BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 08/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (16 lipca 2008r. – 27 sierpnia 2008 r.)
WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert upłynął dnia 26.08.2008r.
2. Ogłoszono nabór na podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piszu. Termin składania ofert upłynął z dniem 27.08.2008r.
3. Zatrudniono 8 osób w ramach prac interwencyjnych.
4. Zatrudniono 5 osób na roboty publiczne.
5. W dniach 23–24.08.2008r. odbyła się wycieczka Sołtysów do Wilna.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 15 lipca 2008 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu”. W wyniku rozstrzygnięcia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Monikę Kościuszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUD – SYSTEM Monika Kościuszkiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 17/7 za łączną cenę brutto – 230 844,75zł.

2. W dniu 17 lipca 2008 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę chodników przy ulicy J. Tuwima w Piszu”. W wyniku rozstrzygnięcia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Waldemara Sałatę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. – W.S.C. Waldemar Sałata z siedzibą w Kolnie przy ul. Grunwaldzkiej 40 za łączną cenę brutto – 281 342,78zł. Podpisanie umowy odbyło się dnia 26 sierpnia 2008 roku.

3. W dniu 5 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego”. Umowę podpisano z THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gazowej 26A, za łączną cenę brutto – 121 176,50 zł.

4. W dniu 6 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym”. Umowę podpisano z Alicją Chwil prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CHWIL Produkcja okien PCV Alicja Chwil z siedzibą w miejscowości Kębłowo przy ul. Wiejskiej 3, 84-242 Luzino, za łączną cenę brutto – 43 306,95 zł.

5. W dniu 7 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”. Umowę podpisano z MT Spółką z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Promienistej 24, za łączną cenę brutto – 75 640,00 zł.

6. W dniu 7 sierpnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono przetarg na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty.

7. W dniu 8 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu”. Umowę podpisano z ABOT Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A, za łączną cenę brutto – 95 000,00 zł – w tym wkład Gminy 50 000,00zł.

8. W dniu 11 sierpnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie prac polegających na rozbiórce budynku – starej kotłowni znajdującej się na działce gminnej oznaczonej nr 14/12 w miejscowości Borki”. Termin składania ofert upływa z dniem 2 września 2008 roku o godz. 10:00.

9. W dniu 12 sierpnia 2008 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Po dokonaniu oceny złożonych ofert w dniu 20 sierpnia 2008 roku dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania, została wybrana oferta złożona przez Zofię i Andrzeja Dąbrowskich prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Geodezyjna S.C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy z siedzibą w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 11, za łączną cenę brutto – 2 257,00zł. Podpisanie umowy odbyło się dnia 28 sierpnia 2008 roku.

10. W dniu 18 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków położonej w miejscowości Jagodne przy ul. Tęczowej 2, gmina Pisz”. Umowę podpisano z Biurem Projektowo Badawczym „PROEKO” Spółką Cywilną z siedzibą w Białymstoku przy ul.Upalnej 2/228, za łączną cenę brutto – 28 490,00zł.

11. W dniu 25 sierpnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono przetarg na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”. Termin składania ofert upływa z dniem 2 września 2008 roku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Sprzedano 2 działki zabudowane położone na terenie miasta Pisz, na rzecz użytkowników wieczystych.
3. Wydano 11 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
4. Wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
7) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, obręb Liski.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
- w Jeżach zakończono prace remontowe w pomieszczeniach świetlicy. Trwają prace porządkowe i urządzanie świetlicy.
- w Kwiku zakończono remont świetlicy.
- w Turowie Dużym trwa generalny remont budynku świetlicy. Ułożono posadzkę, wykonano taras z polbruku przed budynkiem świetlicy. Trwają prace wykończeniowe.
- w Bogumiłach zakończono prace remontowe ocieplenia i elewacji budynku świetlicy. Pozostało pomalowanie elewacji.
- w Pogobiu Średnim zakończono prace remontowe elewacji budynku świetlicy.
- w Liskach zakończono remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP.
- w Zdorach zakończono remont elewacji świetlicy.
2. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych.
3. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach i na boiskach wiejskich.
4. W Snopkach trwa grodzenie boiska sportowego.
5. W miejscowościach: Pogobie Średnie, Karwik, Szeroki Bór Piski, Wiartel, Snopki, Hejdyk, Zdunowo i Jagodne odbyły się festyny wiejskie.
6. Zorganizowano wystawę fotografii autorstwa Tadeusza Zagoździńskiego pod tytułem „Początki Wielkiego Pontyfikatu.”

