BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 3/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (13 marca 2012 r. – 16 kwietnia 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 131 osób w ramach prac interwencyjnych.
2. Przeprowadzono nabór na dwa stanowiska pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Piszu. Wybrano Pana Piotra Florczyk oraz Panią Edytę Pisiak.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 16 marca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Otwarcie ofert - 26 kwietnia 2012 roku.
2. 17 kwietnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę nawierzchni ulicy Lisiej w Piszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. oznaczonej nr geodezyjnym 1253”. Otwarcie ofert – 4 maja 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Zakończono remont Domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu
2. Podpisano umowę o dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Piszu. Całkowity koszt projektu - 300 210,00 zł, kwota dofinansowania – 255 178,50 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.
2. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
3. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 12 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Na podstawie aktu notarialnego sprzedano nieruchomość położoną na terenie gminy Pisz.
4. Sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców położone na terenie gminy Pisz
5. Wydano 3 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.
6. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7. Na podstawie aktu notarialnego dokonano zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
8. Ogłoszono przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.
9. Zawarto 29 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.
10. Zawarto 1 umowę użyczenia nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Snopki,
7) części wsi Wąglik
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Wąglik,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. W dniu 22 marca 2012 r. ogłoszono otwarte konkury ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie :
1) Upowszechniania sportu i zajęć ruchowych -przeznaczono kwotę: 27.000,00 zł.
2) Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym -przeznaczono kwotę : 4.200,00 zł.
3) Bezpieczeństwa obywateli -przeznaczono kwotę: 20.304,00 zł.
2. Zakończono realizację projektu „Po siłę i zdrowie na narty biegowe”. Projekt dotyczył zajęć sportowych dla uczniów. Dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i turystyki.
3. Zakończono realizację projektu „Wioska narciarska WIARTEL”. Działania będą kontynuowane w latach następnych. Dofinansowany z PROW.
4. Otrzymano informację o dofinansowaniu projektu „Program Rozwoju Turystyki w Puszczach Polski Wschodniej. Etap I – Puszcza Piska i Puszcza Knyszyńska”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Czarna Białostocka. Kwota dofinansowania to 673.611,65 zł.
5. Rozstrzygnięto edycję lokalną XVIII Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych.” Tytuł laureatów otrzymali : w kategorii „Ósemka” – Mateusz Wasilewski, w kategorii „Ósemeczka” Maria Qaheri.
6. W dniu 16 marca 2012 r. Pisz stał się informatyczną stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Na konferencję technologiczną do naszego miasta zjechało szerokie grono osób zainteresowanych procesorem „Warszawa” i związanymi z nim możliwościami rozwoju. Głównym gościem konferencji była Ilona Antoniszyn-Klik – Wiceminister Gospodarki.
7. W dniu 13 marca 2012 r. do Sejmu RP udali się przedstawiciele samorządów terytorialnych z Powiatu Piskiego, w związku z zagrożeniem pozbawienia samorządów decydującego głosu przy tworzeniu na ich terenach parku narodowego. Gminę Pisz reprezentowała Grażyna Leszczyńska – Zastępca Burmistrza Pisza.
8. 22 marca 2012 r.odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego w ramach projektu „ Decydujemy razem”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 15 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
2. Zlecono dokonanie rocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych, stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Pisz za kwotę 5 332,05 zł brutto.
3. Rozpatrywano i prowadzono 14 spraw dotyczących usunięcia drzew.
4. Wydano 1 postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
5. Przygotowano akcję „ Sprzątania Warmii – Mazur” na terenie miasta i gminy Pisz,

PION OCHRONY

1. Zakończono czynności związane z przeglądem dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Miejskim w Piszu.
2. Przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika 1993 z terenu Gminy Pisz.
3. Wszczęto dwa postępowania administracyjne w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
4. Zakończono opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Pisz w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
5. Dokonano aktualizacji planu urządzeń specjalnych w Gminie Pisz.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 9 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 659 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 80 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 100 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 586 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 514 096,15 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, kwotę 509 044,56 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 129 521,66 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Od miesiąca kwietnia prowadzona jest rekrutacja uczestników. W br. udział weźmie 71 niepracujących klientów Ośrodka.
Data powstania: piątek, 11 maj 2012 13:43
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2012 14:36
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2471 razy