BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 7/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (2 sierpnia 2012 r. – 20 sierpnia 2012 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

  1. Ogłoszono nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Termin składania ofert do 24 sierpnia 2012 r.
  2. Ogłoszono nabór na referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu.
  3. Ogłoszono nabór na młodszego referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. 29 maja 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi”. Na zadanie nr 2 (świadczenie usługi dostępu do Internetu) do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Wybrano ofertę złożoną przez TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za łączną cenę 53 136,00 zł.
  2. 08 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych”. Umowę podpisano z NOW – EKO Biuro Projektowe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 97 170,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 października 2012 roku.
  3. 05 lipca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu”. Wpłynęło sześć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
  4. 16 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni drogi na działkach o nr geod. 1138, 1139/1 przy ul. Jagodnej w Piszu”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 98 632,53 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 października 2012 roku.
  5. 17 sierpnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 września 2012 roku.
  6. 16 sierpnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

           Zakończono budowę sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.

             Inwestycje w trakcie realizacji

  1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
  2. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
  3. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
  4. Budowa chodników od ul. Wojska Polskiego do ul. Czerniewskiego w Piszu.
  5. Budowa ulicy Lisiej.

            Inwestycje przygotowywane do realizacji

  1. Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu.
  2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

  1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
  2. Trwają procedury związane z odbiorem inwestycji: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
  3. Realizowane jest  zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

2. Wydano 10 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynków na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców, położone na terenie miasta Pisz.

4. Wszczęto procedurę sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

5. Wszczęto procedurę sprzedaży 2 nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

6. Wszczęto procedurę wydzierżawienia 8 nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz.

7. Zawarto 6 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.

8. Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

9.Dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanej na udział w nieruchomości zabudowanej.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

1)      doliny rzeki Pisy,

2)      części wsi Piskorzewo,

3)      części wsi Jaśkowo,

4)      części wsi Karwik,

5)      części wsi Wąglik

6)      północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,

7)      północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),

8)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin

9)       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)     w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz

oraz:

2)     dla obszarów doliny rzeki Pisy,

3)     części wsi Piskorzewo,

4)     części wsi Jaśkowo,

5)     części wsi Karwik,

6)     części wsi Wąglik,

7)     części wsi Szeroki Bór Piski,

8)     północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz

9)     części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz, w dniach 24.08.2012 r. – 17.09.2012 r. projekt w/w dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony będzie do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbędzie się w dniu 12.09.2012 r. o godzinie 12.00 w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu:
  • uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2012 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI


1.      Realizowane są zakupy w ramach projektu :Wyposażenie świetlic wiejskich w Pilchach i Wiartlu.                      

2.      Zorganizowano festyny wiejskie w sołectwach: Hejdyk, Kocioł Duży (oraz Kocioł), Kociołek Szlachecki, Łupki, Stare Guty (oraz Pietrzyki), Pogobie Średnie, Rakowo (oraz Rakowo Piskie).

3.      Podpisano umowę na remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Trzonkach za kwotę 24.615,34 zł z firmą REMBUD Andrzej Wyszyński z Pisza.

4.      Rozstrzygnięto X edycję konkursu na :”Najładniejszą posesję Gminy Pisz”

5.      W dniach 02-04 sierpnia br. odbyła się IV edycja imprezy: „Pisz Music Festiwal”.

6.      W kościele pw. Św. Jana Chrzciciela odbył się IV koncert w ramach: „ Piskich spotkań z muzyką klasyczną.”

7.       W dniu 18 sierpnia br. na Placu Daszyńskiego w Piszu odbyła się czwarta edycja „Myśliwskich Smaków.”

8.      Rozpoczęła się II edycja Gminnej Ligi w Piłkę Nożną.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

  1. Przygotowano zlecenie na wykonanie prac związanych z naprawą elementów zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz za kwotę 18 314,70 zł brutto dla firmy Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Stolarskich Andrzej Bulicki 12 – 100 Szczytno, ul. F. Chopina 17/1.
  2. Rozpatrywano i prowadzono 7 spraw dotyczących usunięcia drzew.
  3. Zawarto umowę  na wykonanie prac porządkowych  na terenie kwater , mogił i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Pisz z Panią  Beatą Drozdowicz z Turośli za kwotę  8 400 zł brutto.
  4. Zawarto umowę na remont przystanków komunikacyjnych położonych na terenie gminy Pisz z firmą Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Bar u Andrzeja” Andrzej Stachelek, Kocioł Duży 8A, 12-200 Pisz  za kwotę 14 145,00 zł brutto.

PION OCHRONY

 

  1. Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
  2. Kontynuowano opracowanie nowego planu obrony cywilnej Gminy Pisz.
  3. Dokonano aktualizacji planu wprowadzania, w razie potrzeby, ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia ich zużycia, pochodzących z zapasów obowiązkowych.
  4. Wszczęto dwa postępowania administracyjne oraz wydano jedną decyzję w zakresie uznawania osób posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, w związku z powołaniem ich do odbycia służby przygotowawczej w jednostkach wojskowych.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 5 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                  

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 498  wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 91 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 75 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 395  rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Wydatkowano kwotę 193.032,12 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 512.937,40  zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 134.422,96 zł na fundusz alimentacyjny.

Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2012- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości  15.031,20 kg o wartości 48.554,26 zł..

Z tej pomocy skorzystało 1513 osób.

W 2012r.kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”.

Dnia 20 lipca br. zorganizowano w ramach działań „Letni Piknik Rodzinny” dla rodzin uczestników .

Realizowany jest program „Otwarte okno”- budowa zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Gminy Pisz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         

Data powstania: wtorek, 2 paź 2012 09:37
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2012 12:51
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2398 razy