BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 116/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 sierpnia 2004r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu w składzie:

1.Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2.Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
3.Paweł Wysocki – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Prace Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1, będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 10 sierpnia 2004r


Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

§ 1.

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji przetargowej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Pisz, zwanego dalej „Burmistrzem” dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.
2.Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego do przygotowania i przeprowadzenia którego została powołana

§ 3.

1.Komisja po ustaleniu przedmiotu zamówienia nadaje mu nazwę lub zwięźle go określa.
2.Komisja przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez Burmistrza:
1)propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2)projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3)ogłoszenie właściwe dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3.Do zadań Komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy w szczególności:
1)udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym wykonawcom oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących jej treści,
2)otwarcie ofert,
3)ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom
4)wnioskowanie do Burmistrza o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
5)wnioskowanie do Burmistrza o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,
6)ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,
7)przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej,
8)wystąpienie do Burmistrza o unieważnienie postępowania,
4.Komisja, przyjmuje za wartość zamówienia kwotę ustaloną na podstawie przepisów art. art. 32, 33, 34 i 35 ustawy.

§ 4.
1.Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2.Członkowie Komisji mają prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Komisji.
3.Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożonych przez wykonawców, opinii biegłych.
4.Członkowie Komisji mają prawo do zgłaszania w każdym czasie pisemnych zastrzeżeń, co do pracy Komisji – do przewodniczącego Komisji.
5.Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności prowadzonych prac.

§ 5.

1. Z każdego posiedzenia Komisji sekretarz Komisji sporządza protokół, zawierający:
1)oznaczenie miejsca i terminu posiedzenia,
2)listę obecności członków Komisji, biegłych i innych osób obecnych podczas posiedzenia,
3) zapis czynności, podejmowanych decyzji i wydawanych opinii przez Komisję podczas posiedzenia,
2.Protokół sporządza sekretarz Komisji, podpisują wszyscy członkowie Komisji. Brak podpisu członka Komisji powinien być uzasadniony pisemnie.
3.Przewodniczący Komisji przedkłada protokół Burmistrzowi do zatwierdzenia.


§ 6.

1.Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
2.W przypadku złożenia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o którym mowa w ust.1. Burmistrz niezwłocznie wyłącza ją z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3.Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz czynności niewpływających na wynik postępowania.

§ 7.

1.Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
2.Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)odebranie oświadczeń członków Komisji, o których mowa w § 6, ust. 1 oraz poinformowanie Burmistrza o okolicznościach wskazanych w § 6 ust.2,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział pomiędzy członków Komisji zadań, mając na celu zapewnienie sprawności działania i indywidualizację odpowiedzialności członków za wykonane zadania,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) bieżące informowanie Burmistrza o stanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

§ 8.

1.Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz Komisji.
2.Do obowiązków sekretarza Komisji należy:
1) dokumentowanie czynności podejmowanych przez Komisję,
2) opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komisję, w zakresie zleconym przez przewodniczącego Komisji,
3) obsługa techniczno – organizacyjna Komisji,
4)przechowywanie dokumentacji postępowania w tym: protokołów oraz ofert wraz z załącznikami i pozostałych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 9.

Do obowiązków członka Komisji należy:
1)organizowanie – w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji– posiedzeń Komisji,
2)prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez przewodniczącego Komisji, w tym w szczególności przesyłanie na wniosek wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) przesyłanie, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez Komisję,
4)przesyłanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 10.

1.Jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych Komisja składa wniosek do Burmistrza o powołanie biegłych.
2.Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie Komisji bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

§ 11.
1.W okresie dzielącym dzień ogłoszenia o postępowaniu do dnia składania ofert, sekretarz Komisji przyjmuje wpływające oferty i zabezpiecza ich przechowywanie.
2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.Komisja przeprowadza jawne otwarcie ofert podając obecnym nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4.Komisja po otwarciu ofert, na oddzielnym posiedzeniu, dokonuje oceny złożonych ofert stosując wyłącznie warunki i kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 ust.1 ustawy, Komisja występuje do Burmistrza o unieważnienie postępowania.


§ 12.

1. Komisja poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty
2. Komisja poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy.

§ 13.

1. O wniesieniu protestu przez wykonawców przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje członków Komisji i zwołuje posiedzenie.
2. Sekretarz przygotowuje informację, o wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach, do akceptacji przez Burmistrza, a następnie przekazuje ją wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
3. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze stanowiskiem Komisji w związku z wniesionym protestem, przewodniczący przekazuje do zaakceptowania Burmistrzowi.

§ 14.

1.Na polecenie Burmistrza Komisja powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa.
2.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz zatwierdzając propozycję Komisji.
Data powstania: środa, 11 sie 2004 15:17
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2004 17:58
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3062 razy