BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 8/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu ( 23 sierpnia 2012 r. – 26 września 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono nabór na trzy stanowiska pracy podinspektorów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Panią Dorotę Wlazłowską, Panią Monikę Bazydło oraz Panią Monikę Pałdyna.
2. Przeprowadzono nabór na referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Tomasza Wierzbowskiego.
3. Przeprowadzono nabór na młodszego referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Artura Dąbrowskiego.
4. Zatrudniono 15 osób w ramach prac interwencyjnych.
5. Zatrudniono 194 osoby w ramach robót publicznych.
6. 29 sierpnia br. odbyły się obchody Święta Straży Miejskiej w Piszu.
7. 9 września br. odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pisz w Wiartlu.
8. 18 września br. odbył się Konwent Sołtysów.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 21 września 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi”- zadanie nr 1 (dostawa sprzętu komputerowego). Umowę podpisano z Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 69 335,10 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 05 października 2012 roku.

2. 04 września 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu”. Umowę podpisano z KOLBUD sp. j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy z siedzibą w Kolnie, za łączną cenę 1 573 080,39 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 września 2013 roku.

3. 13 września 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach”. Umowę podpisano z PHU GROT Jacek Olszewski z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 136 850,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 07 grudnia 2012 roku.

4. 17 września 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Piszu”. Umowę podpisano z ENERGA – Obrót SA z siedzibą w Gdańsku za łączną
cenę 765 358,99 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 30 września 2015 roku.

5. 07 września 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu na działkach o nr geod. 446, 453/1 i 496/1”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, za łączną cenę brutto 142 411,42 zł.

6. 13 września 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Wybrano ofertę złożoną przez NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą w Gromie, za łączną cenę brutto 85 654,58 zł.

7. 20 września 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Piszu”. Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział w Białymstoku nastąpi dnia 28 września 2012 roku.

8. 25 września 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 października 2012 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1. Rozpoczęto remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
2. Rozpoczęto termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach Starych.
3. Zakończono budowę chodników od ul. Wojska Polskiego do ul. Czerniewskiego w Piszu.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
2. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
3. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.
4. Przebudowa drogi przy ul. Jagodnej w Piszu (Szkoła muzyczna).
5. Budowa ulicy Lisiej w Piszu.

Inwestycje przygotowywane do realizacji

Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu.


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Zakończono realizację zadania pn.: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 3 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
2. Wydano 6 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowym budynkom położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
3. Sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych na terenie miasta Pisz,
4. Sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane, położone na terenie miasta i gminy Pisz,
5. Wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz w prawo własności,
6. Wszczęto 2 procedury sprzedaży lokali mieszkalnych,
7. Wszczęto 2 postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
8. Zawarto 22 umowy dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz,
9. Zawarto 3 umowy użyczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,
10. Ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Wąglik,
7) części wsi Szeroki Bór Piski,
8) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9) części wsi Jeglin.
W związku z opracowaniem:
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, w dniach 30.08.2012 r. – 19.09.2012 r. projekt w/w dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony był do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w dokumentu odbyła się w dniu 14.09.2012 r. o godzinie 13.00 w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu:
 uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2012 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Zakończono remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Trzonkach (kwota: 24.615,34 zł)
2. Zorganizowano festyny wiejskie w sołectwach: Babrosty, Liski, Turowo Duże, Pogobie Średnie, Szeroki Bór Piski, Snopki, Turośl.
3. W dniach 23-25 sierpnia br. Gmina Pisz zorganizowała pobyt wolontariuszy Wikipedii w Piszu.
4. W dniach 22-26 sierpnia br. w Piszu przebywały trzyosobowe delegacje partnerów zagranicznych Gminy Pisz z Nesterova (Rosja) i Woronowa (Białoruś),
5. W dniu 26 sierpnia 2012 r. mieszkańcy Gminy Pisz podziękowali za plony na IV Dożynkach Gminnych w Piszu,
6. W dniu 01 września 2012 r. zorganizowano obchody 73. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej .
7. W dniu 07 września 2012 r. z okazji 10-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyróżniono inżynierów budownictwa z Gminy Pisz,
8. W dniu 08 września br. zorganizowano III Regionalny Festiwal Runa Leśnego na Placu Daszyńskiego w Piszu,
9. W dniu 15 września br. zorganizowano na Placu Daszyńskiego prezentację zabytkowych aut marki Volvo i Saab,
10. W dniach 21-22 września 2012 r. zorganizowano Festiwal Nauki w Piszu,
11. W dniu 22 września 2012 r. odbył się II Wyścig Kajakowy o tytuł „Najszybszej Kuwaki”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrywano i prowadzono 30 spraw dotyczących usunięcia drzew.
2. Pani Beata Drozdowicz wykonała pierwsze prace porządkowe na terenie kwater, mogił i cmentarzy wojennych z okresu I i II wojny światowej położonych na terenie Gminy Pisz- zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim kwota dotacji dla Gminy Pisz za dwukrotne sprzątanie wynosi 8 400 zł brutto.
3. Firma Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Bar u Andrzeja” Stachelek Andrzej, Kocioł Duży 8A, 12-200 Pisz, wykonała remont 20 przystanków komunikacyjnych położonych na terenie gminy Pisz za kwotę 14 145,00 zł brutto.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 04 września 2012 r. zatwierdził do sfinansowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2027”ze środków WFOŚ i GW w ramach umowy dotacji nr 16/12 na kwotę 10 000,00 zł.
5. Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
6. Wykonano prace związane z naprawą elementów zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz za kwotę 18 314,70 zł brutto - prace wykonała firma P.P.H. i U.S. „NOWINKA” Andrzej Bulicki, ul. F. Chopina 17/1, 12-100 Szczytno.
7. Wykonano prace związane z ogrodzeniem placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej o nr geodezyjnym 165/3 w miejscowości Kwik za kwotę 5 466,12 zł brutto (prace wykonała firma - Wojciech Olszewski P.P.H.U. „OLECH POL” Łupki 108 D, 12-200 Pisz).

PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Kontynuowano opracowanie nowego planu obrony cywilnej Gminy Pisz.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 4 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 722 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 1096 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydanych zostało 283 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 549 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 327.513.74 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 1.417,24 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, kwotę 776.965,96 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, kwotę 188.440,00 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Pozyskano żywność z Programu „PEAD 2012- Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” w ilości 33 975,40 kg o wartości 104.787,40 zł. Z tej pomocy skorzystało 1500 osób.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”
Realizowany jest program „Otwarte okno”- budowa zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z terenu Gminy Pisz.

Data powstania: wtorek, 2 paź 2012 09:49
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2012 12:55
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3158 razy