BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 02/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (15 lutego 2008r. – 26 marca 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:


WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Wybrano Panią Bogusławę Dąbrowską.
2. Ogłoszono nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu. Termin składania ofert do 31.03.2008r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) W dniu 21 lutego 2008 roku podpisano umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, zamówienie podzielone zostało na 7 części. Umowy podpisano z:
Tadeuszem Kmieciem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. Wojska Polskiego 46 F, 18-500 Kolno - na zadanie nr 1 za łączną cenę 17 080,00 zł brutto.
RIW Nieruchomości spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn - na zadanie nr 2 za łączną cenę 5 490,00 zł brutto; na zadanie nr 3 za łączną cenę 26 910,00 zł brutto; na zadanie nr 5 za łączną cenę 36 600,00 zł brutto; na zadanie nr 6 za łączną cenę 13 237,00 zł brutto, Krzysztofem Jórzakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak, ul. Rybacka 3, 12-200 Pisz - na zadanie nr 7 za łączną cenę 5 490,00 zł brutto

2) Dnia 28 lutego 2008 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz. Postępowanie podzielone było na dwa zadania. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w dniu 19 marca 2008 roku zawarto umowy z Henrykiem Leszczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Leszczyński z siedzibą przy ul. Usługowej 10, 12-200 Pisz. Całkowita wartość umowy na zadanie nr 1 wynosi: 111 398,20 zł (profilowanie dróg na terenie miasta Pisz), natomiast wartość umowy na zadanie nr 2 wynosi: 237 924,40 zł (profilowanie dróg na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisz).

3) W dniu 1 marca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Umowę podpisano z Pawłem Brandt, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu przy ul. Rybackiej 22/5, za łączną cenę brutto – 71 048,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

4) W dniu 3 marca 2008 r. dokonano otwarcia złożonych 13 ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetleniowej linii kablowej pomiędzy ulicami Lipową i Rybacką w Piszu. Obecnie trwa sprawdzanie i ocena złożonych ofert.

5) Dnia 9 marca 2008 r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach. Otwarcie ofert nastąpi 09 kwietnia 2008 roku.

6) W dniu 14 marca 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie
przetargowe na podział nieruchomości na terenie gminy Pisz. Otwarcie ofert nastąpiło 26 marca 2008 roku. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty. Komisja jest w trakcie dokonywania oceny złożonych ofert.

7) W dniu 14 marca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na budowę ul. Szerokiej. Umowę podpisano z PRZEDSIĘBIORSTWEM Produkcyjno -Handlowo -Usługowo -Transportowym „SAM-POL” s.c. z siedzibą przy ul. Ełckiej 18, 19-200 Grajewo. Wartość zawartej umowy wynosi 236 239, 63zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

8) W dniu 26 marca 2008 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej. Umowę podpisano z „MT” Spółka z o.o. z siedzibą przy Ul. Promienistej 24 w Olsztynie, za łączną cenę brutto – 75 640,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

9) W dniu 26 marca 2008 roku nastąpiło otwarcie pięciu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu oraz remont dachu. Komisja jest w trakcie dokonywania oceny złożonych ofert.

PION OCHRONY

1. W dniach 3-17.03.2008r. przeprowadzono pobór rocznika 1989 z terenu Gminy Pisz.
2. Wydano 4 decyzje administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
3. Wystawiono trzy poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników tut. Urzędu, kończące postępowanie sprawdzające w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.
4. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Przekazano plac budowy pod budowę ulicy Szerokiej.
2. Podpisano umowę na dostawę ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Piszu.
3. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu:
- wykonano dokumentację projektową,
- podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności projektu.
4. Podpisano umowę na wykonanie audytu energetycznego budynku przy ulicy Mickiewicza 39 w Piszu.
5. Trwają prace remontowe pokrycia dachowego świetlicy w Turowie Dużym.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dnia 20 marca 2008r. projektant „Centrum Usług Projektowych Maria i Kazimierz Olchowscy s. c.” z siedzibą w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 3A przedstawił koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej
w obrębie Pisz I.
Dnia 21 lutego 2008r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie Uchwały Nr XLVII/525/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik.
Ponadto Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 327/2, 328/1, 328/10, 238/3 położonych w obrębie Pisz I, zwanego centrum kulturalno – rozrywkowym z placem wielofunkcyjnym,
2) doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Kwik,
4) części wsi Piskorzewo,
5) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
6) Części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
7) Północnej części Pisza, pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo.
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 3 lokale mieszkalne na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- rozstrzygnięto 4 przetargi na sprzedaż działek z możliwością zabudowy na terenie miasta Pisz,
- zbyto 2 działki zabudowane garażami,
- wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pod garażem.
2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich :
a) w Łupkach trwają prace remontowe świetlicy. Wykonano zerwanie starych warstw farby olejnej ze stolarki drzwiowej i okiennej. Oszklono i pomalowano ponownie stolarkę. Ułożono posadzki z płytek terakotowych. Zakończenie remontu świetlicy planowane jest w m-cu kwietniu br.
b) w Jeżach trwają prace remontowe w świetlicy. Zerwano zgniłą podłogę drewnianą. Ułożono warstwę izolacyjną ze styropianu. Wylano nowe posadzki z betonu. Przygotowano ściany i sufit do malowania. Urząd Miejski w Piszu przekazał drewno do wykonania zadaszenia nad wejściem do świetlicy.
c) w Rostkach wykonano nową elewację wraz z ociepleniem budynku świetlicy. Doposażono świetlicę w nowe meble i sprzęt muzyczny. Uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy odbędzie się w dniu 29 marca 2008 r.
d) w Pogobiu Średnim do świetlicy dobudowywane jest pomieszczenie WC. Wykonano nową instalację elektryczną. Zakupiono segment kuchenny do wyposażenia świetlicy.
e) w Turowie Dużym rozpoczęto generalny remont budynku świetlicy. Wybudowano nową ścianę szczytową oraz przewody wentylacyjne i kominowe. Wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji. Trwa montaż nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami dekarskimi.
f) W Zdorach zakończono remont pomieszczenia świetlicy. Zbudowano wkład kominowy, wyrównano i pomalowano tynki ścian i sufitu, ułożono posadzki z płytek terakoty. W miesiącu maju br. planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej części budynku wraz z zabezpieczeniem ściany szczytowej i wymianą zgniłej stolarki okiennej. Przygotowano wstępny kosztorys na wykonanie elewacji budynku.
g) Wykonano kosztorys na wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy wiejskiej w Bogumiłach. Przewidywany termin wykonania prac, m-c kwiecień 2008 r.
h) W ramach remontu świetlicy wiejskiej w Trzonkach zostaną wymienione dwa okna. Okna zostaną zamontowane do dnia 15 kwietnia 2008 r.
i) W świetlicy wiejskiej w Turośli naprawiono dach nad wejściem do świetlicy. Zamówiono dwa nowe okna i drzwi wejściowe, które będą wymienione w m-cu kwietniu br. Mieszkańcy zadeklarowali wykonanie dalszych prac remontowych w przybudówce do świetlicy.
2. Sołectwu Babrosty przekazano materiały do wykonania ogrodzenia boiska i placu zabaw .
Wykonanie prac zadeklarowali mieszkańcy.
3. Sołectwu Zawady przekazano materiały do wykonania bramek na boisku wiejskim.
4. Sołectwu Jeże przekazano zakupiony sprzęt do wyposażenia boiska do gry w siatkówkę.
5. Do świetlic wiejskich w miejscowościach: Uściany, Rakowo Piskie i Rostki zakupiono
ubikacje, które zostały zamontowane przy świetlicach.
6. W świetlicach wiejskich w miejscowościach: Ciesina, Rostki i Pogobie Średnie rozpoczęto
zajęcia z członkami zespołów ludowych. Zajęcia prowadzi instruktor z Piskiego Domu
Kultury.
7. Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert:

1) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Wysokość środków na realizację zadań w tym zakresie wynosi: 120.000,- zł.

2) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze
regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym. Wysokość środków: 15.000,- zł.

3) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi , w tym działań wspomagających organizacje pozarządowe. Wysokość
środków: 5.000,- zł

4) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej. Wysokość
środków: 15.000,- zł.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Sporządzono 9 wezwań do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
2. Przygotowano 11 kompletów dokumentów niezbędnych do przygotowania pozwu w sprawie o zapłatę z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
3. Otrzymano z Sądu 36 nakazów zapłaty w sprawach o zapłatę z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
4. Rozliczono koszty centralnego ogrzewania za okres 01.08.2006 - 30.06.2007 i sporządzono listy wypłat dla najemców i zalegających z płatnościami - dla 11 wspólnot.
5. Rozpatrzono 18 wniosków o zawarcie ugody na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu w ratach.
6. Naliczono ręcznie fundusze remontowe, koszty zarządu i zaliczki na utrzymanie części wspólnej nieruchomości dla 90 wspólnot mieszkaniowych.
7. Uczestniczono w 60 zebraniach rocznych Wspólnot Mieszkaniowych.
8. Zakupiono 3 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. trojaki dla szkół: SPw Hejdyku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu i Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu.
9. Zlikwidowano 5 nielegalnych wysypisk śmieci.
10. Wykonano i zamontowano platformę na gniazdo bocianie we wsi Maszty.
11.Opracowano wzór wniosku o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
12. Wydano 161 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
13. Zamontowano 2 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Rostki.
14. Wymieniono 5 opraw z rtęciowych na sodowe na Osiedlu Nadleśnictwa w Piszu.
15. Wysłano wnioski o warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej do Zakładu Sieciowego w Ełku, w celu uzyskania w/w warunków na dobudowę oświetlenia w miejscowościach: Jeże, Babrosty, Turowo Duże, Turowo, Kałęczyn, Snopki
16. Gmina otrzymała warunki od ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. na dobudowę oświetlenia w m.
Rakowo Piskie.
17. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
18. Rozpatrywano 13 spraw dotyczących usunięcia drzew.
19. Wydano 6 zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

WYDZIAŁ FINANSOWY

Na 2008 r. z terenu miasta wydano:
- 4797 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości
- 125 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne,
- 22 decyzje na podatek rolny,
- 1 decyzję na podatek leśny
Wysokość wymiaru wynosi 1.920.194 zł

Na terenie gminy wydano:
-1117 decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne,
-936 decyzji na podatek rolny
-676 decyzji na podatek od nieruchomości,
-20 decyzji na podatek leśny.
Wysokość wymiaru wynosi 1.238.213 zł

W zakresie podatku od środków transportowych z obowiązku złożenia deklaracji na rok podatkowy 2008 w ustawowym terminie tj. do dnia 15 lutego nie wywiązało się 28 osób.
Organ podatkowy wezwał je, do złożenia deklaracji z pouczeniem, że nie dopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 439 wniosków o udzielenie pomocy i 89 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 392 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 335.870 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne ) na świadczenia rodzinne – 1.052.586 zł
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, opału , a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 845 uczniom.
Ośrodek wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii oraz Parafialnymi Zespołami Caritas przy Parafiach Św. Jana Chrzciciela, Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniach 20.02 i 01.03.br. zorganizował Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Zebrano łącznie 1.630,61 kg. żywności, z której zrobiono 200 paczek i przekazano najbiedniejszym mieszkańcom naszej Gminy.


Data powstania: czwartek, 8 maj 2008 07:30
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2008 07:33
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2844 razy