BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 09/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (28 sierpnia 2008r. – 25 września 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Martę Kulągowską.
- podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piszu. Wybrano Pana Marcina Marchewkę.
2. Zatrudniono 3 osoby na roboty publiczne.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 3 września 2008 roku zostało unieważnione postępowanie na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty.

2. W dniu 8 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono przetarg na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty.

3. W dniu 10 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 287 przy ul. dr W. Klementowskiego w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”. Termin składania ofert upływa z dniem 1 października 2008 roku.

4. W dniu 10 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Zagospodarowanie działki o numerze geodezyjnym 487/10 przy ulicy Rybackiej w Piszu polegające na remoncie nawierzchni utwardzonych”. Termin składania ofert upływa z dniem 1 października 2008 roku.

5. W dniu 12 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę ulic: Miłej i Dalekiej w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 3 października 2008 roku.

6. W dniu 16 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonej oferty.

7. W dniu 16 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Pisz”. Termin składania ofert upłynął z dniem 26 września 2008 roku. Złożono jedną ofertę.

8. W dniu 16 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, etap II”. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonej oferty.

9. W dniu 17 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont drogi gminnej na działce nr 1139/17 w Piszu”. Termin składania ofert upływa 8 października 2008 roku.

10. W dniu 17 września 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont ulicy Piaskowej w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 8 października 2008 roku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 11 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Wysłano 5 przedsądowych wezwań do zapłaty zaległości.

4. Sprzedano 3 lokale mieszkalne.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej,
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
7) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, obręb Liski.
W dniach od 19.09.2008r. do 10.10.2008r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
- w Turowie Dużym trwają prace remontowe w świetlicy. Zakończono układanie posadzek, ułożono glazurę i terakotę w pomieszczeniach WC i w pomieszczeniu socjalnym. Wykonano „biały montaż” urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Montowany jest kominek grzewczy wraz z instalacją nawiewną. Zamontowano nową stolarkę wewnętrzną.
- w Bogumiłach zakończono prace remontowe ocieplenia i elewacji budynku świetlicy. Pozostało wykonanie naprawy obróbek blacharskich dachu i pomalowanie elewacji.
Na terenie boiska sportowego wykonano prace ziemne polegające na usunięciu karp, starych fundamentów, wyrównaniu terenu boiska. Na wyrównanej powierzchni boiska zasiano trawę.
- w Liskach zakończono prace remontowe elewacji świetlicy,
- w Jeżach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy połączone z festynem.

2. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych.

3. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach i na boiskach wiejskich.

4. W Snopkach trwa grodzenie boiska sportowego.

5. W Rostkach wykonano prace ziemne na terenie boiska sportowego.

6. W miejscowościach: Rakowo, Trzonki i Imionek odbyły się festyny wiejskie.

7. Zorganizowano akcję pod hasłem: „Twój pies – Twoja kupa, Posprzątaj po swoim psie”, która miała na celu uczulić mieszkańców na problem psich kup zalegających w naszym otoczeniu (na chodnikach, trawnikach, w piaskownicach).

8. Stowarzyszenie „Miasto Jana” przy dofinansowaniu Gminy Pisz (środki pozyskane w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Gminę Pisz) zorganizowało spływ Pisą połączony ze sprzątaniem rzeki. Posprzątano odcinek rzeki z Pisza do Jeży.