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono remont chodnika wzdłuż rzeki Pisy do ulicy Słowackiego.
2. Trwają prace przygotowawcze z Gminami uczestniczącymi w projekcie kluczowym „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru
i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego” nad wykonaniem studium wykonalności projektu, niezbędnego dokumentu do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
3. Podpisano umowę na wykonanie przepompowni przy Urzędzie Miejskim w Piszu z Przedsiębiorstwem Instalacyjnym PRIM S.A., ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk, za łączną cenę brutto 54 893,00 zł.
4. Wykonano przegląd gwarancyjny ulic: Chabrowej, Łabędziej, Akacjowej i Batorego.
5. Wykonano projekt podziału nieruchomości niezbędny do budowy projektowanej ulicy Warmińskiej w Piszu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Dnia 26.08.2008 r. podpisano umowy na wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach: Turowo, Babrosty i Kałęczyn z PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, za łączną cenę brutto 51 979,24 zł.
2. Wymalowano znaki pionowe – miejsca parkingowe na Osiedlu przy ul. Wojska Polskiego oraz zamontowano znaki pionowe D-18 na w/w terenie.
3. Zlecono firmie „Giera” wykonanie ogrodzenia typ „ olsztyński”, które będzie zamontowane na Pl. Daszyńskiego w Piszu.
4.Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
5. Rozpatrywano 6 spraw dotyczących usunięcia drzew.
6. Wydano 4 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
7. Rozstrzygnięto konkurs na „ Najpiękniejszą Posesję w Gminie Pisz”.
8. Przygotowano 16 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych.
9. Przygotowano 7 kompletów dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawach o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
10. Odbyły się 2 zebrania Wspólnot Mieszkaniowych.
11. Zlecono budowę placów zabaw na terenie gminy Pisz w miejscowościach: Babrosty, Maldanin, Ciesina, Jagodne, Jeże, Karpa, Karwik, Kocioł Duży, Łysonie, Wąglik, Jaśkowo, Zdory, Rostki za łączną cenę brutto 59 802,08 zł.
12. Została zawarta umowa na remont 10 szt. przystanków autobusowych usytuowanych w miejscowościach na terenie gminy Pisz, z Brygidą Teresą Pastuszką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. ART.- MET Brygida Pastuszka, ul. Kościuszki 14/23,
12-200 Pisz, za łączną cenę brutto 6 584,79 zł.
13. Do dnia 26 sierpnia 2008 r. wydano 134 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

PION OCHRONY

1. Opracowano zestawienie świadczeń na rzecz obrony na terenie Gminy Pisz.
2. Wydano pięć decyzji administracyjnych w zakresie nałożenia obowiązku dotyczącego wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
3. Dokonano aktualizacji planu ochrony zabytków Gminy Pisz na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 545 wniosków o udzielenie pomocy i 546 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 438 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 316.739,54 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne kwotę 1.236.472,33 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników i przyborów szkolnych oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek rozpoczął realizację programów, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
 Pedagog Domowy – Przyjaciel Rodziny 2008 - kwotę 30.000 zł
Programem objętych jest 20 rodzin, z którymi pracują doświadczeni pedagodzy w ich środowiskach domowych.
 Punkt Poradnictwa Rodzinnego – kwotę 15.000 zł
W ramach punktu udzielane są bezpłatne specjalistyczne porady psychologiczne, terapeutyczne i prawne zarówno podopiecznym Ośrodka jak i pracownikom socjalnym w rozwiązywaniu trudnych problemów.
 Czekając na Mamę – Rozwijam się.- kwotę 28.000 zł
W ramach programu zorganizowano 6- cio godzinną pedagogiczną opiekę dla 15–rga dzieci w wieku 3 – 5 lat, pochodzących z rodzin objętych wsparciem Ośrodka, których rodzice będą brali udział w zajęciach aktywnej integracji, szkoleniach i pracach społecznie użytecznych organizowanych przez M-GOPS.
Ośrodek zaczął promocję projektu „Piska Akademia Aktywności” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych. Ma na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.
Pozyskano żywność z programu Dostarczenie Żywności dla Najuboższej Ludności Krajów UE w ilości 16.132,5 kg o wartości 34.675,71 zł., którą rozdysponowano wśród podopiecznych Ośrodka, pomoc otrzymało 2161 osób.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 13:36
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 13:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2774 razy