BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 02/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (21 stycznia 2009 r.– 23 stycznia 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 3 lutego 2009 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 09 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych siedem ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

2. W dniu 14 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych siedem ofert na dwa zadania. Na zadanie nr 1 (zarządzanie cmentarzami) wybrano ofertę złożoną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu za łączną cenę brutto 57. 000 zł. Na zadanie nr 2 (zarządzanie kaplicą) wybrano ofertę złożoną przez Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piszu za łączną cenę brutto 22.800 zł

3. W dniu 22 stycznia 2009 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2009 roku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 80 w obrębie Bogumiły.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

Przygotowano specjalne wydanie „Panoramy Piskiej” podsumowujące półmetek obecnej kadencji samorządu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 21.01.2009 r. do 22.01.2009 r. przyjęto 23 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy w pasie drogowym ulicy Młodzieżowej w Piszu.
3. Rozpoczęto prace w lesie miejskim, polegające na wycince drzew.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 159 wniosków o udzielenie pomocy, 23 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 80 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 13.881,99 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 119.387,53 zł , na fundusz alimentacyjny 31.170 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 604 dzieci.
Ośrodek umożliwiał swoim podopiecznym zasięgnięcie bezpłatnych porad prawnych.

Data powstania: czwartek, 29 sty 2009 14:53
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2009 15:07
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2301 razy