BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 6/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (27 czerwca 2012 r. – 20 lipca 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu. Wybrano Pana Szymona Werrę.
2. Ogłoszono nabór na 2 stanowiska podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu.
3.Ogłoszono nabór na młodszego referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu.
4. Zatrudniono 43 osoby w ramach prac interwencyjnych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 29 maja 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi”. Na zadanie nr 1 (dostawa sprzętu komputerowego) do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. Na zadanie nr 2 (świadczenie usługi dostępu do Internetu) do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
2. 23 lipca 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2”. Umowę podpisano z Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 98 400,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 15 września 2012 roku.
3. 03 lipca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych”(obejmujących dz. o nr. geod. 1458, 1462/1, 1431/14, 1431/15, 1431/17, 1431/13, położonych w obrębie Pisz1). Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez NOW – EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę 97 170,00 zł.
4. 05 lipca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.
5. 18 lipca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni drogi na działkach o nr geod. 1138, 1139/1 przy ul. Jagodnej w Piszu”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
3. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
4. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
5. Budowa chodników od ul. Wojska Polskiego do ul. Czerniewskiego w Piszu.

Inwestycje przygotowywane do realizacji

1. Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu.
2. Remont nawierzchni drogi przy ul. Jagodnej.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 5 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców, położone na terenie miasta Pisz.
4. Wszczęto procedurę sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
5. Wszczęto procedurę wydzierżawienia 3 nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz.
6. Zawarto 8 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.
7. Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Wąglik,
7) części wsi Szeroki Bór Piski,
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Realizowane są zakupy w ramach projektu: ”Wyposażenie świetlic wiejskich w Pilchach i Wiartlu”.
2. Zorganizowano festyny wiejskie w sołectwach: Borki, Kałęczyn, Zawady, Maszty, Karpa, Rostki, Bogumiły, Jeże, Łupki.
3. W dniach od 17 do 30 czerwca br. 16-osobowa grupa młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z gminy Pisz wraz z opiekunami przebywała na obozie zorganizowanym przez Powiat Schleswig-Flensburg. Podczas obozu młodzież uczestniczyła w szkoleniach praktycznych i teoretycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W zawodach zorganizowanych podczas obozu młodzież z Pisza zajęła II miejsce.
4. W dniu 04 lipca br. odbyła się w Sejmie RP konferencja pt. „ Spotkania z samorządowcami w sprawie zmian w systemie sądownictwa w Polsce”. Gminę Pisz na konferencji reprezentowały: Lilla Bednarek – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piszu oraz Wioletta Śląska-Zyśk – Zastępca Burmistrza Pisza, która w swoim wystąpieniu przekazała negatywne stanowisko władz samorządowych Pisza wobec planowanych zmian przepisów zmierzających do likwidacji Sądu Rejonowego w Piszu.
5. 05 lipca br. w Piskim Domu Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące semestr zerowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zajęciach uczestniczyło kilkudziesięciu słuchaczy. Wznowienie zajęć nastąpi jesienią.
6. 07 lipca br. na Placu Daszyńskiego w Piszu odbył się „Zlot Harleyowców”. Organizatorami imprezy byli Piski Dom Kultury i Urząd Miejski w Piszu.
7. 06 lipca br. na Placu Daszyńskiego można było obejrzeć kolejną edycję „ Jarmarku Rycerskiego”. Organizatorami imprezy byli Muzeum Ziemi Piskiej oraz Urząd Miejski w Piszu.
8. W dniach 13-14 lipca br. odbyła się VI Edycja imprezy „Krok Piskiego Stylu”.
9. Mieszkańcy Turowa Dużego i Rostek założyli grupę teatralną, która realizuje projekt pn. „ Teatr Ludowy w Gminie Pisz – warsztaty i przedstawienia tradycyjnych obrzędów kulturowych.”
10. W ramach „Piskich Spotkań z Muzyką Klasyczną „ w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w dniu 22 lipca br. wystąpiła orkiestra barokowa z Salzburga.WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
2. Rozpatrywano i prowadzono 7 spraw dotyczących usunięcia drzew.
3. Zawarto umowę na remont mogiły wojennej przy ul. Olsztyńskiej w Piszu, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 58 przy ul. Olsztyńskiej w Piszu (dz. Nr 109/1), w ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Przystąpiono do opracowania nowego planu obrony cywilnej Gminy Pisz.
3. Dokonano czynności związanych z weryfikacją stanu osobowego Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.
4. Wszczęto jedno postępowanie administracyjne oraz wydano cztery decyzje w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 2 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 219 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 43 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 120 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego, w tym 64 w związku z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 154 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano:
285.980,68 zł – na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne;
70.349,36 zł - na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych;
8.530 zł – na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Od 01.07.2012 r. Ośrodek realizuje program dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- „Otwarte okno”- budowa zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Gminy Pisz.
Kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -„Piska Akademia Aktywności”. Obecnie organizowane są Warsztaty doradztwa zawodowego, których celem jest wzrost aktywności zawodowej uczestników. Ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodzin, których zadaniem jest wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.
Data powstania: czwartek, 2 sie 2012 14:08
Data opublikowania: piątek, 3 sie 2012 10:25
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2532 razy