BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 4/12 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (17 kwietnia 2012 r. – 23 maja 2012 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Zatrudniono 42 osoby w ramach prac interwencyjnych.
2. Powołano Panią Wiolettę Śląską-Zyśk na stanowisko Zastępcy Burmistrza Pisza.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. 08 maja 2012 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Umowę podpisano z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 3 917 679,42 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 31 grudnia 2021 roku.

2. 17 marca 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Przebudowę nawierzchni ulicy Lisiej w Piszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. oznaczonej nr geodezyjnym 1253”. Wpłynęło dziesięć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

3. 25 kwietnia 2012 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. Wpłynęło sześć ofert. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Złożono wniosek o dofinansowanie zagospodarowania plaży miejskiej w Piszu wraz z remontem starego pomostu i remontem Alei Turystów w Piszu. Całkowita wartość zadania -1 373 724 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 949 322 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz (mały projekt).
3. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.
4. Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2. Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3. Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wydano 9 decyzji dotyczących zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
2. Wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
3. Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców położony na terenie miasta Pisz,
4. Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w prawo własności,
5. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Gmina Pisz nabyła własność nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
6. Ogłoszono przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
7. Rozstrzygnięto przetarg na wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz,
8. Zawarto 16 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz,
9. Zawarto 1 umowę użyczenia nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Pisz.
10. Złożono wniosek w sprawie włączenia gruntów będących własnością Gminy Pisz do Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Olsztynie.
11. Przygotowano ofertę inwestycyjną działki do konkursu Grunt na Medal, organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
12. Podpisano umowę z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie dotyczącą współpracy w przygotowaniu oferty inwestycyjnej.

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1) doliny rzeki Pisy,
2) części wsi Piskorzewo,
3) części wsi Jaśkowo,
4) części wsi Karwik,
5) części wsi Wąglik
6) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
7) północnej części Pisza - terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D),
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1) w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2) dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3) części wsi Piskorzewo,
4) części wsi Jaśkowo,
5) części wsi Karwik,
6) części wsi Wąglik,
7) północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
8) części wsi Jeglin.

W związku z opracowaniem:
• projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, w dniach 01.06.2012 r. – 02.07.2012 r. projekty w/w dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wyłożone są do publicznego wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektów w/w dokumentów odbędzie się w dniu 02.07.2012 r. o godzinie 11oo w sali Nr 15 Urzędu Miejskiego w Piszu:
 uwagi do projektu zmiany SUiKZP Miasta i Gminy Pisz w części wsi Wąglik należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2012 r.
 uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2012 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Złożono do LGD „Mazurskie Morze” Projekt pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Pilchach i Wiartlu” na łączną kwotę brutto 28.813,17 zł – z tego kwota dofinansowania z LGD 18.918,21 zł.
2. Wykonano zadaszenia nad wejściami do świetlicy wiejskiej w Turowie Dużym.
3. W dniach 19-21 kwietnia br. odbył się IX Festiwal „Pisz i Śpiewaj Poezję”
4. W dniu 12 maja br., podczas obchodów Dnia Strażaka, dokonano otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Wiartlu .
5. Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem X Międzynarodowych Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym, które odbyły się w dniach 15-17 maja 2012 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrywano i prowadzono 4 sprawy dotyczące usunięcia drzew,
2. Wydano 1 postanowienie opiniujące prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
3. Przeprowadzono akcję „ Sprzątania Warmii - Mazur „ na terenie miasta i gminy Pisz,

PION OCHRONY

1. Kontynuowano opracowanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
2. Dokonano czynności związanych z weryfikacją stanu osobowego Samodzielnej Terenowej Kompanii Ratownictwa Ogólnego.
3. Wszczęto dwa postępowania administracyjne oraz wydano dwie decyzje w zakresie świadczeń na rzecz obrony.
4. Opracowano i wydano dwa zarządzenia Burmistrza Pisza w zakresie spraw obronnych.
5. Dokonano aktualizacji regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu na czas wojny.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 7 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 569 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 60 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 68 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 499 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 387.933,91 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 616.617,45 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 155.589,62 zł na fundusz alimentacyjny.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
W 2012 r. kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Piska Akademia Aktywności”. Od miesiąca kwietnia br. prowadzona była rekrutacja uczestników. Zgodnie z założeniami w projekcie bierze udział 71 osób, w tym 33 z terenów wiejskich. Rozpoczęły się pierwsze zajęcia z psychologiem.

Data powstania: środa, 27 cze 2012 14:44
Data opublikowania: środa, 27 cze 2012 17:06
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2361 razy