BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 1/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 grudnia 2011 r. – 24 stycznia 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 50 osób w ramach prac interwencyjnych.
2. Zatrudniono 1 osobę w ramach robót publicznych.
3. 17 stycznia br. odbył się Konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 02 stycznia 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu: „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Umowę podpisano z firmą Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński z siedzibą w Maldaninie, za łączną cenę brutto 47 355,00 zł. Termin realizacji – 15 listopada 2012 roku.

2. 30 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”. Umowę podpisano z firmą Administrator Sp. z o.o. w Piszu, za łączną cenę brutto 471 312,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2014 roku.

3. 29 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. Umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 307 800,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2012 roku.

4. 29 grudnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi”. Wpłynęła jedna oferta, jednakże została ona odrzucona z uwagi na niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a postępowanie zostało unieważnione.

5. 30 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) umowę podpisano z Koma Usługi Komunalne Jakub Maniak z siedzibą w Ełku, za łączną cenę brutto 71 700,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2012 roku. Na zadanie nr 2 (selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym) umowę podpisano z Koma Usługi Komunalne Jakub Maniak z siedzibą w Ełku, za łączną cenę brutto 71 700,00 zł. Termin realizacji – 31 grudnia 2012 roku.

6. 29 grudnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem”. Na zadanie nr 1 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie miasta Pisz, wraz z ich zagęszczeniem) wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 143 295,00 zł. Na zadanie nr 2 (dostawa żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy, poza obszarem miasta Pisz wraz z ich zagęszczeniem) wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę brutto 400 119,00 zł. Podpisanie umów nastąpi 03 lutego 2012 roku.

7. 29 grudnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont budynku Domu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu”. Wpłynęło czternaście ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.
2. Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
3. Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
4. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
5. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 7 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
2. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na terenie miasta Pisz na rzecz najemców
4. Sprzedano 1 nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Pisz.
5. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Pisz (Pilchy, Zawady).
6. Ogłoszono przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz (Rakowo Piskie).
7. Wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
8. Zawarto 29 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik,
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9) części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, w dniach 27.01.2012 r. – 17.02.2012 r. projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony będzie do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w planu odbędzie się w dniu 31.01.2012 r. o godzinie 12.oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu. Uwagi do projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2012 r.
W Urzędzie Miejskim w Piszu odbyło się spotkanie z Konserwatorem Zabytków poświęcone omówieniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie :
1) Upowszechniania sportu i zajęć ruchowych, przyznano dotacje dla 21 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 182.100 zł.
2) Polityki prorodzinnej, przyznano dotacje dla 8 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 20.000,00 zł.
3) Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym, przyznano dotacje dla 11 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 65.800 zł
4) Bezpieczeństwa obywateli, przyznano dotację dla 1 organizacji pozarządowej w kwocie 4.696,00 zł.
5) Współpracy z organizacjami pozarządowymi , przyznano dotację dla 1 organizacji pozarządowej w kwocie 5.000 zł.
2. Rozstrzygnięto konkurs na „Świąteczny wystrój posesji”.
3. Rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu „Po siłę i zdrowie na narty biegowe”.
4. Zaprezentowano Procesor „Warszawa” w Ministerstwie Gospodarki.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
2. Rozpatrywano i prowadzono 17 spraw dotyczących usunięcia drzew.
3. Wykonano remonty w lokalach stanowiących własność Gminy Pisz, znajdujących się w Piszu przy ul. Klementowskiego 6/3, ul. Olsztyńskiej 11/2, ul. Olsztyńskiej 11/4 oraz Snopki 1, w zakresie m.in. wymiany stolarki, wymiany instalacji elektrycznej, remontu dachu za kwotę 61.250,00 zł brutto.
4. Zakończono remont lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pisz położonego w Piszu przy Placu Daszyńskiego 2/3 za kwotę 38.502,00 zł brutto.

PION OCHRONY

1. Opracowano i wydano zarządzenie Burmistrza Pisza w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2012 roku.
2. Wydano jedenaście decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń na rzecz obrony oraz jedną uznającą powołanego do odbycia służby przygotowawczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
3. Sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Pisz w 2011 r.
4. Do dnia 5.01.2012 r. zakończono rejestrację osób rocznika 1993 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 612 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 77 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 105 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 405 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 191. 054,86 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 47. 643,55 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 5. 024,53 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.Data powstania: piątek, 11 maj 2012 13:13
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2012 14:32
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2537 razy