BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 12/11 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (25 listopada 2011 r. – 22 grudnia 2011 r.)
Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :


WYDZIAŁ OGÓLNY

1.Zatrudniono 16 osób w ramach prac interwencyjnych.
2.Zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych.
3.Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
4.Przygotowano zapytania ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Urzędu Miejskiego w Piszu.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.22 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Rewitalizację wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszu”. Umowę podpisano z konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk z siedzibą w Piszu oraz EUROBUD Krzysztof Zajk z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 4 924 627,62 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji – 15 listopada 2012 roku.

2.13 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hejdyk i Ciesina”. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski z siedzibą w Starej Łomży, za łączną cenę brutto 737 878,48 zł. Termin realizacji – 16 sierpnia 2012 roku.

3.02 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic: Suwalskiej, Misińskiego, Miodowej, Piwnej, Żytniej, Pszenicznej, Wilczej, Lisiej i Rysiej w Piszu”. Umowę podpisano z BIŁAS I SYNOWIE z siedzibą w Giżycku, za łączną cenę brutto 216 357,00 zł. Termin realizacji – 30 grudnia 2011 roku.

4.06 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Wykonanie podziałów nieruchomości na terenie Gminy Pisz”. Umowę podpisano z GEOMIX Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Wiesław Kozioł z siedzibą w Piszu, za łączną cenę brutto 16 974,00 zł. Termin realizacji – 31 marca 2012 roku.

5.18 listopada 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu ”Rewitalizacja wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”. Wpłynęło dwanaście ofert. Wybrano ofertę złożoną przez Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński z siedzibą w Maldaninie, za łączną cenę brutto 47.355,00 zł. Termin podpisania umowy – 2 stycznia 2012 r.

6.06 grudnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych”. Wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

7.21 grudnia 2011 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”. Umowę zawarto z PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, za łączną cenę 127.949,04 zł brutto. Termin realizacji – do 31 grudnia 2012 r.

8.22 grudnia 2011 roku zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”. Umowę na zadanie nr 1 (utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o pow. ogólnej 10 133 m2, utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 48 688 m2, utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeką Pisą o powierzchni ogólnej 33 014 m2, bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500 000 m2) podpisano z Firmą Handlowo-Usługową IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu za łączną cenę 181.199,88 zł brutto, umowę na zadanie nr 2 (utrzymanie terenów osiedlowych o powierzchni 97 081 m2) podpisano z Firmą Handlowo-Usługową IWA Paweł Brandt z siedzibą w Piszu za łączną cenę 167.184,00 brutto, umowę na zadanie nr 3 (utrzymanie zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 181 836 m2) podpisano z Usługi Transportowe Olszewski Janusz Robert z siedzibą w Piszu za łączną cenę 155.520,00 zł brutto, umowę na zadanie nr 4 (utrzymanie cmentarzy gminnych o powierzchni ogólnej 57 241 m2) podpisano z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Piszu za łączną cenę 35.000,00 zł brutto. Termin realizacji – do 31 grudnia 2012 r.

9.12 grudnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz”. Wpłynęły dwie oferty. Obecnie komisja jest w trakcie sprawdzania i oceny ofert.

10.19 grudnia 2011 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na „Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz”. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 grudnia 2011 roku.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

1.Zakończono rozbudowę budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu.
2.Zakończono budowę ulicy Warmińskiej w Piszu.
3.Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu.
4.Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina.

Inwestycje w trakcie realizacji

1.Pisz – ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz.
2.Remont domu pogrzebowego przy ul. Spokojnej w Piszu.
3.Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ

Inwestycje w trakcie realizacji:

1.Kontynuowane są prace związane z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory; przebudowa kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”.
2.Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania: ”Rozbudowa z przebudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”.
3.Realizowane jest zadanie: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej”.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Wydano 5 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie miasta i gminy Pisz.
2.Dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na terenie miasta Pisz na rzecz najemców
3.Wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz
4.Dokonano 45 wypowiedzeń opłat za użytkowanie wieczyste gruntów położonych na terenie miasta Pisz
5.Zawarto 10 umów dzierżawy na grunty położone na terenie miasta i gminy Pisz
6.Wydano 9 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:
1)doliny rzeki Pisy,
2)części wsi Piskorzewo,
3)części wsi Jaśkowo,
4)farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe,
9)północnej części Pisza terenu pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta (część D), a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeglin oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.

Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:
1)w zakresie obszaru całej gminy i miasta Pisz
oraz:
2)dla obszarów doliny rzeki Pisy,
3)części wsi Piskorzewo,
4)części wsi Jaśkowo,
5)części wsi Karwik,
6)części wsi Snopki,
7)części wsi Wąglik,
8)północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe oraz
9)części wsi Jeglin.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1.W dniu 24 listopada 2011 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie :
1)Upowszechniania sportu i zajęć ruchowych, przeznaczono kwotę 210.000 zł.
2)Polityki prorodzinnej, przeznaczono kwotę 20.000 zł.
3)Upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym,
przeznaczono kwotę 70.000 zł.
4)Bezpieczeństwa obywateli, przeznaczono kwotę 25.000 zł.
5)Współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeznaczono kwotę 5.000 zł.
2.Ogłoszono konkurs na „Świąteczny wystrój posesji”.
3.Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem premiery w Piszu filmu „1920. Bitwa Warszawska”.
4.W dniu 19 grudnia br. zorganizowano „II Piskie Spotkanie Opłatkowe”.
5.Współorganizowano V Turniej Gmin Powiatu Piskiego.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.Wydano 2 zaświadczenia dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
2.Rozpatrywano i prowadzono 17 spraw dotyczących usunięcia drzew.
3.Przeprowadzono postępowanie na sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018” oraz „ Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018”. – Umowa została zawarta z firmą HYDROS Jacek Sawicki i Joanna Sawicka Spółka Cywilna z siedzibą w Białymstoku na kwotę - 6 519 zł brutto.
4.Uzyskano zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew zlokalizowanych na terenie działek gminnych.
5.Przystrojono Pisz dekoracjami świetlnymi.
6.Wydano 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego.

PION OCHRONY

1.Kontynuowano czynności związane z przeglądem dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” w Urzędzie Miejskim w Piszu.
2.Kontynuowano opracowywanie Planu Ochrony Informacji Niejawnych.
3.Kontynuowano opracowywanie nowego planu zarządzania kryzysowego Gminy Pisz.
4.Wydano siedemdziesiąt trzy decyzje administracyjne w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony.
5.Kontynuowano opracowywanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pisz na czas zagrożenia i wojny.
6.Przystąpiono do czynności w zakresie rejestracji osób rocznika 1993 z terenu Gminy Pisz na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Udzielono 3 ślubów cywilnych.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 514 wniosków o udzielenie pomocy społecznej i 200 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydano 351 decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Przeprowadzono 479 rodzinnych wywiadów środowiskowych.
Wydatkowano kwotę 609 002,35 zł na zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, kwotę 646 696,69 zł na świadczenia rodzinne i opiekuńcze , kwotę 184 292,42 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwia, opału, lekarstw oraz na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Ośrodek zakończył realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Mój wybór - moje życie”. W ramach projektu były prowadzone spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, specjalistą ds. uzależnień, Policją oraz prowadzona była indywidualna praca pedagogów w środowiskach domowych uczestników. Zorganizowano wyjazd integracyjny do Kaczego Bagna oraz wyjazd do teatru do Warszawy. W dniu 6 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie z uczestnikami projektu oraz osobami realizującymi projekt , na którym wręczono certyfikaty i drobne upominki.
W miesiącu grudniu br. zakończono realizację projektu „Piska Akademia Aktywności”.
Dnia 16 grudnia br. zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do młodzieży w wieku 18 -24 lat z miejscowości Borki i Liski.
W dniach 9 i 10 grudnia br. zorganizowano Bożonarodzeniową zbiórkę żywności, podczas której zebrano 894,154 kg. Żywność została przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom.
Data powstania: czwartek, 29 gru 2011 11:11
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2011 13:54
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2392 razy