BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (26 października 2012 r. – 28 listopada 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 100 osób w ramach robót publicznych.
2. Zatrudniono 14 osób w ramach prac interwencyjnych.
3. Przeprowadzono nabory na inspektora i podinspektora ds. projektu „ Neighbours in active business actions” w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Nie wpłynęły żadne oferty.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 07 listopada 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny oferty.

2. 05 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie podziałów nieruchomości na terenie Gminy Pisz””. Umowę podpisano z INWEST-GEO Biuro Geodezji, Wyceny, Obrotu i Obsługi Józef Wojeński z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 14 883,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 14 grudnia 2012 roku.

3. 30 października 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2012/2013”. Na zadanie nr 1 (teren miasta Pisz) umowę podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 315 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 maja 2013 roku. Na zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz) umowę podpisano z Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 265 626,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 maja 2013 roku.

4. 21 listopada 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 roku.

5. 08 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Umowę podpisano z Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą w Radysach, za łączną cenę 165 600,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

6. 23 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebności przejazdu, Przechodu i przesyłu) umowę podpisano z Wycena Nieruchomości mgr inż. Iwona Przyborowska z siedzibą w Rybicalu, za łączną cenę 3 628,50 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku. Na zadanie nr 2 ( wycena nieruchomości zabudowanych) umowę podpisano z RIW-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 2 214,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

7. 28 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Na zadanie nr 3 (wycena lokali użytkowych z udziałem w gruncie) umowę podpisano z GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 885,60 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2012 roku.

8. 15 listopada 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę 130 800,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2013 roku.

9. 31 października 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”. Do upływu terminu składania ofert na zadanie nr 1 (Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o pow. ogólnej 10 500 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 47 957 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 31 873 m2, bieżące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) wpłynęły cztery oferty. Na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni 101 141 m2) wpłynęły dwie oferty. Na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 200 646 m2) wpłynęły trzy oferty. Na zadanie nr 4 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2) wpłynęły trzy oferty. Na zadanie nr 1 wybrano ofertę złożoną przez Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 167 832,00 zł. Na zadanie nr 2 wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo – Usługową „IWA” Paweł Brandt z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 173 664,00 zł. Na zadanie nr 3 wybrano ofertę złożoną przez Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL” z siedzibą w Łupkach, za łączną cenę 159 408,00 zł. Na zadanie nr 4 wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 45 000,00 zł.

10. 30 października 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Na zadanie nr 1 (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 48 600,00 zł. Na zadanie nr 2 (selektywna zbiórka odpadów stałych systemem workowym) wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 38 367,00 zł.

11. 23 listopada 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 grudnia 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Zakończono remont ul. Słowackiego w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach.
4. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 3 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz w prawo własności.
4. Zawarto 14 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Ogłoszono 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Pisz.
6. Ogłoszono 5 wykazów w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
7. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Pisz.
8. Ogłoszono 8 wykazów na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen ego części wsi Jeglin

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik,
6) części wsi Szeroki Bór Piski,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. 19 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Piszu odbyła się konferencja :”Inwestuj w Piszu”. Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie zaprezentowali ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcą finansować inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Przedstawiciel Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie omówił założenia porozumienia podpisanego z Gminą Pisz . Instytucja ta będzie promowała Pisz wśród zagranicznych inwestorów jako miejsce, w którym warto inwestować swój kapitał oraz przedstawiła ofertę bezpłatnych szkoleń i korzystania z usług szkoleniowo-doradczych.
2. 29 października 2012 r. w Piskim Domu Kultury odbyła się IX Gala „Wilka i Wilczka Piskiego”, podczas której przyznano prestiżowe tytuły w 5 kategoriach dla osób i firm aktywnie działających na terenie Powiatu Piskiego oraz dla młodzieży wyróżniającej się w nauce.
3. Zamontowano witacie na obrzeżach Pisza. Projektantem witaczy była firma MENTOR z Bydgoszczy. Koszt ich wykonania i montażu to ponad 34 tys. zł.
4. W dniu 30 października 2012 r. odbyło się Zebranie Ogólne Organizacji Pozarządowych z terenu Gminy Pisz dotyczące Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
5. W dniu 30 października 2012 r. Gmina Pisz podpisała z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce umowę o regrantingu.

6. W dniu 11 listopada br. zorganizowano uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

7. W dniu 19 listopada 2012 r. odbyło się piąte spotkanie zespołu partypacyjnego w ramach projektu „Decydujmy Razem”.

8. Gmina Pisz wspólnie z Rejonem Alytus z Litwy realizuje wspólny projekt :”Sąsiedzi aktywnie wspierający przedsiębiorczość”. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firm działających na terenie Gminy Pisz i Rejonu Alytus. Działania projektu są skoncentrowane na wzmocnieniu transgranicznych więzi ekonomicznych pomiędzy polskimi i litewskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Celem pośrednim projektu jest redukcja stopy bezrobocia w Piszu i Alytus, podniesienie dobrobytu ludziom z obu regionów oraz podniesienie konkurencyjności lokalnych firm oraz wsparcie firm nowo powstających.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2. Przygotowano zlecenie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu na wykonanie 320 sztuk flag Polski za kwotę 1 920,00 zł brutto.
3. Przygotowano zlecenie na dostawę oraz montaż słupów ogłoszeniowych w liczbie 3 sztuk za kwotę 6 777,30 zł brutto- dostawca „EL – ZET”, ul. Jerzmanowska 79,
54 -530 Wrocław.
4. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu przy pomniku zlokalizowanym przy ul. G. Gizewiusza w Piszu (przy Komendzie Powiatowej Policji w Piszu) za kwotę 39 999,60 zł brutto, wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2.
5. Rozpatrywano i prowadzono 20 spraw dotyczących usunięcia drzew.
6. Ustawiono wiaty przystankowe we wsiach: Trzonki, Szczechy Wielkie i Kocioł.

PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowanie nowego planu obrony cywilnej Gminy Pisz.
2. Opracowano nowy plan Przemieszczania i Zapewnienia Warunków Funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu na Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy.
3. Opracowano nowy plan Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu na Terenie Gminy Pisz.
4. Wydano dwie decyzje w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 6 ślubów cywilnych.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 795 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 192 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 570 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 635 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 489.183,68 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 2.162,69 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 728.911,15 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 185.920,96 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2012- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości 19.310,40 kg o wartości 70,578,42 zł. Z tej pomocy skorzystało 1500 osób.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”.
W ramach projektu 55 osób zostało skierowanych na kursy , w tym 22 osoby na kurs prawa jazdy kat.B, 8 osób na kurs piekarz-cukiernik, 6 osób na kurs pracownik biurowy, 10 osób na kurs opiekun osób starszych i 9 osób na kurs operator wózków widłowych.
Ośrodek realizuje projekt „Otwarte okno”- budowa zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Gminy Pisz.
Data powstania: wtorek, 4 gru 2012 11:53
Data opublikowania: środa, 5 gru 2012 14:41
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2443 razy