BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 13/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (17 grudnia 2008r.– 23 grudnia 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. W dniach 22 i 23 grudnia br. odbyły się spotkania opłatkowe sołtysów, radnych Rady Miejskiej w Piszu, pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu oraz kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pisz z Burmistrzem Pisza i Zastępcami Burmistrza Pisza.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Na ogłoszenie zamieszczone w dniu 26 listopada 2008 roku na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu, zostało złożonych dwanaście ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

2. W dniu 16 grudnia 2008 roku wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Piszu. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19 grudnia 2008 roku podpisano umowę z Kancelarią Prawną „PROKURENT” S.C. z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 47, za łączną cenę brutto – 87 840,00zł.

3. W dniu 16 grudnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie napraw dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz. Wpłynęła 1 oferta.

4. W dniu 19 grudnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierowników Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz. Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2008 roku.

5. W dniu 19 grudnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierowników Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz. Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2008 roku.

6. W dniu 19 grudnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na podział nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz. Umowę podpisano z Krzysztofem Kibiłko prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne +GPS Krzysztof Kibiłko z siedzibą w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 12, za łączną cenę brutto – 11 893,78 zł.

7. W dniu 19 grudnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Umowę podpisano z Robertem Barmą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PPUH Elektromet z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F za łączną cenę brutto – 76 788,00 zł.

8. W dniu 19 grudnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za łączną cenę brutto – 230 000,00 zł.

9. W dniu 22 grudnia 2008 roku dokonano rozstrzygnięcia na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie. Na zadanie nr 1 została wybrana oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI-PLON” sp. z o.o., z siedzibą w Giżycku przy ul. Suwalskiej 27, za łączną cenę brutto – 270 006,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 grudnia 2008 roku. Natomiast spośród trzech złożonych ofert na zadanie nr 2 wybrano ofertę złożoną przez Pawła Brandt prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto – 119 412,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 31 grudnia 2008 roku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 2 decyzje w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej.
W dniach od 29 grudnia 2008r. do 19 stycznia 2009r. zostanie ponownie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Na terenie miasta Pisz w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
zawieszono dekoracje świąteczne oraz ubrano choinkę na Placu Daszyńskiego.
2. W ramach akcji „Psia Kupa” rozwieszono nowe plakaty.
3. Wydano drugi w 2008 r. numer Panoramy Piskiej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 17.12.2008 r. do 23.12.2008 r. przyjęto 50 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
2. Sporządzono 2 wezwania do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokalu.
3. Opłacono 4 pozwy do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali mieszkaniowych.
4. Wydano 2 decyzje o zajęciu pasa drogowego.
5. Odebrano prace związane z „Zagospodarowaniem działki o nr geodezyjnym 287 przy ul. Klementowskiego w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono czterech ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 137 wniosków o udzielenie pomocy, 13 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 275 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 31.696,24zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne 14.439,98 zł , na fundusz alimentacyjny 400 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników i przyborów szkolnych oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 780 dzieci.
W dniu 16 grudnia 2008 r. zorganizowano konferencję kończącą projekt „Piska Akademia Aktywności” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń .
22 grudnia 2008 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla beneficjentów „Piskiej Akademii Aktywności” oraz Wigilia dla osób samotnych i bezdomnych.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 13:57
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 14:00
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2335 razy