BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 05/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (26 kwietnia 2008r. – 28 maja 2008 r.)
WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 35 osób w ramach robót publicznych.
2. Przeprowadzono nabór:
- na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu. Wybrano Panią Zuzannę Konopa.
- na referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Wybrano Panią Ewelinę Koszewską.
3. Ogłoszono konkurs na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 30.05.2008r.
4. Zorganizowano wyjazd Sołtysów do Lichenia na Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich w dniach 24.05.2008r. – 25.05.2008r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 29 kwietnia 2008 roku unieważniono postępowanie na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz. W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, która została odrzucona. W związku z powyższym zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie.

2. W dniu 9 maja 2008 roku przygotowano i ogłoszono w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Dnia 19 maja 2008 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w w/w postępowaniu.

3. W dniu 15 maja 2008 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach.

4. W dniu 16 maja 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej DN 500 mm w ciągu ul. Kwiatowej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „DROMO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Nadrzeczna 5 w Ostródzie, za łączną cenę brutto – 199 856,08 zł. Termin wykonania – miesiąc od podpisania umowy.

5. W dniu 19 maja 2008 roku przygotowano i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz. Dnia 27 maja 2008 roku niniejsze postępowanie zostało unieważnione gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

6. W dniu 20 maja 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu. Umowę podpisano z Warmińsko - Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 2a. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 152 618,00zł.

7. W dniu 27 maja 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu została wybrana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki Spółka Jawna, z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 64 za łączną cenę brutto – 55 929,50 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 5 czerwca 2008 roku. Termin wykonania – 2 miesiące od podpisania umowy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne.
2. Sprzedano 7 działek położonych na terenie miasta Pisz, w tym 6 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i 1 działkę zabudowaną budynkiem garażowym.
3. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
5. Wysłano 82 wezwania do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla następujących obszarów:
1) obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego centrum kulturalno – rozrywkowym z placem wielofunkcyjnym,
2) doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Kwik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
6) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
7) północnej części Pisza, pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
8) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, obręb Liski.

Dnia 08 maja 2008r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, z udziałem przewodniczących Komisji Rady Miejskiej,
w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I.
W dniach od 19 maja 2008r. do 09 czerwca 2008r. jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym w Piszu.
Została rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy, który przygotuje
i przeprowadzi konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru zwanego Placem Zamkowym.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich :
- w Jeżach zakończono prace remontowe wewnętrzne. Pozostało do wykonania ocieplenie i wykonanie elewacji budynku.
- w Liskach zakończono prace remontowe elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy i OSP. Prace wykonali mieszkańcy miejscowości Liski.
- w Turowie Dużym trwa generalny remont budynku świetlicy. Ocieplono i wylano posadzki. Trwają prace montażowe sufitu z tynków kartonowo-gipsowych wraz z ociepleniem stropu. Wykonano wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną. Prowadzone są prace instalacji elektrycznej.
- w Bogumiłach trwają prace remontowe: ocieplenia i elewacji budynku świetlicy.
- w Trzonkach pomalowano pomieszczenia świetlicy oraz ogrodzono posesję.
- w Karpie wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniach świetlicy.
- w Łupkach zakończono remont świetlicy. W dniu 03.05.2008 r. Burmistrz Pisza Jan Alicki dokonał uroczystego otwarcia wyremontowanej świetlicy. Przy okazji otwarcia zorganizowano festyn.

2. W Babrostach trwają prace przy wykonaniu ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci.

3. Przeprowadzono lustrację stanu boisk wiejskich na terenie gminy Pisz. Wstępnie
wytypowano miejsca do urządzenia placów zabaw dla dzieci.

4. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzą je pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych.

5. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach i na boiskach wiejskich. Zakupiono stoły do tenisa stołowego do świetlic w Łysoniach i Łupkach.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Podpisano umowy na wykonanie projektów wjazdów do: Spółdzielni Pracy Pisa, do Sądu Rejonowego, do byłego POM-u, do Bianexu, oraz projektu na remont ulicy Piaskowej,
2. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- przebudowy drogi Zdory – Szeroki Ostrów
- przebudowy drogi Zdory – Kwik
- przebudowy ulic Pisańskiego w Piszu i Tęczowej w Jagodnem.
3. Odebrano dokumentację na remont pływalni miejskiej w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 91 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego;
2. Przygotowano 37 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych;
3. Przygotowano 1 komplet dokumentów do sporządzenia pozwu do sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych;
4. Zakończono 2 sprawy o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych; Odzyskano należności na kwotę 9 118,90 zł.
5. Rozliczono koszty centralnego ogrzewania za okres 01.08.2006r. – 30.06.2007r. i sporządzono listy wypłat dla najemców nie zalegających z płatnościami dla 17 Wspólnot Mieszkaniowych;
6. Zamontowano oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych w miejscowościach Rakowo, Ciesina.
7. Wykonano remonty przepustów w Starych Gutach, Kotle Dużym i Babrostach.
8. Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego;
9. Uzgodniono lokalizację ogrodzeń posesji przy ulicy Św. Wojciecha w Piszu
10. Rozpatrywano 11 spraw dotyczących usunięcia drzew;
11. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
12. Ogłoszono konkurs na „ Najładniejszą posesję Gminy Pisz”
13. Dokonano przeglądu wyposażenia placów zabaw znajdujących się na terenie miasta Pisz wraz z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu;

PION OCHRONY

1. Opracowano ramowy zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
2. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Stałego Dyżuru.
3. Wydano cztery decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 1 ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 311 wniosków o udzielenie pomocy i 90 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 265 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 236.758,86 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne - 623.089,27 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, opału, a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 861 uczniom.
Pozyskano żywność z programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności krajów UE „ w ilości 16.361 kg o wartości 41.180,30 zł.
Żywność została przekazana podopiecznym Ośrodka - otrzymało ją 1928 osób.
Wystąpiono do Wojewody o przyznanie dotacji na utworzenie w Piszu Środowiskowego Domu Samopomocy.
W dniu 7 czerwca br. o godz. 1100 na inwestycji WROTA MAZUR odbędzie się rekreacyjna impreza informacyjno-promocyjna, na którą zapraszają inwestorzy.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2008 06:52
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2008 06:56
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2738 razy