BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (26 września 2008r. – 20 października 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 29.10.2008r.
2. Zatrudniono 20 osób na roboty publiczne.
3. Zatrudniono 20 osób na pełny etat w ramach prac interwencyjnych.
4. Zatrudniono 10 osób na pół etatu w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 26 września 2008 roku wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz do następujących obiektów:
• osiedle mieszkaniowe pomiędzy ul. Lipową i Rybacką w Piszu – oświetlenie uliczne
• Turowo Duże – świetlica wiejska dz. nr 9/2
• Jeże – P 1 – pompownia ścieków dz. nr 122/1
• Liski – P 6 – pompownia ścieków dz. nr 18
• Maszty – P 7 – pompownia ścieków dz. nr 82
• Turowo Duże – część mieszkalna dz. nr 9/2
• Pisz ul. Mickiewicza 45 – pomieszczenie socjalne dz. nr 547/2
Dnia 2 października 2008 roku odbyły się negocjacje. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą PGE Zakład Energetyczny Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12, będą zawierane umowy.

2. W dniu 01 października 2008 roku zostało unieważnione postępowanie na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 287 przy ul. dr W. Klementowskiego w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty.

3. W dniu 7 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu”. Umowę podpisano z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą przy ul. G. Gizewiusza 2a w Piszu, za łączną cenę brutto – 42 532,29 zł.

4. W dniu 7 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, etap II”. Umowę podpisano z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą przy ul. G. Gizewiusza 2a w Piszu, za łączną cenę brutto – 308 660,98 zł

5. W dniu 9 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 487/10 przy ulicy Rybackiej w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI – PLON” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Suwalskiej 27 w Giżycku, za łączną cenę brutto – 64 501,40 zł.

6. W dniu 10 października 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 287 przy ul. dr W. Klementowskiego w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”. Termin składania ofert upływa z dniem 31 października 2008 roku.

7. W dniu 13 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Pisz”. Umowę podpisano z BIG Autohandel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 38 w Olsztynie, za łączną cenę brutto – 144 777,40 zł. Dofinansowanie z PFRON w kwocie 92 000,00 zł.

8. W dniu 14 października 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Pisz została wybrana oferta złożona przez Waldemara Bodusa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przewozy Pasażerskie „K.M.” Waldemar Bodus, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 10/17 w Piszu, za łączną cenę brutto – 63 000,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 października 2008 roku .

9. W dniu 14 października 2008 roku wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz. Dnia 15 października 2008 roku odbyły się negocjacje. Po przeprowadzonych negocjacjach została zawarta umowa w dniu 20 października z Joanną Katarzyną Śmiarowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa „PLANIKA” Joanna Śmiarowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mazowieckiej 5A/10, za łączną cenę brutto – 89 914,00 zł.

10. W dniu 15 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz oraz zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy Pisz we Wspólnotach Mieszkaniowych”. Umowę podpisano z Piskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wąglickiej 1 w Piszu, za łączną cenę brutto – 232 745,77 zł.

11. W dniu 15 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę ulic: Miłej i Dalekiej”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowym „SAM-POL” s.c. z siedzibą przy ul. Ełckiej 18 w Grajewie, za łączną cenę brutto – 376 980,00 zł.

12. W dniu 16 października 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Pisz i ich utrzymanie” została wybrana oferta złożona przez Jadwigę Grażynę Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna, z siedzibą w Radysach, za łączną cenę brutto – 346 680,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 24 października 2008 roku .

13. W dniu 16 października 2008 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na remont drogi gminnej stanowiącej połączenie od ulicy Warszawskiej do supermarketu BIANEX na działkach o nr ewidencyjnych 1145 i 1147/28 w Piszu została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. w Piszu , z siedzibą przy ul. Czerniewskiego 2 za łączną cenę brutto – 349 927,92 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 24 października 2008 roku .

14. W dniu 17 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont ulicy Piaskowej w Piszu”. Umowę podpisano z Jerzym Deptułą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Deptuła z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 52B w Piszu, za łączną cenę brutto – 334 502,12 zł.

