BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 135/04 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Piłsudskiego w Piszu.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zarządzeniu nr 100/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Piłsudskiego w Piszu wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Elżbieta Sadłowska - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej”.
2) w załączniku do zarządzenia nr 100/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lipca 2004r w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje zastępca Przewodniczącego Komisji.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 14 wrz 2004 08:10
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2004 12:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2588 razy