BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 czerwca 2004 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Pisz


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm), zarządzam co następuje:§ 1

W zarządzeniu Nr 19/2002 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 06 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Pisz w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Anna Kwiatkowska”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.