BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz
ZARZĄDZENIE NR 39/04
BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ

z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz § 22 Statutu Gminy i Miasta Pisz stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz( Dz.Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003 roku Nr 11 poz. 214, Nr 34, poz. 498 )
zarządzam co następuje:
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Piszu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz, zmienionym zarządzeniem Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 23 uchyla się pkt 25.
2. § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju należy:
1) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowa systemów inżynieryjnych, oczyszczania, zieleni, usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, oraz obiektów jednostek budżetowych miasta i gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku w gminie,
4) podejmowanie działań w kierunku efektywnego wykorzystania środków finansowych i środków produkcji przeznaczonych na zadania remontowo-budowlane,
5)koordynowanie wykonawstwa remontów bieżących i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji tych zadań,
6)prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
7)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz sprawowaniem opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
8)prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem w sprawach lokalowych,
9)prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem egzekucji w sprawach lokalowych oraz
usuwaniem skutków samowoli lokalowej,
10)prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji,
11)inspirowanie rozwoju gospodarki mieszkaniowej i realizacja polityki mieszkaniowej,
12)przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji oraz utrzymania zieleni komunalnej,
13)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji i miejsc składowania odpadów oraz
kontrola eksploatacji wysypisk,
14)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawach należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.),
15)prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych,
16)prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych,
17)prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę,
18)prowadzenie spraw związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej pod planowane
inwestycje,
19)prowadzenie spraw związanych z negocjowaniem warunków umów i przygotowywanie projektów umów na realizację  inwestycji,
20)nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji,
21)prowadzenie spraw związanych z odbiorem inwestycji,
22)zapewnienie dostaw inwestorskich,
23)prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji pod względem merytorycznym i
finansowym,
24)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
25)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i prowadzeniem ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177),
26)prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia dróg, ulic ,
placów,
27)prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymywaniem schronisk dla bezdomnych i
pozbawionych opieki zwierząt,
28)prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu komunikacyjnego,
29)współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia chwastów, chorób, szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
30)współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
31)opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planu upowszechnieniowo wdrożeniowego i szkoleń,
32)współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,
33)prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad gospodarką zadrzewieniową, łowiecką, oraz dokonywaniem ocen i określaniem kierunków rozwoju, szacowaniem szkód wyrządzonych przez wilki i bobry,
34)prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad utrzymaniem urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, inicjowanie prac społecznych związanych ze skanalizowaniem wsi,
35)prowadzenie ewidencji w formie opisowej, graficznej obiektów i terenów wymagających ochrony oraz obiektów i terenów uciążliwych dla otoczenia i środowiska oraz podejmowanie przeciwdziałania ujemnym skutkom działalności gospodarczej, a w szczególności:
a)ewidencjonowanie objętych ochroną złóż kopalin, rezerwatów, parków, pomników przyrody, zabytków kultury materialnej, terenów chronionego krajobrazu wraz z bieżącą informacją o ich stanie formalno-prawnym,
b)ewidencjonowanie emitorów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, uciążliwego źródła ścieków oraz ich odprowadzania i miejsca zrzutu do wód powierzchniowych, wysypisk i wylewisk odpadów, miejsc składowania stałych i płynnych substancji chemicznych, wyrobisk po eksploatacji kopalin, źródeł uciążliwego hałasu-wibracji wraz z bieżącą informacją o ich uciążliwości i stanie formalno-prawnym,
36)zbieranie materiałów i informacji dotyczących oceny jakości środowiska i zgłaszanie wniosków mających na celu poprawę stanu i właściwego kształtowania środowiska,
37)prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem lokalizacji inwestycji pod względem wpływu na zanieczyszczenie i ochronę środowiska, udzielanie informacji o terenie,
38)prowadzenie ewidencji złóż kopalin (punktów eksploatacji) będących w gestii Gminy oraz nadzór nad eksploatacją złóż kopalin prowadzoną przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa,
39)prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów, wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
40)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających fakt prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym,
41)udział w opracowywaniu Regionalnych Programów Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
42)prowadzenie i aktualizacja ewidencji gospodarstwa i działek rolnych,
43)przygotowywanie dokumentów i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem spisów rolnych,
44)prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem degradacji gruntów rolnych i leśnych,
45)prowadzenie rejestru psów ras uznawanych za agresywne,
46)nadzór nad urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Pisz,
47)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów prac geologicznych i górniczych prowadzonych na terenie gminy Pisz,
48)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie pozwoleń wodonoprawnych dotyczących obszaru Gminy,
49)przygotowywanie opinii dotyczących utworzenia obszarów ochronnych ( lasów, stref chronionych krajobrazu, parków krajobrazowych i narodowych ),
50)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem programów gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi i gromadzonymi przez osoby prawne,
51)prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem gminnych planów gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
52)prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
53)prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem wykonywania obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników.”
3. § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25.Do zadań Wydziału Finansowego należy :
1)zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
2)nadzór i kontrola w zakresie udzielonych pełnomocnictw nad działalnością finansową podległych podmiotów gospodarczych,
3)opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
4)prowadzenie obsługi kasowo-księgowej,
5)współpraca z izbami obrachunkowymi, urzędami skarbowymi i bankami,
6)analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
7)prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki podatkowej oraz z wymiarem, kontrolą i poborem zobowiązań pieniężnych,
8)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych oraz związanych z umorzeniami i rozkładaniem na raty zaległych zobowiązań podatkowych i innych należności w granicach uprawnień,
9)prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości budżetu oraz sprawozdawczości z jego wykonania
10)prowadzenie spraw związanych z realizacją wydatków osobowych Urzędu
11)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości podatkowych i o stanie majątkowym,
12)prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad celowością wydatkowania środków z zakresu zadań zleconych,
13)opracowywanie propozycji co do wysokości podatków i opłat lokalnych,
14)opracowywanie analiz sytuacji finansowej Gminy.
15)prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
16)prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z zastrzeżeniem § 26 pkt. 61.”
4. § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Do zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami należy:
1)przygotowywanie projektów w sprawie gospodarki nieruchomościami i zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy Pisz
2)prowadzenie spraw związanych z zarządem mieniem gminnym,
3)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem praw do gruntów komunalnych na rzecz osób
prawnych i fizycznych,
4)prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz ustalaniem cen, opłat i rozliczeń za sprzedaż nieruchomości,
5)prowadzenie spraw związanych z podziałem działek pod budownictwo mieszkaniowe,
6)prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,
7)prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów,
8)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy,
9)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, które nieruchomości stanowią mienie Gminy,
10)sporządzanie projektu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
11)przygotowanie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń dla wspólnoty gruntowej,
12)przygotowanie projektów rozporządzania wspólnotami gruntowymi,
13)prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o wywłaszczenie, odszkodowanie, nadanie nieruchomości zamiennej, oraz zwrot nieruchomości,
14)prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem terminu do zawarcia umowy przeniesienia
własności nieruchomości,
15)prowadzenie spraw związanych z określeniem niezbędnych służebności,
16)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem obowiązków budowy i utrzymania odpowiednich urządzeń na wywłaszczonym gruncie gminnym,
17)prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nieruchomości zamiennej od obciążeń,
18)prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu osobom fizycznym,
19)prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów,
20)prowadzenie spraw związanych z określaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
21)prowadzenie spraw związanych ze zmianą wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu wieczystym gruntu po dokonaniu przebudowy lub rozbudowy,
22)prowadzenie spraw związanych z określaniem zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych,
23)prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem umowy o użytkowanie wieczyste i odebraniem gruntów,
24)prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem roszczeń o odszkodowanie przez osoby, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,
25)prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
26)prowadzenie spraw związanych z występowaniem z żądaniem, aby właściciel, który nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, bądź nie zabudował w terminie określonym w umowie działki nabytej pod budowę domu lub budynku, przeniósł własność nabytej działki na rzecz Gminy za odpowiednim wynagrodzeniem,
27)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekazaniu gruntów jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz na zasadzie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami, bądź umów o nabycie nieruchomości,
28)prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach
użytkowania gruntów,
29)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wygaśnięciu prawa użytkowania,
30)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wygaśnięciu prawa zarządu,
31)prowadzenie spraw związanych z wnioskami o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
32)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat rocznych za dzierżawę gruntów,
33)prowadzenie spraw związanych z stosowaniem obniżek aż do całkowitego zwolnienia włącznie, ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wpisanych do rejestru zabytków,
34)prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
35)prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem i naliczaniem opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem,
36)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste posiadaczom gruntów, którzy legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31.12.1988r. o uregulowanie stanu prawnego,
37)prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o przeniesieniu własności działki, jej wielkości, oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
38)prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazaniem terenu pod inwestycje.
39)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o zatwierdzeniu podziału gruntów
40)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o naliczeniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości gruntów po podziale i z tytułu uzbrojenia,
41)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych o naliczeniu opłat planistycznych,
42)prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów dzierżawy gruntów komunalnych,
43)opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
44)wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego,
45)wykonywanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
46)udostępnienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
47)prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektu planu miejscowego z organami właściwymi do uzgodnienia,
48)dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
49)prowadzenie rejestru projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
50)prowadzenie ewidencji zatwierdzonych planów i zmian,
51)organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej,
52)wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
53)przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
54)przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
55)prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji z właściwymi organami,
56)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
57)dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych na terenach gminnych,
58)prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków,
59)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem podziałów nieruchomości,
60)prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów reklam na terenie gminy Pisz.
61)prowadzenie spraw związanych z windykacją należności cywilnoprawnych i administracyjnych
pozostających w zakresie działania Wydziału.”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 23 kwi 2004 09:59
Data opublikowania: piątek, 23 kwi 2004 13:04
Opublikował(a): Adam Masłowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2972 razy