BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Nr 04/09 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (04 marca 2009 r. – 19 marca 2009 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia wyborów.
2. Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych.
3. Zatrudniono 75 osób w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 19 lutego 2009 roku została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz” (ulice Wańkowicza i Prusa w Piszu – oświetlenie uliczne; ulica Wąglicka w Piszu - oświetlenie uliczne; ulica Pisańskiego w Piszu i ulice Łowiecka i Gajowa w m. Jagodne - oświetlenie uliczne; Ciesina 11 a - świetlica wiejska; Turośl 5 - świetlica wiejska; Hejdyk (nr dz. 67/2) - świetlica wiejska). Umowę podpisano z PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12, za łączną cenę brutto- 23 631,44 zł rocznie.

2. W dniu 23 lutego 2009 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych jedenaście ofert. Wybrano ofertę złożoną przez REMBUD Piotr Tomanek z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej 128/1. Podpisanie umowy planowane jest na 23 marca 2009 roku, za łączną wartość umowy 2 046 794,89 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 16.08.2010 r.

3. W dniu 04 marca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną wartość umowy 2 485 943,27 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 30.11.2009 r.

4. W dniu 13 marca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo- Mostowym Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną wartość umowy 1 207 627,07 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 30.09.2009 r.

5. W dniu 13 marca 2009 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych czternaście ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

6. W dniu 16 marca 2009 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej, i Gajowej w miejscowości Jagodne ”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych dziesięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

7. W dniu 18 marca 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną wartość umowy 77 777,01 zł brutto. Umowa zawarta do dnia 18.06.2009 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Podpisano umowy na sporządzenie dokumentacji projektowych na budowę parkingu przy ul. Matejki 2 oraz remont chodników przy ul. 1 Maja w Piszu.
2. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Słubickiej w Piszu.
3. Odebrano dokumentację projektową na remont chodnika we wsi Wiartel.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Ogłoszono 2 przetargi na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
2. Ogłoszono 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
3. Wszczęto procedury dotyczące sprzedaży 6 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Łupki,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) części wsi Jaśkowo,
7) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej oraz części wsi Łupki oraz części wsi Jaśkowo.
Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w ramach ww. procedur planistycznych prowadzone są oceny oddziaływania na środowisko.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych.
2. Został wydany 4 numer „Panoramy Piskiej. Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz”.
3. Zakończono kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Starych Gutach. W ramach remontu wykonano:
- nowe posadzki w pomieszczeniach świetlicy;
- podwieszany sufit wraz z ociepleniem stropu;
- montaż kominka grzewczego wraz z instalacją rozprowadzenia ciepła do pomieszczeń świetlicy;
- malowanie klatki schodowej oraz pomieszczenia świetlicy;
- lamperie z tynku żywicznego;
- remont WC;
- naprawę i malowanie stolarki drzwiowej i okiennej;
- nowe oświetlenie.
4. Z okazji „Dnia Kobiet” w świetlicach w miejscowościach Pilchy i Turośl zorganizowano imprezy dla mieszkanek sołectw.
5. W świetlicach prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 41 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 58 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
2. Przygotowano 2 wezwania do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych;
3. Uczestniczono w 32 zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych;
4. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego;
5. Prowadzono bieżące wydawanie drewna dla świetlic wiejskich w Gminie Pisz;
6. Sporządzono umowę dotyczącą wykonania opracowania „ Koncepcji zagospodarowania działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 320/1 i 320/15 przy ulicy Gdańskiej w Piszu”;

PION OCHRONY

1. Wszczęto dwa postępowania sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych dla pracowników tut. Urzędu.
2. Dokonano aktualizacji planu Obrony Cywilnej Gminy Pisz.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 275 wniosków o udzielenie pomocy, 55 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 237 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 195 044,69 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne i ZUS), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze 503 405,10 zł, na fundusz alimentacyjny 100 725,00 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw, inne oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 742 dzieci.
W Ośrodku udzielane są bezpłatne porady prawne.
W dniach 20 i 21 marca 2009 r. będzie prowadzona w sklepach Wielkanocna Zbiórka Żywności.

Data powstania: środa, 25 mar 2009 12:18
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 13:14
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3046 razy