BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 07/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (19 czerwca 2008r. – 15 lipca 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Katarzynę Banach.
- referenta w Pionie Ochrony w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Sławomira Charubin.
2. Zatrudniono 2 osoby na roboty publiczne.
3. Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych.
4. W dniu 11.07.2008r. odbył się konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 20 czerwca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „wykonanie dwóch przejazdów przez wysepkę w technologii drogi głównej na ulicy Szerokiej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowo- Usługowo- Transportowym „SAM- POL” z siedzibą w Grajewie przy ul. Ełckiej 18, za łączną cenę brutto – 5 856,00zł.

2. W dniu 24 czerwca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Reginą Usidus prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Handel Detaliczny i Hurtowy Regina Usidus z siedzibą w Piszu przy ul. Warszawskiej 36/7, za łączną cenę brutto – 10 309,00 zł.

3. W dniu 27 czerwca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Okazanie granic nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Umowę podpisano z Agencją Geodezyjną S.C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 11, za łączną cenę brutto – 7 198,00 zł.

4. W dniu 27 czerwca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont Pływalni Miejskiej w Piszu”. Umowę podpisano z Jackiem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 16, za łączną cenę brutto – 998 266,84 zł.

5. W dniu 30 czerwca 2008 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym. Na dzień dzisiejszy trwa sprawdzanie i ocena pięciu złożonych ofert.

6. W dniu 1 lipca 2008 roku przygotowano i ogłoszono przetarg na „dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego”. Termin składania ofert upływa z dniem 17 lipca 2008 roku

7. W dniu 4 lipca 2008 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu. Na dzień dzisiejszy trwa sprawdzanie i ocena złożonych ofert.

8. W dniu 9 lipca 2008 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi Na dzień dzisiejszy trwa sprawdzanie i ocena dwóch złożonych ofert.

9. W dniu 9 lipca 2008 roku dokonano otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu. Na dzień dzisiejszy trwa sprawdzanie i ocena złożonych ofert.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 3 lokale mieszkalne.
2. Sprzedano 2 działki położone na terenie miasta Pisz, zabudowane budynkami garażowymi
3. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom.
4. Wydano 6 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.
5. Wysłano 4 wezwania do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
6. Wysłano 4 pozwy do Sądu Rejonowego w Piszu celem przeprowadzenia postępowania w sprawie o zapłatę zaległości

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla następujących obszarów:
1) obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego centrum kulturalno – rozrywkowym z placem wielofunkcyjnym,
2) doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Kwik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
6) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
7) północnej części Pisza, terenu obejmującego działkę nr 120 (część A), terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
8) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, obręb Liski.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
- w Jeżach zakończono prace remontowe w pomieszczeniach świetlicy. Trwają prace porządkowe i urządzanie świetlicy.
- w Kwiku rozpoczęto układanie posadzki w pomieszczeniach świetlicy.
- w Turowie Dużym trwa generalny remont budynku świetlicy. Obecnie przygotowywane są ściany i sufit do malowania. Zakupiono materiały do wykonania posadzek.
- w Bogumiłach trwają prace remontowe: ocieplenia i elewacji budynku świetlicy.
- w Pogobiu Średnim prowadzone są prace remontowe elewacji i ocieplenia budynku świetlicy.
2. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych.
3. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach i na boiskach wiejskich.
4. W Snopkach trwa grodzenie boiska sportowego.
5. Sołectwu Kocioł Duży przekazano materiał na wykonanie bramek na boisko sportowe.
6. W miejscowościach: Pogobie Tylne i Borki odbyły się festyny wiejskie.
7. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) bezpieczeństwa obywateli na terenach wodnych. Wysokość środków na realizację zadań w tym zakresie wynosi: 15.000 zł. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Przyznano dotację w kwocie: 15.000,- zł dla Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
2) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków: 17.000 zł.
Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Przyznano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Ogólniaka w Piszu w kwocie: 2.500,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Piłeczka” w Piszu w kwocie: 3.850, - zł
- Mazurskie Stowarzyszenie Współpracy Europejskiej i Rozwoju „Młode Wilki” w Piszu: w kwocie: 2.150,- zł
- Stowarzyszenie „Miasto Jana” w Piszu, w kwocie: 4.000,00 zł,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku, w kwocie: 4.500,- zł.
8. Zorganizowano obóz młodzieżowych grup strażackich z Polski, Niemiec i Estonii.
9. Zorganizowano pobyt delegacji zagranicznych z Estonii, Litwy, Ukrainy i Niemiec
10. Zorganizowano galę „Dzień Międzynarodowy” podczas której wręczone zostały tytuły honorowe: dla Pani Miry Kreski – „Zasłużony dla Miasta Pisz” i dla Pana Johannesa Petersena – „Honorowy Obywatel Pisza” oraz podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Pisz a miastem Irpiń na Ukrainie.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zlecono opracowanie dokumentacji na:
- remont przedszkola miejskiego przy ulicy Gizewiusza 9 – Etap II,
- modernizację kanalizacji sanitarnej przy budynku Urzędu Miejskiego w Piszu,
- wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Piszu,
- wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
2. Nastąpił odbiór pomostu w Małym Wiartlu..

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Od 19.06.2008 r. do 15.07.2008 r. wydano 70 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego;
2. Przygotowano 45 wezwań do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych;
3. Przygotowano 1 komplet dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych;
4. Wykonano prace dotyczące odnowienia znaków pionowych – przejść dla pieszych na terenie miasta Pisz;
5. Wykonano prace dotyczące pomalowania miejsc parkingowych na Osiedlu przy ul. Wojska Polskiego;
6. Wydano 2 decyzje na lokalizacje zjazdów z prywatnych działek na drogi gminne;
7. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego;
8. Zaplanowano budowę nowych placów zabaw dla dzieci:
- wybrano urządzenia na place zabaw
- wysłano zapytania cenowe do firm
- wstępnie oszacowano koszty budowy oraz doposażenia placów;
9. Przeprowadzono kontrole w zakresie: utrzymania czystości i porządku na Plaży Miejskiej w Piszu oraz dokonano przeglądu stanu technicznego pomostu na w/w plaży;
10. Zlikwidowano 3 nielegalne wysypiska na terenie miasta Pisz;

PION OCHRONY

1. Wszczęto postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych dla pracownika MGOPS w Piszu.
2. Wydano decyzję administracyjną w zakresie nałożenia obowiązku dotyczącego wykonywania świadczenia na rzecz obrony.
3. Dokonano aktualizacji planu budowli ochronnych.URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 246 wniosków o udzielenie pomocy i 542 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 185 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 127.116,71 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), a na świadczenia rodzinne kwotę 380.298,43- zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, opału, a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 861 uczniom.
Ośrodek pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w kwocie 73.000 zł.


Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 13:24
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 13:47
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2783 razy