BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 9/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (28 września 2012 r. – 23 października 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu:

WYDZIAŁ OGÓLNY

Zatrudniono 44 osoby w ramach robót publicznych.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 22 października 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi - zadanie nr 2 (usługa świadczenia dostępu do szerokopasmowego internetu)”. Umowę podpisano z TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za łączną cenę 53 136,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 października 2015 roku.

2. 11 października 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Umowę podpisano z NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Gromie 36, za łączną cenę 85 654,58 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 25 października 2012 roku.

3. 28 września 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Piszu”. Umowę podpisano z PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział w Białymstoku, za łączną cenę 616 445,50 zł. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

4. 25 września 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez INWEST-GEO Biuro Geodezji, Wyceny, Obrotu i Obsługi Józef Wojeński z siedzibą w Olsztynie, za łączną cenę brutto 14 883,00 zł.

5. 09 października 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2012/2013”. Do upływu terminu składania ofert na zadanie nr 1 (teren miasta Pisz) wpłynęła jedna oferta, a na zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz) wpłynęła również jedna oferta. Na zadanie nr 1 wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 315 000,00 zł. Na zadanie nr 2 wybrano ofertę złożoną przez Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 265 626,00 zł.

6. 18 października 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 października 2012 roku.

7. 23 października 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2012 roku.


WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH


1. Zakończono przebudowę drogi przy ul. Jagodnej w Piszu (przy szkole muzycznej).
2. Zakończono budowę ulicy Lisiej w Piszu.
3. Zakończono budowę oświetlenia drogowego we wsi Babrosty.
4. Zakończono budowę zaplecza sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Borki.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
3. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
4. Remont ul. Słowackiego w Piszu.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach Starych.
6. Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Trwa realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Kontynuowana jest realizacja zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 4 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 13 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności.
4. Zawarto 13 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz.
5. Wydano decyzję w sprawie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego.
6. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz,
7. Rozstrzygnięto 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Pisz.
8. Rozstrzygnięto 7 przetargów na wydzierżawienie gruntów położonych na terenie miasta Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik,
6) części wsi Szeroki Bór Piski,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zakupiono drewno opałowe do 13 świetlic wiejskich na łączną kwotę 15.076,34 zł.
2. Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem XIII Diecezjalnych Spotkań Środowisk Twórczych.
3. W dniu 12 października br. wspólnie z Piskim Domem Kultury zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. Dla wyróżniających się uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Burmistrz Pisza przyznał stypendia na rok szkolny 2012/2013.
5. Tradycyjnie w trakcie Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody i wyróżnienia dla trenerów i sportowców za wysokie wyniki sportowe w 2011 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Przygotowano zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na zagospodarowanie terenu przy pomniku zlokalizowanym przy ul. G. Gizewiusza w Piszu (przy Komendzie Powiatowej Policji w Piszu) za kwotę 615,00 zł brutto.
PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Kontynuowano opracowanie nowego planu obrony cywilnej Gminy Pisz.
3. Dokonano weryfikacji stanu osobowego Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.
4. Wydano dwanaście decyzji w zakresie świadczeń na rzecz obrony.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.


MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 649 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 161 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 800 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 486 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 312 830,32 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 2070,68 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 493 938,74 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 94 990,00 zł na fundusz alimentacyjny .
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2012- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości kg 15 733,60 kg o wartości 60 957,30 zł. Z tej pomocy skorzystało 1500 osób.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”.
Realizowany jest program „Otwarte okno”- budowa zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Gminy Pisz.

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2012 13:09
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2012 16:11
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2424 razy