BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 03/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (27 marca 2008r. – 18 kwietnia 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 58 osób na roboty publiczne.
2. Zatrudniono 5 osób w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 26 marca 2008 roku została zawarta umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji ulic Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej. Została wybrana oferta nr 1 złożona przez „MT” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Promienistej 24 w Olsztynie, za łączną cenę brutto 75 640,00 zł.

2. Dnia 28 marca 2008 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. W postępowaniu została złożona przez „RIW-NIERUCHOMOŚCI” spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, jedna oferta która spełniała wszystkie wymogi zamawiającego. W związku z powyższym z wyżej wymienionym wykonawcą w dniu 16 kwietnia 2008 roku została zawarta umowa, wartość umowy wynosi 33 306, 00zł brutto.

3. W dniu 28 marca 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu” została wybrana oferta nr 4 złożona przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Białymstoku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8 za łączną cenę brutto – 51 240,00zł. Postępowanie zostało unieważnione dnia 2 kwietnia 2008 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 94 ust 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) gdyż postępowanie było obarczone wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie umowy – upłynął termin związania ofertą a wykonawca nie zgodził się na podpisanie umowy po tym terminie.

4. W dniu 28 marca 2008 roku została zawarta umowa na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu oraz na wymianę pokrycia dachowego”. Wybrano ofertę nr 9 złożoną przez Jarosława Tobiasza Warackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waracki Jarosław Tobiasz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPOL z siedzibą w Augustowie przy ul. A. Mickiewicza 13A/12, 16-300 Augustów, z łączną ceną 1 016 356,34 zł brutto.

5. W dniu 3 kwietnia 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu” została wybrana oferta nr 5 złożona przez Jacka Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT, Jacek Olszewski z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz za łączną cenę 482 331,62 zł brutto. Umowę podpisano dnia 21 kwietnia 2008 roku.

6. W dniu 8 kwietnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach”. Termin składania ofert upływa z dniem 7 maja 2008 roku.

7. W dniu 11 kwietnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Grzegorzem Kuliś prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Usługi Geodezyjne” Grzegorz Kuliś z siedzibą przy ul. Zielonej 13, 12-221 Ruciane- Nida. Wartość brutto zawartej umowy wynosi 5 580,00 zł.

8. Dnia 15 kwietnia 2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach” została wybrana oferta nr 4 złożona przez Jerzego Stanisława Deptułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 52B, 12-200 Pisz za łączną cenę 1 083 970,22 zł brutto. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 24 kwietnia 2008 roku.

9. W dniu 18 kwietnia 2008 roku wszczęto postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Przebudowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej DN 500 mm w ciągu ul. Kwiatowej w Piszu”. Zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do 6 Wykonawców.

PION OCHRONY

1. Wydano osiem decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
2. Wystawiono jedno poświadczenie bezpieczeństwa dla pracownika tut. Urzędu, kończące postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.
3. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Trwają ostatnie prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet: Turystyka.
2. Wykonano remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym.
3. Wykonano dokumentację na budowę ul. Pisańskiego w Piszu i ul. Tęczowej w Jagodnem.
4. Wystąpiono do ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. o warunki rozbudowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Łowieckiej, Gajowej, Zielonej, Tęczowej w miejscowości Jagodne oraz wzdłuż ulic Prusa, Wańkowicza, Gdańskiej, Olsztyńskiej w Piszu a także na odcinek Pisz – Snopki.
5. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia na ulicy Wąglickiej w Piszu.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla następujących obszarów:
1) obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego centrum kulturalno – rozrywkowym z placem wielofunkcyjnym,
2) doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Kwik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej,
6) Części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
7) Północną część Pisza, pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, części obrębu Liski.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 2 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
-sprzedano 1 działkę pod zabudowę położoną na terenie miasta Pisz.
2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.
4. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 59 wezwań do zapłaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich:
– w Łupkach trwają prace remontowe w pomieszczeniach świetlicy. Przygotowano posadzki pod ułożenie płytek terakotowych. Zerwano stare tynki. Ocieplono ściany i położono nowe tynki. Wydzielono pomieszczenie pod WC. Uroczyste otwarcie świetlicy planowane jest w dniu 03.05.2008r.
- w Jeżach ułożono nowe posadzki z terakoty. Pomalowano ściany i sufit. Urząd Miejski w Piszu przekazał drewno do zadaszenia wejścia do świetlicy.
- w Rostkach w dniu 29 marca 2008r. odbył się festyn połączony z uroczystym przekazaniem mieszkańcom wyremontowanej świetlicy.
- w Pogobiu Średnim do świetlicy dobudowywane jest pomieszczenie WC
- w Turowie Dużym trwa generalny remont budynku świetlicy. Wybudowano nową ścianę szczytową oraz przewody wentylacyjne i kominowe. Wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji. Wykonano nowe pokrycie dachu wraz z obróbkami dekarskimi. Mieszkańcy Turowa zadeklarowali wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i wykonanie posadzki wraz z ułożeniem warstwy izolacyjnej. Materiały niezbędne do wykonania w/w prac zakupi Gmina Pisz.
- w Bogumiłach rozpoczęto ocieplanie i wykonanie elewacji budynku świetlicy. Praca wykonywana jest społecznie przez mieszkańców. Materiały do wykonania prac zakupi Gmina Pisz.
- w Trzonkach wymieniono dwa okna i drzwi wejściowe do budynku świetlicy.
- w Turośli wymieniono dwa okna i drzwi wejściowe do świetlicy. Mieszkańcy zadeklarowali wykonanie dalszych prac remontowych w przybudówce do świetlicy.
- w Babrostach trwają prace przy wykonaniu ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci.

Do opieki nad świetlicami zostali skierowani pracownicy w ramach robót publicznych. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach.

2. Rozstrzygnięto 4 otwarte konkursy ofert:

1) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu , przyznano dotacje dla następujących organizacji:
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piłeczka” w Piszu w kwocie: 7.000,-zł
- Klub Sportowy „Mazur” Pisz w kwocie: 30.000,-zł
- Uczniowski Klub Żeglarski przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, w kwocie: 8.000,-zł
- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piszu, w kwocie: 7.000,-zł
- Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wikingowie” Pisz w kwocie: 17.500,-zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy GZS w Piszu, w kwocie: 4.000,-zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Piszu, w kwocie: 3.000,-zł
- Towarzystwo Sportowe Koszykówki „ROŚ” Pisz, w kwocie: 16.000,-zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „ROŚ” Pisz, w kwocie: 16.500,-zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu, w kwocie: 3.000,-zł
- Mazurskie Stowarzyszenie Współpracy Europejskiej i Rozwoju „Młode Wilki”z/s w Piszu, w kwocie: 2.000,-zł
- Stowarzyszenie „Piszanie”, w kwocie: 3.000,-zł
- Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń”, w kwocie: 3.000,-zł

2) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym, przyznano dotację dla:
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu, w kwocie: 13.640,-zł

3) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym działań wspomagających organizacje pozarządowe. Przyznano dotacje dla następujących organizacji:
- Mazurskie Stowarzyszenie Współpracy Europejskiej i Rozwoju „Młode Wilki” z/s w Piszu w kwocie: 1.050,-zł
- Stowarzyszenie „Miasto Jana”, w kwocie: 3.950,-zł

4) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej, przyznano dotacje dla następujących organizacji:
- Stowarzyszenie „Dialog Pokoleń”, w kwocie: 6.110,-zł
- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu, w kwocie: 4.090,-zł
- Stowarzyszenie „Miasto Jana”, w kwocie: 4.800,-zł.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 22.03.2008 r. do 17.04.2008 r. wydano 46 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyjęto 50 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
2. Rozliczono koszty centralnego ogrzewania za okres 01.08.2006r. – 30.06.2007r. i sporządzono listy wypłat dla najemców nie zalegających z płatnościami dla 2 wspólnot;
3. Rozpatrzono 3 wnioski o zawarcie ugody na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu w ratach;
4. Rozpatrywano 12 spraw dotyczących usunięcia drzew;
5. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
6. Sporządzono 7 wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokalu;
7. Przygotowano 2 komplety dokumentacji do sporządzenia pozwów do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych;
8. Wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych;
9. Zlikwidowano 5 nielegalnych wysypisk śmieci.
10. Wykonano i zamontowano platformę pod gniazdo bocianie we wsi Maszty
11. Zamontowano dodatkowe lampy w miejscowościach:
• Pogobie Średnie – 1 oprawa
• Kocioł Duży – 1 oprawa
• Maldanin – 2 oprawy
• Pisz – ul. Orzyska – 1oprawa
12.Wysłano wnioski o warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci
elektroenergetycznej do Zakładu Sieci w Ełku, w celu uzyskania w/w warunków na
dobudowę oświetlenia w miejscowościach: Karwik i Szczechy Małe.
13.Wysłano do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej : Wiartel – Wiartel Mały celem jego zaopiniowania i wydania decyzji zezwalającej na zmianę istniejącej organizacji ruchu.
14.Wykonano częściowo prace dotyczące uzupełniania ubytków na ulicach o nawierzchni bitumicznej.
15.Wykonano prace dotyczące formowania koron drzew na Pl. Daszyńskiego w Piszu

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 370 wniosków o udzielenie pomocy i 65 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 272 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 148.129,48 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne) na świadczenia rodzinne – 513.504,53 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, opału, a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 850 uczniom.
W okresie tym przygotowano wniosek systemowy w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI, który został pozytywnie przyjęty.

Data powstania: czwartek, 8 maj 2008 07:33
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2008 07:41
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 3011 razy