BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 109/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 02 sierpnia 2004r.

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Zawady


Na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 23 i § 24 ust. 2 załącznika Nr 40 do uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1116) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Zawady na dzień 12 sierpnia 2004r. o godzinie 1800
2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w budynku stanowiącym własność Pani Bogusławy Waszkiewicz – Zawady 3.

§ 2

Jeżeli w terminie i miejscu, o którym mowa w § 1 nie dojdzie do wyboru Sołtysa z powodu braku wymaganej liczby mieszkańców na Zebraniu Wiejskim wyznaczam drugi termin Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zawady na dzień 12 sierpnia 2004r. o godzinie 1830

§ 3

Wyznaczam Pana Henryka Skrodzkiego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Pisz na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.