BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 2/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (25 stycznia 2012 r. – 12 marca 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 9 osób w ramach prac interwencyjnych.
2. Zatrudniono 56 osób w ramach robót publicznych.
3. 09 lutego 2012 r. odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Piszu.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 15 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Łukasz Pałuska z siedzibą w Aleksandrowie, za łączną cenę brutto 142 839,28 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 maja 2012 roku.

2. 22 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 1 (wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie)”. Umowę podpisano z Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę brutto 7 280,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

3. 22 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 3 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych)”. Umowę podpisano z Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę brutto 5 965,50 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

4. 23 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 4 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste)”. Umowę podpisano z GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 18 696,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

5. 23 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 7 (wycena nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego)”. Umowę podpisano z GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 17 835,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

6. 24 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 2 (wycena nieruchomości zabudowanych)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 2 164,80 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

7. 24 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 6 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 29 520,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

8. 24 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 8 (inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 1 107,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

9. 24 lutego 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz – zadanie nr 9 (wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 9 225,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

10. 07 lutego 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę zaplecza rekreacyjno – sportowego w miejscowości Borki”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

11. 22 lutego 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz ”. Na zadanie nr 1 (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Wywóz Śmieci i Odpadów Edward Ślesiński z siedzibą w Orzyszu, za łączną cenę brutto 55 000,00 zł. Na zadanie nr 2 (selektywna zbiórka odpadów systemem workowym na terenie miasta i gminy Pisz) do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Wywóz Śmieci i Odpadów Edward Ślesiński z siedzibą w Orzyszu, za łączną cenę brutto 59 000,00 zł. Podpisanie umów na oba zadania nastąpi 16 marca 2012 roku.

12. 09 marca 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz - zadanie nr 5 (wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości)”. Umowę podpisano z RIW – NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 33 210,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.
2. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
3. Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
4. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
5. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

21 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, w celu omówienia następujących tematów:

1) Dokonanie podziału gruntu przez GDDKiA, a następnie przejęcie przez Gminę Pisz terenu drogi „bisowej” wrysowanej w pas drogowy drogi krajowej nr 63 w granicach miasta Pisz na odcinku od projektowanego zjazdu z nowo wybudowanego odcinka drogi (od ronda na ul. Warszawskiej/ ul. Czerniewskiego w Piszu do nowego mostu) w kierunku ul. Warszawskiej.
2) Uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Doliny rzeki Pisy” w zakresie planowanego zjazdu z drogi krajowej nr 63 (okolice miejscowości Borki).
3) Możliwość uzgodnienia zjazdów na posesje przeznaczone na cele usługowe (ul. Warszawska - Pani Lipińska, ul. Czerniewskiego - Pan Bessman).
4) Podział terenu, jego przejęcie przez Gminę Pisz, przebudowa i zmiana organizacji ruchu w pobliżu ronda przy ul. Klementowskiego/ ul. Dworcowej w Piszu (lewoskręt z ul. Okopowej w kierunku ronda).

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 10 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3.Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości z możliwością zabudowy mieszkaniowej położonej na terenie gminy Pisz (obręb Ciesina),
4. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej na terenie miasta Pisz (ul. Warszawska),
5. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki położonej na terenie gminy Pisz (obręb Zawady)
6. Na podstawie aktu notarialnego sprzedano działkę na terenie gminy Pisz (obręb Kwik) przeznaczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
7. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców położone na terenie gminy Pisz
8. Wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności
9. Zawarto 35 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
10) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
11) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Wąglik,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, w dniach 27.01.2012 r. – 17.02.2012 r. projekt w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony był do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w planu odbyła się w dniu 31.01.2012 r. Uwagi do projektu w/w planu należało składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2012 r.
Ponadto, w związku z opracowaniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, w dniach 09.02.2012 r. – 09.03.2012 r. projekty w/w dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wyłożone były do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektów w/w dokumentów odbyła się w dniu 09.03.2012 r. Uwagi do w/w projektu zmiany Studium należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2012 r. Uwagi do w/w projektu planu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2012 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano zabawy choinkowe w świetlicach wiejskich.
2. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Liskach.
3. W dniu 15 lutego br. odbył się Konwent Sołtysów Gminy Pisz, na którym ponownie rozmawiano o utworzeniu funduszu sołeckiego.
4. W dniu 20 lutego br. odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację w Gminie Pisz projektu „Decydujmy Razem”.
5. Ukazała się Panorama-Piska- Biuletyn Informacyjny Gminy Pisz 1 (19) LUTY 2012 . W Biuletynie dokonano podsumowania działań prowadzonych w 2011 r. przez samorząd Gminy Pisz.
6. Gmina była współorganizatorem XIII Edycji Piskiej Ligii Halowej w Piłkę Nożną.
7. Gmina Pisz była współorganizatorem VI Otwartego Turnieju Gry w karty 3-5-8.
8. W dniu 24 lutego 2012 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu , w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego.
9. W dniu 5 marca 2012 r. odbyło się spotkanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z piskimi przedsiębiorcami, którzy przedstawili swoje problemy związane z prowadzoną działalnością i przeszkodami w jej rozwoju.
10. Gmina Pisz jest współorganizatorem rozpoczętej XVIII Edycji Piskiej Ligi Koszykówki.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego.
2. Rozpatrywano i prowadzono 22 sprawy dotyczące usunięcia drzew.
3. Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

PION OCHRONY

1. Opracowano i wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Przystąpiono do czynności w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej rocznika 1993 z terenu Gminy Pisz.
3. Sporządzono sprawozdanie w zakresie szkolenia obronnego w Gminie Pisz realizowanego w 2011 roku oraz opracowano i uzgodniono plan w zakresie, o którym mowa wyżej do realizacji w roku bieżącym, z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
4. Dokonano aktualizacji planu Obrony Cywilnej Gminy Pisz.
5. Wszczęto pięć postępowań administracyjnych oraz wydano sześć decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 1038 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 167 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 229 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 858 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 542 190,70 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 1.020 440,64 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 259.019,58 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W dniu 21.02.2012 r. wspólnie z PDK zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci w wieku 3-5 lat z rodzin podopiecznych Ośrodka. 54 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami.

Data powstania: piątek, 11 maj 2012 13:28
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2012 14:35
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2623 razy