BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 11/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (03 grudnia 2012 r. – 27 grudnia 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 1 osobę w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabór na inspektora ds. projektu „ Neighbours in active business actions” w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.
4. Ogłoszono nabór na podinspektora ds. projektu "Neighbours in active business actions" w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu.
5. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy PHU Renoma Jadwiga Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 46 312,51 zł brutto.
6. Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano ofertę firmy PHU Renoma Jadwiga Pietkiewicz z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 43 787,51 zł brutto.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 07 listopada 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Wybrano ofertę PHU LEOTEX Leonard Wojciechowicz z siedzibą w Elblągu, za łączną cenę 30 342,60 zł.
2. 12 grudnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g i powyżej 50g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu”. Wybrano ofertę Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 474 630,00 zł.
3. 21 listopada 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”. Wybrano ofertę ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą w Bydgoszczy, za łączną cenę 106 470,14 zł.
4. 05 grudnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz – zadanie nr 4 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2)”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 45 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.
5. 07 grudnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz ”. Na zadanie nr 1 (Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o pow. ogólnej 10 500 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 31 873 m2, bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) umowę podpisano z Olszewski Wojciech P.P.H.U „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 167 832,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku. Na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni 101 141 m2) umowę podpisano z Firmą Handlowo- Usługową „IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 173 664,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku. Na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 200 646 m2) umowę podpisano z Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 159 408,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.
6. 30 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)” umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 48 600,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 czerwca 2013 roku. Na zadanie nr 2 (selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym) umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 38 367,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 czerwca 2013 roku.
7. 21 grudnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 197 500,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 czerwca 2013 roku.
8. 30 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Umowę podpisano z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 572 906,99 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do czerwca 2018 roku.
9. 13 grudnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę Przewozy Pasażerskie „KM” Waldemar Bodus z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 268 200,00 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
3. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowana jest realizacja zadania zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają prace związane z realizacją zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 6 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Wszczęto postępowania w sprawie wydania 16 decyzji w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz w prawo własności,
4. Zawarto 16 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Ogłoszono 6 wykazów w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
6. Rozstrzygnięto 1 przetarg na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Pisz,
7. Rozstrzygnięto 5 przetargów (z wynikiem negatywnym) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
8. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz,
9. Wszczęto procedurę sprzedaży 3 lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Pisz,
10. Sprzedano 3 lokale mieszkalne położone na terenie miasta Pisz,
11. Wysłano 48 zawiadomień o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik,
6) części wsi Szeroki Bór Piski,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. :
a) Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przyznano dotację w kwocie 422.209,00 zł dla Ewangelickiego Stowarzyszenia „BETEL” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.
b) Wsparcia rodzin z terenu gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu, w tym: pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego. Przyznano dotację w kwocie 49.200,00 zł dla Ewangelickiego Stowarzyszenia „BETEL”.
2. Ukazała się Panorama Piska – Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz nr 4 (22) Grudzień 2012.
3. Gmina była współorganizatorem V Międzynarodowego Turnieju Mikołajkowego w Koszykówce o Puchar Burmistrza Pisza, w którym wzięły udział między innymi drużyny naszych partnerów z Kędzierzyna – Koźla i Rejonu Alytus (Litwa).
4. W dniach 28-29 listopada 2012 r. w Daugai (rejon Alytus, na Litwie ) odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Sąsiedzi aktywnie wspierający
przedsiębiorczość”. W konferencji wzięło udział 15 uczestników z Polski (przedstawiciele organizacji biznesowych, władze, przedsiębiorcy). Podczas spotkania zaprezentowano planowane działania, rezultaty i korzyści płynące z uczestnictwa MŚP w litewsko-polskim projekcie.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Rozpatrywano i prowadzono 16 spraw dotyczących usunięcia drzew.

PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Kontynuowano opracowanie nowego planu obrony cywilnej Gminy Pisz.
3. Przystąpiono do czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1994 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
4. Wszczęto jedno postępowanie oraz wydano jedną decyzję w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 7 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 455 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 40 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 97 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 430 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 394.061,01 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 1.931,64 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 360.768,98 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 832.731,63 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Wspólnie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu oraz Parafialnymi Zespołami „Caritas” przeprowadzono Bożonarodzeniową zbiórkę żywności. Zebrano 1193,444 kg. Żywność zostanie przekazana potrzebującym mieszkańcom Gminy.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”.
Zakończono realizację projektu „Otwarte okno”- budowa zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Gminy Pisz.

Data powstania: środa, 2 sty 2013 10:17
Data opublikowania: środa, 2 sty 2013 11:26
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2287 razy