BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 04/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (19 kwietnia 2008r. – 25 kwietnia 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:


SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 18 kwietnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”. Termin składania ofert upływa z dniem 28 kwietnia 2008 roku o godz. 11:00.

2. W dniu 18 kwietnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 29 kwietnia 2008 roku o godz. 10:00.

3. W dniu 21 kwietnia 2008 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2008 roku o godz. 11:00.

4. W dniu 21 kwietnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu”. Umowę podpisano z Jackiem Olszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16, za łączną cenę brutto – 482 331,62 zł .

5. W dniu 23 kwietnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Odbudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą ochotniczą straży pożarnej
w Hejdyku”. Termin składania ofert upływa z dniem 15 maja 2008 roku o godz. 10:00.

6. W dniu 24 kwietnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach”. Umowę podpisano z Jerzym Stanisławem Deptułą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „JERRY” Zakład Remontowo – Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 52B w Piszu, za łączną cenę brutto – 1 083 970,22 zł .

7. W dniu 24 kwietnia 2008 roku przeprowadzono negocjacje z 3 Wykonawcami, którzy zgłosili się do postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia dotyczącego ustalenia warunków wykonania „Przebudowy odcinka kolektora kanalizacji deszczowej DN 500 mm w ciągu ul. Kwiatowej w Piszu”. Wykonawcy którzy uczestniczyli w negocjacjach otrzymali zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dotyczącą tego postępowania. Termin na składanie ofert upływa z dniem 07 maja 2008 r. o godz. 11:00.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 3 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
-sprzedano 4 działki (2 przeznaczone pod zabudowę i 2 na powiększenie nieruchomości przyległych) położone na terenie miasta Pisz.
2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 1 decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.
4. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 10 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
- w Łupkach trwają prace remontowe w świetlicy. Uroczyste otwarcie świetlicy planowane jest w dniu 03.05.2008 r.
- w Jeżach ułożono nowe posadzki, prowadzone są prace wykończeniowe,
- w Pogobiu Średnim zakończono dobudowanie pomieszczenia WC i aneksu kuchennego do świetlicy.
- w Turowie Dużym trwa generalny remont budynku świetlicy. Ocieplono i wylano posadzki.
- w Bogumiłach rozpoczęto wykonanie ocieplenia i wykonanie elewacji świetlicy.
- w Trzonkach trwa remont świetlicy, polegający na malowaniu pomieszczeń.

2. W Babrostach trwają prace przy wykonaniu ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci.

3. W dniu 23.04.2008 r. przeprowadzono lustrację stanu części boisk i placów zabaw dla
dzieci.

4. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach.

5. Pozyskano dofinansowanie z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 18.860,00 zł na spotkanie edukacyjno-szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski, Niemiec i Estonii, które odbędzie się w dniach: od 22 do 28 czerwca 2008 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 18.04.2008 r. do 25.04.2008 r. wydano 61 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego;
2. Otrzymano warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wraz z propozycjami umów o przyłączenie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Babrosty, Jeże, Kałęczyn, Snopki, Turowo, Turowo Duże;
3. Obsadzono donice jednorocznymi kwiatami na terenie miasta Pisz;
4. Wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych;
5. Rozpatrywano 14 spraw dotyczących usunięcia drzew;
6. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;

URZĄD STANU CYWILNEGO

W dniu 25.04.2008r. udzielono jednego ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 99 wniosków o udzielenie pomocy i 9 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 57 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 51.515,67 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne – 94.955,41 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, opału, a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 850 uczniom.
W okresie tym przygotowano trzy wnioski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań rozwijających działalność Ośrodka na łączną kwotę 87.805 zł.
Data powstania: czwartek, 8 maj 2008 07:42
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2008 07:50
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2652 razy