15. W dniu 20 października 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej stanowiącej połączenie od ulicy Warszawskiej do byłego POM-u Pisz na działce nr 1139/17 w Piszu”. Umowę podpisano z Elżbietą Mieczkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „POLBET” – Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich 15, za łączną cenę brutto – 116 505,93 zł.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.
2. Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę gruntu we wsi Wiartel pod garaż blaszany.
3. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną położoną na terenie miasta Pisz na rzecz użytkownika wieczystego.
5. Nabyto aktem notarialnym z dnia 1 października br. nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie gminy Pisz (obręb Pilchy) w ramach wykonania prawa pierwokupu.
6. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.
7. Wydano 10 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
8. Wysłano 15 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
i dzierżawy gruntów.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D)
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, obręb Liski.
W dniach od 19.09.2008r. do 10.10.2008r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2008r. można składać wnioski do ww. projektu planu.
Dnia 15 października 2008r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, z udziałem przewodniczących Komisji Rady Miejskiej,
w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie Uchwały Nr XLIX/595/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego, przedstawionego do ponownego opiniowania.
Zaopiniowano również:
 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Tartaczną a rzeką Pisą w Piszu,
 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta,
oraz projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej opracowany na podstawie:
 Uchwały Nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007r.w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski zmienionej uchwałą Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski, zmienionej uchwałą Nr XXIII/262/08 z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
- w Turowie Dużym zakończono remont świetlicy. W dniu 29.09 2008 r. odbył się festyn wiejski „Kartoflada 2008” wraz z uroczystym otwarciem świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym.
- w Bogumiłach zakończono prace remontowe ocieplenia i elewacji budynku świetlicy. Wykonano naprawę dachu wraz z obróbkami dekarskimi. Zakupiono nasiona traw na boisko sportowe.
- w Zdorach zakończono prace remontowe budynku świetlicy. W dniu 04.10.2008 r. odbył się festyn wiejski zorganizowany z okazji 500-lecia wsi Zdory.
- w Karpie rozpoczęto remont świetlicy. Wykonano nowe pokrycie dachu wraz z obróbkami dekarskimi.
2. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych oraz instruktorzy kultury i sportu.
3. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach i na boiskach wiejskich.
4. W Snopkach zakończono wykonanie nowego ogrodzenia boiska.
5. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł. Realizacja do 31.12.2008r.
6. W dniach od 02 do 04 października br. w Piszu przebywała delegacja samorządu z rejonu Woronowo na Białorusi.
7. W dniach 09-11 października br. z rewizytą w Woronowie przebywała delegacja Gminy Pisz.
8. Zorganizowano uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której Burmistrz Pisza wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego oraz nagrody dla nauczycieli. Podczas akademii Burmistrz wręczył również wyróżnienia i nagrody dla sportowców oraz nagrody laureatom konkursu „Najładniejsza posesja gminy Pisz”.
9. W dniach 25 – 27.09.2008r. Gmina Pisz uczestniczyła w XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych TT WARSAW TOUR TRAVEL w Warszawie oraz w dniach 16 – 18.10.2008r. w Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu.
10. W dniu 16.10.2008r. Burmistrz Pisza uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Seniora przygotowanych przez ZERiI O/Pisz.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę części drogi i parkingu (dotyczącej Gminy Pisz) na Osiedlu Mickiewicza w Piszu.
2. Zakończono remont pływalni w Piszu.
3. Zakończono remont nawierzchni drogi gminnej – wjazdu do Spółdzielni Pracy Pisa.
4. Rozpoczęto remont ul. Piaskowej w Piszu.
5. Rozpoczęto remont nawierzchni drogi gminnej – wjazd do sądu.
6. Rozpoczęto budowę ulicy Dalekiej i Miłej w Piszu.
7. Rozpoczęto budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Liskach.
8. Trwają pracy przy budowie chodników na ul. Tuwima w Piszu.
9. Prowadzone są roboty przy termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza w Piszu, rozbudowie Szkoły Podstawowej w Trzonkach, rozbudowie budynku w Borkach z przeznaczeniem na lokale socjalne, budowie świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Hejdyku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Przygotowano 37 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych.
2. Przygotowano 7 kompletów dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
3. Zamontowano urządzenia na placach zabaw w miejscowościach: Babrosty, Maldanin, Ciesina, Jagodne, Jeże, Karpa, Karwik, Kocioł Duży, Łysonie, Wąglik, Jaśkowo, Zdory, Rostki, Jeglin.
4. Rozpatrywano 15 spraw dotyczących usunięcia drzew.
5. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
6. Przygotowano i rozstrzygnięto konkurs „Najładniejsza posesja na terenie gminy Pisz w 2008 roku”.
7. Wymieniono zawory grzejnikowe na termostatyczne w gminnych lokalach użytkowych położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej 38.
8. Zlecono sporządzenie dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza sanitarnego wraz z przepompownią do gminnych lokali mieszkalnych Nr 2 i 3 położonych w Kałęczynie w budynku Nr 1.
9. Wydano 56 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych.
10. Podpisano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
11. Podpisano 1 decyzję na lokalizację zjazdu przy ul. Wołodyjowskiego w Piszu.
12. Prowadzono sprawy związane z rozbiórką budynku byłej kotłowni w miejscowości Borki.
13. W dniu 17.10.2008r. przedstawiciel gminy uczestniczył w uroczystościach z okazji 15 – lecia WFOŚiGW. Gmina Pisz znalazła się w gronie 10 gmin województwa warmińsko – mazurskiego, które w okresie ostatnich 15 lat wykorzystały najwięcej środków z WFOŚiGW na inwestycje ekologiczne.

PION OCHRONY

1. Przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika 1990 z terenu Gminy Pisz.
2. Wszczęto cztery postępowania w zakresie nałożenia obowiązku dotyczącego wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
3. Dokonano aktualizacji planu Stałego Dyżuru.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 śluby cywilne.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 509 wniosków o udzielenie pomocy i 4178 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 336 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 213.779,20 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne 679.587,20 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników i przyborów szkolnych oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Dożywianiem objętych jest 735 dzieci.
Ośrodek realizuje programy, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
• Pedagog Domowy – Przyjaciel Rodziny 2008 – kwotę 30.000 zł
Programem objętych jest 20 rodzin, z którymi pracują doświadczeni pedagodzy w ich środowiskach domowych.
• Punkt Poradnictwa Rodzinnego – kwotę 15.000 zł
W ramach punktu udzielane są bezpłatne specjalistyczne porady psychologiczne, terapeutyczne i prawne zarówno podopiecznym ośrodka jak i pracownikom socjalnym w rozwiązywaniu trudnych problemów.
• Czekając na Mamę – Rozwijam się – kwotę 28.000 zł
W ramach programu zorganizowano codzienną 6-cio godzinną pedagogiczną opiekę dla 15-rga dzieci w wieku 3 – 5 lat, pochodzących z rodzin objętych wsparciem Ośrodka, których rodzice są beneficjentami projektu unijnego.
Ośrodek realizuje projekt „Piska Akademia Aktywności” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych. Ma na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 13:43
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 13:49
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2554 razy