BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 103/04

Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 lipca 2004r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm) i art. 14 ust. 1, pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752) zarządza się, co następuje:
§ 1
1 Ustala się zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2.Ustala się zakładowe plany kont:
1/ plan kont dla budżetu gminy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2/ plan kont dla jednostki gminy, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wprowadza się instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Przyjmuje się, że do prowadzenia ewidencji podatków i opłat stosuje się zasady określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 50, poz.511 z późn. zm.).

§ 4
W Zarządzeniu Nr 22 Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu z dnia 20 września 1999 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i gospodarki kasowej uchyla się załącznik Nr 1 – Instrukcja Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 10/02 Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont.


§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 27 lipca 2004r

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm) i art. 14 ust. 1, pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1752) zarządza się, co następuje:
§ 1
1 Ustala się zasady prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta w Piszu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2.Ustala się zakładowe plany kont:
1/ plan kont dla budżetu gminy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2/ plan kont dla jednostki gminy, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wprowadza się instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Przyjmuje się, że do prowadzenia ewidencji podatków i opłat stosuje się zasady określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 50, poz.511 z późn. zm.).

§ 4
W Zarządzeniu Nr 22 Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu z dnia 20 września 1999 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i gospodarki kasowej uchyla się załącznik Nr 1 – Instrukcja Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 10/02 Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont.


§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 sie 2004 08:53
Data opublikowania: środa, 11 sie 2004 09:05
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3154 razy