BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 76/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w PiszuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.), zarządzam co następuje:§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

§ 2

Zatwierdzam Regulamin konkursu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik
do Zarządzenia Nr 76/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia 14 czerwca 2004r.

REGULAMIN

Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu
§ 1

Kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, zwanego dalej Dyrektorem, wyłania się w drodze konkursu.

§ 2

Kandydat na stanowisko Dyrektora powinien spełniać następujące wymogi:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wymagania kwalifikacyjne dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, Burmistrz Gminy i Miasta Pisz, zwany dalej Burmistrzem, powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie 5 osobowym.
2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza
§ 4
1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają w pok. nr 39 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, w opisanej i zaklejonej kopercie, dokumentację dotyczącą konkursu.
2. Koperta z dokumentacją winna być opisana według poniższego wzoru:
„Konkurs na Dyrektora M-G OSiR”
3. Wszystkie złożone na konkurs oferty przechowuje się do dnia konkursu, odpowiednio zabezpieczone w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu.
4. W dniu przeprowadzenia konkursu Burmistrz wydaje zdeponowaną dokumentację Przewodniczącemu Komisji.
5. W przypadku odwołania konkursu, nienaruszoną dokumentację zwraca się osobom zainteresowanym.
6. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, winna zawierać:
1) kwestionariusz osobowy,
2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych,
4) dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych,
5) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
7. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 należy złożyć do 01 lipca 2004r. do godz. 8:30. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostaną złożone (data wpływu) w sekretariacie UGiM w Piszu
8. Dokumenty złożone po terminie, określonym w ust. 7, nie będą uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym.
9. Burmistrz dokona publikacji w prasie ogłoszenia o terminie i miejscu konkursu na stanowisko Dyrektora oraz o warunkach jakie muszą spełniać kandydaci na to stanowisko.
10. Konkurs może zostać odwołany przez Burmistrza z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
§ 5

1. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. I etap obejmuje:
1) komisyjne otwarcie złożonych przez kandydatów ofert,
2) sprawdzenie spełniania przez kandydatów wymagań formalnych,
3) podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia kandydatów do udziału w II etapie konkursu po spełnieniu przez kandydata warunków określonych w § 2 oraz wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. O dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do II etapu każdego z kandydatów decyduje głosowanie jawne członków komisji. Dopuszczony do II etapu jest ten kandydat (kandydaci), który uzyskał ponad 50 % głosów.
4) Ogłoszenie wyników postępowania I etapu konkursu.
3. Po ogłoszeniu wyników I etapu odbywa się drugi etap konkursu, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna z osobami dopuszczonymi do II etapu konkursu.
4. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności co najmniej ½ składu Komisji.
5. Kandydat nie może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.

§ 6

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora.
2. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez Przewodniczącego Komisji opieczętowanej karcie z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów, wyrażając swoją wolę w sposób następujący:
1) stawiając znak „x” przy nazwisku jednego wybranego kandydata,
2) w przypadku postawienia znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, głos uważa się za nieważny,
3) w przypadku nie postawienia znaku „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów, głos uważa się za wstrzymujący.
3. Każdy inny sposób głosowania traktuje się jako głos nieważny.
4. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat.
5. Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący dokonuje przeliczenia głosów i o wynikach informuje członków Komisji.
§ 7

1. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów.
2. Jeżeli głosowanie odbywa się na kilku kandydatów i kilku z nich uzyskało największą, ale taką samą, ilość głosów przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
3. Jeżeli w wyniku drugiego głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, Burmistrz powołuje na stanowisko Dyrektora ustalonego przez siebie kandydata, spośród kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
4. Burmistrz powołuje na stanowisko Dyrektora osobę, która wygrała konkurs.

§ 8
1. Dokumentację konkursu stanowią:
1) Podpisany przez wszystkich członków Komisji protokół z czynności Komisji Konkursowej,
2) Dołączone do protokołu karty do głosowania.
2. Po podpisaniu protokołu, Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.
3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi.
4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora

§ 9

Konkurs może być unieważniony przez Burmistrza, jeżeli został naruszony regulamin konkursu, lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno – prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska Dyrektora.
§ 10

Wszelkie spory prawne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz.