BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 139/04 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2004r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.), postanawia się co następuje:

§ 1.
1. Określa się:
1)szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym jednoosobowymi spółkami prawa handlowego utworzonymi przez Gminę Pisz tj.
a) Prezesowi Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Piszu
b) Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Piszu
c) Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piszu
d)Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Piszu
2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Przez użyte w niniejszym zarządzeniu określenia rozumie się:
1)uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 ust 1;
2)podmiot – jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.);
3)rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3.
Nagroda roczna uprawnionemu może być przyznawana za rok obrotowy, jeżeli podmiot:
1) poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),
2)terminowo realizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
4)uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy:
5)efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub rozwoju.

§ 4.
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcję w roku obrotowym i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, rozwiązanie umowy o pracę z jego winy lub rozwiązanie umowy o zarządzanie albo odwołanie go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 5.
Nagrodę roczną uprawnionemu, przyznaje Burmistrz Pisza.

§ 6.
Nagroda roczna uprawnionemu, jest przyznawana na wniosek właściwej Rady Nadzorczej, złożony w terminie 4 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się odpowiednio do roku obrotowego 2003

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/04
Burmistrza Pisza
z dnia 24 września 2004r.

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej

...........................,
(miejscowość) dnia .......................
(data)

.....................................................
(nazwa podmiotu i jego siedziba)

..........................................................
(organ uprawniony do wnioskowania
o przyznanie nagrody rocznej)
.....................................................................
....................................................................
(adresat wniosku)
Imię (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej
.....................................................................................................................................................................
1.Pełniona funkcja (zajmowane stanowisko) przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków
.....................................................................................................................................................................
2.Data objęcia funkcji (stanowiska) w podmiocie ..........................................................................................
3.Wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej za okres wnioskowany ........................................................................................
4.Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem uwzględniającym postanowienia art. 10 ust 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
6.Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu
............................................................................................................................
.............................................
(podpis wnioskodawcy)


Data powstania: wtorek, 5 paź 2004 14:28
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 15:43
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3083 razy