BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 01/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (22 grudnia 2007r. – 14 lutego 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:


WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór:
- na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wybrano Pana Ryszarda Serwatko.
- na inspektora menadżera projektu „gospodarka wodno-ściekowa”. Wybrano Pana Janusza Kołakowskiego.
- na referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wybrano Panią Monikę Rogińską Maconko.
2. Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu. Rozstrzygnięcie do 10.03.2008r.
3. Ogłoszono nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu. Termin składania ofert do 22.02.2008 r.
4. Zatrudniono 10 osób w ramach prac interwencyjnych.
5. Przyjęto 7 stażystów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) 28 grudnia 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej. Umowa została zawarta z Marią i Kazimierzem Olchowskimi prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Usług Projektowych spółka cywilna z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę brutto – 61 000,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
2) 9 stycznia 2008r. ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu miasta Pisz. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 25 stycznia 2008 roku zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, za łączną cenę brutto – 180 830,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
3) 9 stycznia 2008r. ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych. Postępowanie przetargowe zostało zakończone podpisaniem umowy z Piskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu. Wartość zawartej umowy wynosi 309 348,36 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
4) 10 stycznia 2008 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych wzdłuż ulicy Warmińskiej w Piszu. W postępowaniu złożono 3 oferty, wybrano ofertę złożoną przez Dariusza Żmijewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Dariusz Żmijewski, z siedzibą w Piszu. Umowa została zawarta w dniu 13 grudnia 2007 roku. Wartość zawartej umowy wynosi 8 900,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
5) 11 stycznia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Łupki. Umowę podpisano z Andrzejem Aleksandrem Borowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „AB” Pracownia Projektowo-Technologiczna Andrzej Aleksander Borowski z siedzibą w Olsztynie. Wartość zawartej umowy wynosi 95 160,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
6) 11 stycznia 2008 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu oraz wymianę pokrycia dachowego. Otwarcie ofert nastąpi 19 lutego 2008 roku.
7) 11 stycznia 2008 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na prace dodatkowe przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach. Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Umowa została zawarta w dniu 11 stycznia 2008 roku ze Stanisławem Gajdą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa EXPORT-IMPORT Stanisław Gajda z siedzibą w Piszu przy ul. Ratuszowej 16. Wykonawca na podstawie zawartej umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 45 000,00 zł.
8) 14 stycznia 2008 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz, przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych Spółką z o.o. w Piszu w części dotyczącej zadania nr 1. W części dotyczącej zadania nr 2 postępowanie w dniu 04 lutego 2008 roku zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), który stanowi, iż postępowanie unieważnia się jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) 29 stycznia 2008 roku wszczęto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiocie wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, zamówienie podzielone zostało na 7 części. Po dokonaniu oceny złożonych ofert w dniu 13 lutego 2008 roku dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania. W części dotyczącej zadania nr 4 postępowanie zostało unieważnione gdyż cena najkorzystniejszej oferty nr 1 - za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Zawarcie umów na inne zadania przewidziano 21 lutego 2008 roku.
10) 29 stycznia 2008 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ulicy Szerokiej w Piszu. Otwarcie ofert 20 lutego 2008 roku.
11) 01 lutego 2008 roku ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej. Na wykonanie ww. zadania wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ.
12) 11 lutego 2008 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu. Otwarcie ofert 3 marca 2008 roku.
13) 13 lutego 2008r. podpisano umowy na wykonanie i opracowanie map zasadniczych w skali 1:1000 w postaci numerycznej oraz klasycznej – 2 zadania. Umowy podpisano z Mirosławem Pukalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geo-Soft Mirosław Pukalski z siedzibą w Lublinie. Wartość zamówienia, zgodnie z zawartymi umowami, na zadanie nr 1 wynosi – 8 540,00 zł, natomiast na zadanie nr 2 - 28 670,00 zł.
14) 14 lutego 2008 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Otwarcie ofert 22 lutego 2008 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jeżach.
2. Zakończono I etap remontu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1w Piszu.
3. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Pisańskiego i Warmińskiej w Piszu oraz ul. Tęczowej w Jagodnem.
4. Trwają prace projektowe dotyczące: budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Pilchach oraz zagospodarowania terenu plaży wiejskiej w Kociołku Szlacheckim.
5. Ze względu na brak wytycznych dotyczących zasad opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji przedłużono termin aktualizacji kosztorysów inwestorskich Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz Studium Wykonalności Inwestycji.

8.02.2008r. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił pierwszy harmonogram konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Harmonogram konkursów, do których zamierza przystąpić Gmina Pisz:

29.02.2008r. oś priorytetowa TURYSTYKA, działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie 2.1.4 i 2.1.5. – ścieżki rowerowe,
7.04.2008r. oś priorytetowa ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa
4.08.2008r. oś priorytetowa REWITALIZACJA, działanie 4.2. Rewitalizacja miast
20.10.2008r. oś priorytetowa TURYSTYKA, działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
15.12.2008r. oś priorytetowa TRANSPORT, poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

