego na działce o numerze geodezyjnym 125/2 w obrębie Rakowo Piskie na kwotę 10.895,72 zł brutto.
4. Wykonano wspólnie z Nadleśnictwem Pisz remont przepustu drogowego położonego na granicy działek nr 30 i 326/1 w obrębie Anuszewo na kwotę 9.516,00 zł brutto.
5. Wykonano remont nawierzchni na działce o numerze geodezyjnym 21 w miejscowości Wiartel, polegający na wymianie nawierzchni ze starych płyt żelbetonowych na nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na kwotę 44.635,60 zł.
6. Wykonano remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej położonej na działce o numerze geodezyjnym 1/2 w obrębie Jagodne.
7. Gmina Pisz zawarła dnia 22 czerwca 2009 r. umowę z Ryszardem Minkiewicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AZYL z siedzibą w Kięźlinach przy ulicy Ks. Jakuba Jagałły 54, 10 – 371 Olsztyn dotyczącą wykonania oraz montażu tablic z nazwami ulic oraz tablic z nazwami instytucji w miejscowości Pisz za kwotę 34 657,76 zł brutto. Realizacja do 14.08.2009 r.
8. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI – PLON” Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27 na:
1) Remont schodów o łącznej pow. 470,00 m2 znajdujących się w:
- Parku Solidarności w Piszu ( działka o nr geod. 326/6, obręb Pisz 1 )
- Parku przy ul. Pionierów w Piszu ( działka o nr. geod. 415/16, obręb Pisz 1 )
- Parku przy ul. Wyzwolenia w Piszu ( działka o nr. geod. 424/14, obręb Pisz 2 )
2) Remont chodników (ciągów pieszych) o łącznej pow. 240,00 m2 w Parku Solidarności w Piszu ( działka o nr geod. 326/6, obręb Pisz 1 ), na łączną kwotę 46.177,00 zł brutto.
9. Przygotowano zlecenie na dostawę 30 sztuk ławek z oparciem za kwotę 17 082,00 zł brutto.
10. Rozpatrywano i prowadzono 7 spraw dotyczących usunięcia drzew;
11. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
12. Wydano 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
13. Ogłoszono konkurs na " Najładniejszą posesję Gminy Pisz" - edycja VII.
14. Zawarto umowę na wykonanie planu zagospodarowania i inwentaryzacji cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Piszu z firmą GEO-KART Usługi Geodezyjne i Kartograficzne inż.Piotr Banach, 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 4d na kwotę 61 000,00 zł brutto.
15. Zawarto umowę na wykonanie i ustawienie ogrodzenia z elementów betonowych na cmentarzu komunalnym w Piszu przy ul. Spokojnej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „POLBET” - Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, 12-200 Pisz, na kwotę 16 100,00 zł brutto.
16. Zlecono wykonanie nowej bramy i 2 furtek na cmentarzu komunalnym w Piszu przy ul. Spokojnej firmie Promet – Zakład Ślusarski Baczewski, ul. Warszawska 51 e, 12-200 Pisz, na kwotę 6 700,00 zł brutto.
17. Zlecono wykonanie utwardzenia nawierzchni przy wiatach przystankowych w miejscowościach: Liski, Stare Guty, Jaśkowo, Maszty, Trzonki, Łupki - Kolonia, Turowo przy drodze krajowej Nr 63 oraz umocnienie nasypu w miejscowości Babrosty, przy zatoce przystankowej przy drodze krajowej Nr 58 w kierunku Białej Piskiej Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu „POLBET” - Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, 12-200 Pisz, za kwotę 8 800,00 zł brutto.
18. Rozpoczęto wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (Porozumienie Nr 24C/2009 z dnia 8 maja 2009 r., oraz Porozumienie Nr 7/ROPWiM/2009 r. z dnia 20 maja 2009 r.).
19. Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przepompownią do gminnych lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Kałęczyn za kwotę 15 226,60 zł brutto.
20. Zatwierdzono prace remontowe w budynkach położonych w Piszu przy ul. Dworcowej 4, Klementowskiego 6, Lipowej 6a, 1 - Maja 4a, Olsztyńskiej 11 oraz w budynkach położonych w miejscowościach: Snopki 1, Bogumiły 7, Ciesina 11 A, Jaśkowo 11, Karwik 9, Rakowo Piskie 3 na łączną kwotę 414.059,39 zł.
21. Zatwierdzono do wymiany stolarkę okienną w gminnych lokalach mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych na łączną kwotę 91.416,77 zł.

PION OCHRONY

1. Wystawiono jedno poświadczenie bezpieczeństwa dla pracownika tut. Urzędu, kończące postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.
2. Dokonano analizy zapisów w prowadzonych dziennikach w zakresie ochrony informacji niejawnych: wykonanych dokumentów, korespondencyjnym oraz doręczonych przesyłek.
3. Opracowywano plan ewakuacji na terenie gminy Pisz.
4. Dokonano aktualizacji planu budowli ochronnych.
5. Dokonano aktualizacji planu ochrony zabytków Gminy Pisz na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
6. Dokonano aktualizacji planu Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Pisz.
7. Wydano dwadzieścia cztery decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 516 wniosków o udzielenie pomocy, 87 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 454 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 314.055,48 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 619.258 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 143.690,06 zł .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 767 dzieci.
Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał żywność z Programu Pomoc Państwa w Dostarczaniu Żywności Najuboższym Krajom Unii Europejskiej w ilości 15 653,92 kg na kwotę 27 999,17 zł.
Żywność została wydana 711 rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Ośrodek świadczy usługi przewozu dla osób niepełnosprawnych.
Pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w kwocie 117.800 zł na realizację programu wspierania jednostek samorządowych w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach, których realizujemy programy: „Pedagog domowy- przyjaciel rodziny 2009”, „Moja rodzina – mój świat – warsztaty gospodarstwa domowego” i „Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 2009 r.”
Realizujemy drugą edycję programu „Piska Akademii Aktywności”, na który pozyskaliśmy środki unijne w kwocie 385.09,66 zł.
W Ośrodku udzielane są bezpłatne porady prawne.Data powstania: piątek, 10 lip 2009 15:01
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 16:02
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2730 razy