BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 12/08 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (28 listopada 2008r. – 16 grudnia 2008 r.)
ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na:
- młodszego referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Milenę Grądwald.
2. Ogłoszono powtórny nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 31.12.2008r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. W dniu 26 listopada 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Piszu oraz remont dachu. Termin składania ofert upływa z dniem 17 grudnia 2008 roku. Złożono 12 ofert.

2. W dniu 28 listopada 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na podział nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone cztery oferty. Po dokonaniu oceny złożonych ofert w dniu 11 grudnia 2008 roku dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania, została wybrana oferta złożona przez Krzysztofa Kibiłko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne +GPS Krzysztof Kibiłko z siedzibą w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 12, za łączną cenę brutto – 11 893,78 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 19 grudnia 2008 roku

3. W dniu 03 grudnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz. Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta. Po dokonaniu oceny złożonej oferty w dniu 15 grudnia 2008 roku dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania, została wybrana oferta złożona przez Roberta Barmę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH Elektromet z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F za łączną cenę brutto – 76 788,00 zł. Umowę podpisano 16 grudnia 2008 roku.

4. W dniu 08 grudnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz. Termin składania ofert upłynął z dniem 16 grudnia 2008 roku. Wpłynęła 1 oferta. Podpisanie umowy nastąpi dnia 19.12.2008r. z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 , za łączną cenę brutto – 230.000 zł.

5. W dniu 12 grudnia 2008 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Termin składania ofert upływa z dniem 22 grudnia 2008 roku.WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie.

2. Rozstrzygnięto 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości z możliwością zabudowy mieszkaniowej położonej na terenie gm. Pisz.

3. Wydano 13 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomościom na terenie miasta i gminy Pisz.

4. Wydano 10 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

5. Wysłano 30 wezwań do uiszczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy gruntów.

6. Na podstawie umowy notarialnej nabyto od Powiatu Piskiego nieruchomość o pow. 148 m2, położoną na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono budowę ul. Dalekiej w Piszu
2. Zakończono budowę ul. Miłej w Piszu
3. Zakończono termomodernizację budynku przy ul. Mickiewicza w Piszu
4. Zakończono remont nawierzchni drogi gminnej – przy hurtowni RENOMA (wjazd do byłego POM w Piszu)
5. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy ul. Pisańskiego w Piszu i Tęczowej w Jagodnem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (wniosek znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej woj. warmińsko-mazurskiego)
6. Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na modernizację pływalni miejskiej w Piszu
7. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Schron Regelbau 502 w Piszu – początek piskiej ścieżki edukacyjnej szlakiem obiektów militarnych” (ul. Nidzka w Piszu)
8. Złożono wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pod nazwą „Z komputerem za pan brat”.
9. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zespołu boisk sportowych ORLIK – 2012

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Kwik,
3) części wsi Piskorzewo,
4) położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej.
5) części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego,
6) północnej części Pisza terenu pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę (część B), terenu obejmującego zachodnią stronę nad rzeką Pisą (część C), terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D).
oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszarów doliny rzeki Pisy, części wsi Kwik, części wsi Piskorzewo, dla terenu farmy wiatrowej.
W dniach od 29 grudnia 2008r. do 19 stycznia 2009r. zostanie ponownie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich :
- w Karpie trwa remont świetlicy. W ramach remontu wykonywano nowe posadzki oraz zamontowano podwieszany sufit wraz z oświetleniem. Wykonano nowe tynki na ścianach. Zamontowano nowe okna uchylne. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Przystąpiono do ocieplenia budynku styropianem wraz z wykonaniem nowych tynków zewnętrznych.
Zakończenie remontu planowane jest w miesiącu grudniu br.
2. W świetlicach na terenie Gminy Pisz prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzą pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych oraz instruktorzy kultury i sportu.
3. Gmina Pisz sukcesywnie zakupuje i przekazuje sołectwom niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć w świetlicach.
4. Do świetlic w Turowie Dużym, Uścianach i Łupkach zakupiono drewno opałowe.
5. W świetlicach w Karpie, Pogobiu Średnim, Rostkach i Wiartlu zorganizowano dla dzieci i młodzieży imprezy „Andrzejki” i „Mikołajki”.
6. W dniu 01 grudnia 2008 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na konkurs wpłynęła jedna oferta: Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Piszu, której powierzono zadanie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
7. W dniach od 5 do 6 grudnia br. na terenie gminy Pisz odbyły się spotkania „Mikołajkowe”. Pani Grażyna Leszczyńska odwiedziła dzieci w Szpitalu Powiatowym w Piszu, a Pan Zenon Bednarczyk uczestniczył w spotkaniu z dziećmi w Pogobiu Średnim.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Zakończono i odebrano w dniu 27.11.2008 r. prace dotyczące dobudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach: Turowo – 22.842,60 zł, Babrosty – 6.419,98 zł,.419,98 Kałęczyn – 22.716,66 zł oraz w dniu 11.12 2008 r. w miejscowościach: Snopki – 29.733,95 zł i Maldanin – 7.768,08 zł
2. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
3. Przygotowano zlecenie na prace związane z wyrównaniem terenu na terenie osiedla przy ul. Gdańskiej 10 w Piszu.
4. Przygotowano 2 wezwania do zapłaty z tytułu zaległych opłat za najem lokali gminnych
5. Przygotowano 2 komplety dokumentów do sporządzenia pozwu do Sądu w sprawie o zapłatę opłat z tytułu najmu lokali gminnych
6. Wydano 40 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych

PION OCHRONY

1. Przeprowadzono szkolenie członków samodzielnej terenowej kompanii ratownictwa ogólnego.
2. Wydano cztery decyzje administracyjne w zakresie nałożenia obowiązku dotyczącego wykonywania świadczeń na rzecz obrony.
3. Opracowywano Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono jednego ślubu cywilnego.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 449 wniosków o udzielenie pomocy, 68 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 460 wywiadów środowiskowych.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 342.659,72 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne), na świadczenia rodzinne kwotę 437.172,90 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 55.155,00 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników i przyborów szkolnych oraz dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dożywianiem objętych jest 779 dzieci.
Zakończono realizację programów:
- Pedagog Domowy – Przyjaciel Rodziny 2008
- Punkt Poradnictwa Rodzinnego
- Czekając na Mamę – Rozwijam się.
Zorganizowano spotkanie Mikołajkowe dla uczestników programu, 80 – ro dzieci otrzymało z tej okazji paczki.
Ośrodek realizuje projekt „Piska Akademia Aktywności” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych.
Od 01 października br. 31 osób wykonuje prace społecznie użyteczne.


Data powstania: czwartek, 22 sty 2009 13:55
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2009 13:57
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2572 razy