9. W dniach 18-22 września br. w mieście Irpiń na Ukrainie wizytę złożył Burmistrz Pisza Jan Alicki i Z – ca Burmistrza Pisza Grażyna Leszczyńska. W trakcie wizyty nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Pisz a miastem Irpiń.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu
2. Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu
3. Rozpoczęto termomodernizację budynku przy ul. Mickiewicza 39 w Piszu
4. Wymieniono stolarkę okienną w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym
5. Zakończono I etap rozbudowy i nadbudowy budynku oraz zmiany sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne we wsi Borki
6. Podpisano umowę pomiędzy Gminą Pisz, Powiatem Piskim i Spółdzielnią Mieszkaniową w Piszu w sprawie wspólnej realizacji zadania „Remont ulicy Piaskowej w Piszu”
7. Zakończono przebudowę oświetlenia na ul. Kościuszki w Piszu
8. Rozpoczęto budowę chodników przy ul. Tuwima w Piszu
9. Rozpoczęto remont nawierzchni – wjazdu do Spółdzielni Pracy Pisa.
10. Rozpoczęto, wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Piszu, budowę drogi i parkingów na osiedlu Mickiewicza w Piszu.
11. Wykonano dokumentację techniczną na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 58 od ul. Trzcinowej do ul. Batorego.
12. Wykonano dokumentację techniczną na oświetlenie ulic Wańkowicza i Prusa.
13. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Olsztyńskiej do m. Snopki.
14. Zaktualizowano Lokalny Program Rewitalizacji miasta Pisz.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wyrażono zgodę na zamianę 2 gminnych lokali mieszkalnych,
2. Zatwierdzono wymianę stolarki okiennej w 5 gminnych lokalach mieszkalnych,
3. Zatwierdzono prace remontowe w budynku położonym w Piszu przy ul. 1 Maja 4A w zakresie wymiany pokrycia dachu z dachówki holenderki, z wymianą obróbek blacharskich oraz naprawy kominów ponad dachem,
4. Zatwierdzono prace remontowe w budynku położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 4 w zakresie pokrycia dachu papą, wymiany obróbek blacharskich, obróbek kominów,
5. Wydano103 decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych,
6. Przygotowano 14 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych,
7. Przygotowano 2 komplety dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawie o zapłatę z tytułu najmu lokali gminnych,
8. Przekazano 17 spraw o zapłatę do postępowania egzekucyjnego,
9. Rozpatrywano 7 spraw dotyczących usunięcia drzew,
10. Wydano 3 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
11. Przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata”,
12. Przygotowano zlecenie na stojaki na rowery (zostały już zamontowane),
13. Zamontowano w mieście Pisz 18 sztuk koszy na odchody zwierząt oraz 2 ławki miejsko – parkowe (przed sklepem sportowym),

PION OCHRONY

1. Wydano zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
2. Wydano decyzję administracyjną w zakresie nałożenia obowiązku dotyczącego wykonywania świadczenia na rzecz obrony.
3. Wystawiono jedno poświadczenie bezpieczeństwa dla pracownika tut. Urzędu, kończące postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.
4. Dokonano aktualizacji zestawienia urządzeń specjalnych na terenie Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 7 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 576 wniosków o udzielenie pomocy i 480 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 455 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 174.297,62. zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne – kwotę 599.036,92 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników i przyborów szkolnych oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek realizuje programy, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
 Pedagog Domowy – Przyjaciel Rodziny 2008 - kwotę 30.000 zł
Programem objętych jest 20 rodzin, z którymi pracują doświadczeni pedagodzy w ich środowiskach domowych.
 Punkt Poradnictwa Rodzinnego – kwotę 15.000 zł
W ramach punktu udzielane są bezpłatne specjalistyczne porady psychologiczne, terapeutyczne i prawne zarówno podopiecznym ośrodka jak i pracownikom socjalnym w rozwiązywaniu trudnych problemów.
 Czekając na Mamę – Rozwijam się.- kwotę 28.000 zł
W ramach programu zorganizowano codzienną 6- cio godzinną pedagogiczną opiekę dla 15–rga dzieci w wieku 3 – 5 lat, pochodzących z rodzin objętych wsparciem Ośrodka, których rodzice są beneficjentami projektu unijnego.
W miesiącu wrześniu br. Ośrodek rozpoczął realizację programu „Uczeń na wsi”
Ośrodek realizuje projekt „Piska Akademia Aktywności” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych. Ma na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.
Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 13:40
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 13:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2491 razy