BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 5/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (24 maja 2012 r. – 26 czerwca 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. 20 czerwca br. odbył się Konwent Sołtysów.
2. Ogłoszono konkursy na:
- stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu. Termin składania ofert do 29 czerwca br.
- stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym. Termin składania ofert do 29 czerwca br.
3. Zatrudniono 1 osobę na staż.
4. Zatrudniono 1 osobę w ramach prac interwencyjnych.
5. Zatrudniono 12 osób w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 06 czerwca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Budowę chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2”. Wpłynęły trzy oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

2. 29 maja 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi”. Na zadanie nr 1 (dostawa sprzętu komputerowego) wpłynęło siedem ofert. Na zadanie nr 2 (świadczenie usługi dostępu do Internetu) wpłynęły cztery oferty. Komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

3. 08 czerwca 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. Umowę podpisano z PRO-INVENT Rafał Kiszka z siedzibą w Zabrzu, za łączną cenę 3 913,86 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 lipca 2012 roku.

4. 12 czerwca 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Przebudowę nawierzchni ulicy Lisiej w Piszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. oznaczonej nr geodezyjnym 1253”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska z siedzibą w Słuczu, za łączną cenę 156 081,33 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 października 2012 roku.

5. 20 czerwca 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borki”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym POLBET – Zajazd Wiejski Elżbieta Mieczkowska z siedzibą w Szczechach Wielkich, za łączną cenę 326 696,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 października 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
3. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
4. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

Inwestycje przygotowywane do realizacji

1. Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu.
2. Remont nawierzchni drogi przy ul. Jagodnej.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach.
4. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 9 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy, położony na terenie miasta Pisz.
4. Sprzedano w drodze przetargu 1 działkę przeznaczoną pod zabudowę usługową, położoną w Piszu przy ul. Czerniewskiego.
5. Wszczęto procedury sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
6. Opublikowano 3 wykazy na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
7. Wydano 1 decyzję o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.
8. Rozstrzygnięto 1 przetarg na dzierżawę nieruchomości na terenie miasta i gminy Pisz.
9. Zawarto 21 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta Pisz i gminy Pisz.
10. Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Wąglik,
7) części wsi Szeroki Bór Piski,
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9) części wsi Jeglin.

W związku z opracowywaniem:
• projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, w dniach 01.06.2012 r. – 02.07.2012 r. projekty w/w dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wyłożone są do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektów w/w dokumentów odbędzie się w dniu 02.07.2012 r. o godzinie 11.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu:
 uwagi do projektu zmiany SUiKZP Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2012 r.
 uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2012 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Matki/Dnia Dziecka w sołectwach: Babrosty, Bogumiły, Borki, Jeglin, Jeże, Kałęczyn, Karpa, Kociołek Szlachecki, Łupki, Łysonie, Maszty, Pilchy, Pogobie Średnie, Rakowo, Rakowo Piskie, Rostki, Turowo, Turowo Duże, Wiartel, Zdory. Łączna kwota dofinansowania: 6.000,00 zł.
2. Zorganizowano festyny wiejskie w Maldaninie i Wągliku.
3. Podpisano umowę na remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Trzonkach z firmą „REM-BUD” Andrzej Wyszyński z siedzibą w Piszu ( za kwotę 24.615,35 zł).
4. W dniu 17 czerwca br. na zaproszenie Prezydenta Powiatu Schleswig-Flensburg do Niemiec wyjechała 16-osobowa grupa młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z gminy Pisz wraz z opiekunami i tłumaczem. Podczas obozu młodzież będzie uczestniczyć w szkoleniach praktycznych i teoretycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W programie obozu przewidziane są również zwiedzanie Schleswigu, okolic położonych nad Morzem Bałtyckim, rejs statkiem oraz wspólne zabawy integracyjne.
Wyjazd młodzieży został dofinansowany przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
5. W dniu 24 czerwca br. na Placu Daszyńskiego w Piszu w ramach Jarmarku św. Jana odbyły się „ II Piskie Prezentacje Artystyczne”, których współorganizatorem był Urząd Miejski w Piszu.
6. Gmina Pisz po raz kolejny uczestniczyła w obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu.
7. W ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie sportu i zajęć ruchowych” Gmina Pisz dofinansowała organizację takich imprez jak: XIX Piskie Biegi Uliczne, III Mazurski Puchar Rapala, XIX Zawody Spławikowe dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka, Festyn Koszykarski z okazji Dni Pisza, IV Wędkarski Festyn Rodzinny, Festyn Leśny „Strzał w 10” zorganizowany przez Piskie Stowarzyszenie Strzelców Sportowych „Strzelec”.
8. Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem takich imprez jak: Ogólnopolska Liga Mistrzów Orlika, Turnieju Dziewcząt w Piłkę Siatkową z okazji Dni Pisza, Pucharu Polski Jachtów Kabinowych we „Wrotach Mazur”.
9. Płetwonurkowie z OSP w Rucianem-Nidzie i Szkoły Nurkowania „Mazury Diving” przeprowadzili – przy współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Piszu rozeznanie dna Pisy w celu przeprowadzenia sprzątania dna rzeki Pisy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 19 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
2. Rozpatrywano i prowadzono 7 spraw dotyczących usunięcia drzew.
3. Wyłożono do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2027”.
4. Przygotowano zlecenie na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Szczechy Wielkie dla firmy Wojciech Olszewski P.P.H. OLECHPOL z siedzibą w Łupkach, za kwotę 14 000,60 zł brutto.
5. Przygotowano zlecenie na dostawę 20 sztuk betonowych koszy ulicznych z wkładami oraz 50 szt. wkładów do koszy ulicznych dla firmy KONSTALMET s.c. z siedzibą w Gąsiorowicach, za kwotę 11 193,00 zł brutto.

PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowywanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Dokonano czynności związanych z weryfikacją stanu osobowego Samodzielnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
3. Wszczęto dwa postępowania administracyjne oraz wydano dwie decyzje w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
4. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych Gminy Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 514 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 126 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 133 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 422 rodzinne wywiady środowiskowe.
Wydatkowano kwotę 332 773,40 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 927 599,84 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 237 300,00 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Obecnie trwają zajęcia z psychologiem pod nazwą „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

Data powstania: środa, 18 lip 2012 13:54
Data opublikowania: środa, 18 lip 2012 14:39
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2728 razy