BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951, z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), zarządza się co następuje

§ 1.

Ustalam wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Pisz za jedną godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym na kwotę 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego za poprzedni kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.

Przedmiotowe ekwiwalenty będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu na podstawie złożonego wniosku przez poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych, na ogólnie ustalonych zasadach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 81/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 cze 2004 13:20
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2004 18:03
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2691 razy