BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 54/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2004r.

w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XVII/198/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz (Dz. Urz.Województwa Warmrmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 8 poz. 165) ustalam, co następuje:

§ 1.

1.Ustalam wysokość stawek opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz w następujących
wysokościach:
1)za pojedyncze miejsce grzebalne - 70,00 zł + VAT
2)za podwójne miejsce grzebalne – 140,00 zł +VAT
3)za potrójne miejsce grzebalne – 210,00 zł +VAT
4)za miejsce grzebalne dla dziecka do lat 8 – 25,00 zł + VAT powyżej 8 lat jak kwatera pojedyncza
5)wykup miejsca za życia – cena miejsca + 500,00 zł + VAT
6)ponowny wykup miejsca po upływie 20 lat od pochówku – jak cena miejsca
2.Zwalnia się z opłat za miejsce pochówku osób nieznanych lub bezdomnych.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Uchwała Nr XXXII/316/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych miasta i gminy Pisz.
§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 14 maja 2004 r.