BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 92/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz § 22 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz( Dz.Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34, poz. 498 )
zarządzam co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz, zmienionym zarządzeniem Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku oraz zarządzeniem Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 kwietnia 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) prowadzenie w zakresie działania wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )”

2) w § 23 po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
„29) prowadzenie w zakresie działania wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn.zm.)”

3) w § 24:
a) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) prowadzenie w zakresie działania wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) ”

b) po pkt 25 dodaje się pkt 25a - 25c w brzmieniu:
„25a) prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z zakresu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.),
25b) prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji dotyczących udzielanych przez Urząd zamówień publicznych,
25c) sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych przez Urząd zamówień publicznych,”

4) w § 25 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) prowadzenie w zakresie działania wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)”

5. w § 26 po pkt 61 dodaje się pkt 62 w brzmieniu:
„62) prowadzenie w zakresie działania wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.