BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 06/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (29 maja 2008r. – 18 czerwca 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór:
- na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu. Wybrano Panią Magdalenę Misierewicz.
- na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Adama Rutkowskiego.
2. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 20.06.2008 r.
3. Ogłoszono konkursy na kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach i dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach. Termin składania ofert do 30.06.2008r.
4. Ogłoszono nabór na referenta w Pionie Ochrony w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 30.06.2008r.
5. Zatrudniono 2 osoby na roboty publiczne.
6. Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 30 maja przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Została wybrana oferta za łączną cenę brutto – 10 309,00zł. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 24 czerwca 2008 roku.

2. 5 czerwca została zawarta umowa na „Budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, Aleja Legionów 64, za łączną cenę brutto 55 929,50 zł.

3. 9 czerwca ogłoszono przetarg na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym”. Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2008 roku.

4. 9 czerwca ogłoszono przetarg na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”. Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty.

5. 9 czerwca ogłoszono przetarg na „Remont Pływalni Miejskiej w Piszu”. Termin składania ofert upływa z dniem 24 czerwca 2008 roku.

6. 10 czerwca ogłoszono przetarg na „Okazanie granic nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny złożonych ofert.

7. 11 czerwca została zawarta umowa na „Odbudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą ochotniczej straży pożarnej w Hejdyku”. Umowę podpisano ze Stanisławem Gajdą Firma Handlowo Usługowa Export-Import Stanisław Gajda, za łączną cenę brutto – 555 498,85 zł.

8. 14 czerwca została zawarta umowa na „Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach”. Umowę podpisano ze Stanisławem Gajdą Firma Handlowo Usługowa Export-Import Stanisław Gajda, za łączną cenę brutto – 1 262 386,22 zł.

9. 16 czerwca zostało unieważnione postępowanie na „Dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego” dotyczące ul. Kościuszki gdyż, zamawiający w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Kolejny przetarg

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne.

2. Sprzedano 4 działki, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

3. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom.

4. Wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla następujących obszarów:
1) obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego centrum kulturalno – rozrywkowym z placem wielofunkcyjnym,
2) doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Kwik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
6) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
7) północnej części Pisza, terenu obejmującego działkę nr 120 (część A), terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
8) oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, obręb Liski.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich:
- w Jeżach zakończono prace remontowe w pomieszczeniach świetlicy. Wykonano posadzkę pod zadaszeniem.
- w Liskach zakończono prace remontowe elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy i OSP.
- w Turowie Dużym ocieplono i wylano posadzki. Zakończono prace montażowe sufitu i ścian z tynków kartonowo gipsowych oraz ocieplono strop. Wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną. Prowadzone są prace przy założeniu instalacji elektrycznej.
- w Bogumiłach trwają prace w zakresie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy.
- w Karpie wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do świetlicy.

2. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

3. W miejscowości Snopki mieszkańcy rozpoczęli grodzenie boiska sportowego.

4. Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) bezpieczeństwa obywateli na terenach wodnych. Wysokość środków na realizację zadania: 15.000 zł.
2) upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków na realizację zadania: 17.000 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytet.2.
2. Trwają prace przy wniosku o rozpoczęcie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z Rewitalizacją Śródmieścia Pisza.
3. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o umieszczenie inwestycji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu w programie rozwoju bazy sportowej województwa warmińsko-mazurskiego.
4. Podpisano umowę na wykonanie remontu pomostu w miejscowości Mały Wiartel z Brygidą Teresą Pastuszką, P.P.H.U. ART.-MET Brygida Pastuszka, za cenę brutto 49 800,02 zł.
5. Nastąpił odbiór dokumentacji:
- „Budowa świetlicy wiejskiej oraz plaży wiejskiej w miejscowości Pilchy”
-„Budowa zaplecza rekreacyjno sportowego w miejscowości Kociołek Szlachecki”
6. Nastąpił odbiór prac budowlanych modernizacji kolektora deszczowego „Zielona Łania” wzdłuż ulicy Kwiatowej.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Zakupiono pionowe znaki drogowe celem uzupełnienia braków na przystankach autobusowych na terenie gminy Pisz;
2. Zakończono dobudowę oświetlenia ulicznego w Rakowie Piskim;
3. Wykonano remonty dróg nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy;
4. Rozpoczęto prace dotyczące odnowy znaków pionowych – na ulicach gminnych w Piszu;
5. Wprowadzono nową organizację ruchu na drodze gminnej w miejscowości Wiartel, polegającą na montażu progów zwalniających U – 16 D (droga wzdłuż dawnej szkoły);
6. Przeprowadzono techniczną kontrolę urządzeń znajdujących się na placach zabaw: w Parku XXX – lecia oraz przy ulicy Batorego w Piszu. Usunięto stwierdzone usterki i wady w konstrukcjach oraz zastąpiono całkowicie zdewastowane urządzenia nowymi;

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wpłynęło 200 wniosków o udzielenie pomocy i 50 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Wydatkowano kwotę 147.761,01 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), a na świadczenia rodzinne kwotę 618.525,60 zł.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 861 uczniom
Data powstania: wtorek, 1 lip 2008 07:10
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2008 07:11
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2844 razy