27 grudnia 2007r. projektant Joanna Katarzyna Śmiarowska przedstawiła koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Kwik oraz koncepcję projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik.
31 grudnia 2007r. podpisano umowę z „Centrum Usług Projektowych Maria
i Kazimierz Olchowscy s. c.” z siedzibą w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 3A na świadczenie usług urbanistycznych związanych z konsultacją, analizowaniem i autoryzacją projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanych na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz.
16 stycznia 2008r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowanych na podstawie:
 Uchwały Nr XXXVII/448/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno – rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym,
 Uchwały Nr XLIX/588/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Piskorzewo,
 Uchwały Nr XLIX/589/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Piskorzewo.
Trwają prace nad planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
1) obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego centrum kulturalno – rozrywkowym z placem wielofunkcyjnym,
2) doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Kwik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
6) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
7) północnej części Pisza, części D, oraz zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo.
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

- sprzedano 12 lokali mieszkalnych na terenie miasta, wraz z udziałem w gruncie,
- zbyto na rzecz osoby fizycznej działkę budowlaną położoną na terenie miasta,
- sprzedano 4 działki z możliwością zabudowy na terenie miasta i gminy,
- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na terenie gminy (obszar wiejski),
- ogłoszono przetarg na sprzedaż 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych na terenie miasta,
- ogłoszono przetarg na wydzierżawienie targowiska miejskiego,
- wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom na terenie miasta i gminy,
- wydano 13 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz,
- prowadzona jest procedura dotycząca podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy w związku z przygotowaniem do sprzedaży w tym:
• działki nr 326/14 przy ul. Gdańskiej (wydzielenie działki pod garażem),
• działki nr 148/38 przy ul. Wąglickiej,
• działek nr 431/52 i 431/61 przy ul. Warszawskiej (wydzielenie terenu w pasie drogowym drogi krajowej – przeprawa mostowa),
• działki nr 305 we wsi Wąglik (wydzielenie działki do zamiany z Nadleśnictwem Pisz),
• działki nr 117/2 we wsi Jeże (wydzielenie gruntu zabudowanego budynkiem użytkowym do celów sprzedaży w drodze przetargu).

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
a) w Łupkach ułożenie warstwy izolacyjnej i montaż tynków z płyt kartonowo-gipsowych, przygotowanie posadzki do ułożenia terakoty.
b) w Jeżach wykonanie nowego sufitu wraz z ułożeniem warstwy izolacyjnej, przygotowanie ścian i sufitu do malowania, przygotowywanie posadzki do ułożenia terakoty.
c) w Rostkach zakończono remont świetlicy. Uroczyste przekazanie świetlicy mieszkańcom Rostek planowane jest w miesiącu kwietniu 2008 r. Pozostanie do wykonania elewacja zewnętrzna.
d) w Pogobiu Średnim do świetlicy dobudowywane jest pomieszczenie WC.
e) w Turowie Dużym mieszkańcy przystąpili do porządkowania budynku i posesji wokół świetlicy. Na spotkaniu z Radą Sołecką ustalono kolejność prowadzenia prac z udziałem mieszkańców.
2. 02.02.2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Karwiku.
3. Do świetlicy w Starych Gutach zakupiono sprzęt do ćwiczeń ATLAS.
4. W świetlicach wiejskich w Zdorach i Wiartlu odbywają się zajęcia aerobiku dla pań. Gmina zakupiła maty do ćwiczeń.
5. Podczas ferii zimowych w świetlicach odbywały się zajęcia kulturalno-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną.
6. Złożono wniosek do Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży o dofinansowanie spotkania edukacyjno-szkoleniowego młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z Polski, Niemiec i Estonii, zaplanowanego na czerwiec b.r.
7. Złożono wniosek do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” o akredytację. Uzyskanie akredytacji umożliwi realizację projektów w ramach akcji „Wolontariat Europejski” przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 171 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
2. Rozpatrzono wnioski oraz przygotowano wykazy osób kwalifikujących się i nie kwalifikujących się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy na 2008 r.
3. Dokonano rozbiórki budynku nr 2 przy ulicy Warszawskiej w Piszu.
4. Sporządzono 18 wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
5. Przygotowano 8 kompletów dokumentów do pozwów w sprawach o zapłatę zaległych należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
6. Wzięto udział w 25 zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
7. Rozpatrzono 7 wniosków o zawarcie ugody w sprawie spłaty w ratach zadłużenia z tytułu najmu lokali.
8. W omawianym okresie:
- rozpatrywano 25 spraw dotyczących usunięcia drzew;
- wydano 9 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
-wydano postanowienie dotyczące zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
9. Zamontowano oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych w ilości 19 opraw.
10. Podpisano umowę na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pisz z PPUH Elektromet Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Polnej 2F na kwotę 73 440,00 zł brutto.
11. Podpisano porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Piszu dotyczące oświetlenia ulicznego.
12. Dokonano zmiany organizacji ruchu na ul. Wołodyjowskiego w Piszu i na drodze gminnej Snopki –Wąglik na terenie gminy Pisz. Uzupełniono braki w oznakowaniu pionowym na przejeździe kolejowym na drodze gminnej Snopki – Wąglik oraz na ul. Trzcinowej w Piszu.
13. Wydano 3 decyzje w sprawie zajęcia pasa drogowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1048 wniosków o udzielenie pomocy i 224 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 856 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 166.607,28 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe i dożywianie ), na świadczenia rodzinne – 775.630,77 zł.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 784 uczniom.
Ośrodek kontynuuje działalność Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie prowadzona jest trzecia edycja zajęć. Udział w niej bierze 20 osób.
Działaniem ciągłym Ośrodka jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych podopiecznym.
W strukturach MGOPS, od 01.01.2008r. , w nowej formie prowadzona jest „Stacja Socjalna Johannitów i Gminy Pisz”.

Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 07:41
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2008 12:59
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2912 razy